MODLITWA INNA NI? WSZYSTKIE
Szukaj:
Witamy Cię Gościu na MODLITWA INNA NI? WSZYSTKIE. Zalogowanie się na stronie daje możliwosć wpisywania komentarzy.
...Losowa Fotka...


Postacie, awatarowie. Ró?ne inkarnacje tej samej duszy
...SKLEPIK...

SKLEPIK
ZAPRASZA
...Ostatnie Artykuły...
Psalm 19 ?wiczenie.
Trutówka czyli jak z...
Romby widoczne w lud...
Starzy znajomi. Inte...
Meduza o imieniu Gor...
M?? rozwijaj?cy si? ...
Nietypowe formy raka...
Karma brata (medytac...
Bycie wiernymi-Intencje
Egzorcyzm i op?tanie...
Rytua?y. Intencje.
Oponent Chrystusa A...
Schemat 1 zdaniowy d...
Król Dawid i inni sy...
Port. A minha alma e...
Port. Os Rinsos Rins
Port. Oração Ex...
Inkarnacje ludzi (lu...
Zdrady ma??e?skie i ...
Intencje– dot....
Dakini. Intencje.
Dakini. Intencje.
Wzorce odrzucania. I...
Garibaldi. Modlitwa ...
Opory wobec Stwórcy....
...Ostatnie komentarze...
s_majda
26/09/2013 10:19
Wol? raczej przeczyta? tekst na g?os, ni? s?uch...

s_majda
26/09/2013 07:38
Mia?em nieco d?u?sz? przerw? od stosowania modl...

s_majda
25/09/2013 14:13
[b]``jak prosilem stworce o znalezienie poartne...

Slawomir Majda
25/09/2013 01:56
[2013-09-24 23:58:41] TC: wiesz ostatnio wlaczy...

Slawomir Majda
25/09/2013 01:40
TC: jeszce jedna sprawa ja sie na przyklad wzbr...

...Logowanie...
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Anielskie skrzyd?a. Almanach

Anio?y inkarnowane oraz dusze z innymi wzorcami energii(matrycy).


Wspó?autorka Dorta Kielan
Zmiany bie??ce wyodr?bnione s? kolorem czcionki


Tekst adresowany jest g?ównie do osób, które dowiedzia?y si?, ?e inkarnuj? na Ziemi jako istoty anielskie. Powsta?, abym ja móg? i potrafi? wyja?ni? sobie samemu wiedz? o tym zjawisku przekazan? przez pana Leszka ??d?o pierwszej osoby która wydoby?a ponownie na ?wiat?o dzienne informacje o Anio?ach inkarnowanych na Ziemi.
Link do pierwszego art. po?wi?conego anio?om.


Kilka stron ró?ni?cych si? od informacji dost?pnych w ksi??kach i Internecie. To co w autorskiej grupie uznajemy za domniemanie, zosta?o jako takie przedstawione. Rzeczy i zjawiska które opiniujemy jako prawdziwe, takimi by? nie musz? i ch?tnie przyjmiemy rzeczowe uwagi do przedstawionego materia?u, aby najbardziej jak to jest mo?liwe prawda o anielskich skrzyd?ach zosta?a ponownie wyra?ona. Mam pe?n? ?wiadomo?? tego, ?e temat nie zosta? ca?kowicie wyczerpany i kiedy? pojawi? si? du?o lepsze i szersze opracowania.

Po klikni?ciu na ,,anielskie” strony WWW wy?wietla si? informacja przewa?nie skopiowana z literatury babilo?sko-?ydowskiej, która nie daje nam nic nowego. S? te? informacje pochodz?ce z channelingu, lub ewidentne podszepty ze strony duchów, jakie w ca?ej ich masie uwa?am za wyj?tkowo szkodliwe i niebezpieczne.

Kiedy bez przygotowania, bez znaków na niebie i ziemi, otworzy?y mi si? skrzyd?a si?gn??em do I-CINGu by podpyta? i zobaczy? zjawisko z innej strony. Odpowied? przysz?a nast?puj?ca ,,Rozprawianie o skrzyd?ach u Anio?a jest podobne do gadania o w?sach i m?skiej brodzie. Ka?dy je ma, o czym tu mówi??”. Na tamt? wiedz? o fragmentach skrzyde? jakie wówczas odbudowano, temat zosta? zamkni?ty. Min??o 2 lata i zebra?o si? nieco powi?zanych ze sob? zagadnie?.
Je?li inkarnowany Aniele afirmujesz sobie latami rozwój duchowy a utkn??e? i nic si? nie zmienia na lepsze, to pomy?l czy wszystko ju? przepracowa?e?. Sprawd? nawet gdy inkarnujesz obecnie jako m??czyzna, czy rozliczy?e? si? z pieni?dzy zarobionych na kobiecej prostytucji i sprawd? nawet gdy inkarnujesz obecnie jako kobieta, co kieruje Ciebie do walki i gdzie masz ukryte energie walcz?cego ?o?nierza. Kiedy narzekasz na brak pozytywnych zmian, to przyjrzyj si? jak wygl?daj? Twoje skrzyd?a. Ustal sobie to, czy s? w?a?ciwie chronione, dobrze piel?gnowane, czy b?yszcz? ?wietlistym blaskiem i czy Ty Anio? boskiej Mi?o?ci w ogóle je masz.

Almanach omawia w kolejno?ci nast?puj?ce tematy:
Skrzyd?a anielskie – test
Otwarcie skrzyde?
Cherubiny
Oczyszczenie skrzyde?
Choroby skrzyde?
Szaty anielskie
?ywi Bogowie

Anio?y uzbrojone
Droga wyj?cia ze statusu Inkarnowanego Anio?a
Piel?gnacja Skrzyde?
Galaktyki Anio?ów
Budowa skrzyde?
Inicjacje
P?aszcze (os?ony) na skrzyd?a
Modlitwy do Anio?ów
Liczba skrzydlatych Inkarnowanych Anio?ów
Pióra skrzyde?
Rozci?gliwo?? skrzyde?
Indie
Aureola dodany temat
Husaria
Sprzeda? i wyrzeczenie si? skrzyde?
Jak stado powi?zanych ze sob? baranów
Nad?wiadomo?? Anielska
Badanie skrzyde?
Anielskie gniazdo
Ko?czany
Rok 2012
?apacze Dusz i Sieciarze
?wi?te Oficjum
Jam Jest
Wycofanie skrzyde? ze starych do?wiadcze?
Kolory skrzyde?
Oczyszczanie cia? aurycznych skrzyde? temat dodany 14 I 08r
Skrzyd?a z?ote i poz?acane
Dusza
Dotyk skrzyde? dodany
Zako?czenie poprawiony
Uniesienie -?wiczenie


?WICZENIE

Moimi w?asnymi skrzyd?ami dotykam kolejno moich czakramów. Harmonizuj?, oczyszczam je. W ten sam sposób uzdrawiam, pionowy kana? wychodz?cy pionowo w gór?, od siódmej czakry. Pozwalam aby boskie energie, aby czysta boska mi?o?? przep?ywa?a pomi?dzy piórami moich skrzyde? i czakramami…

To proste ?wiczenie jest w stanie wykona? narazie zaledwie kilka dziesi?tek czytelników z nast?puj?cych powodów:
-wyrzekli si? kiedy? w?asnych Anielskich Skrzyde? i dzisiaj ich nie maj?.
-utracili je
-utracono pami?? posiadania skrzyde?
-utracono wiar?, ?e jest to jeszcze mo?liwe przy takiej ci??kiej karmie
-zakazano im posiadania skrzyde?

SKRZYD?A ANIELSKIE – test

Mog? w najprostszy sposób i to samodzielnie rozpozna? czy mam skrzyd?a i czy w ogóle Dusza z pochodzenia energetycznego jest inkarnowanym skrzydlatym Anio?em.

Test rozwi?zuje si? podobnie jak inne testy z dziedziny psychologii, huny. Nale?y zapisa? sobie pierwsz? odpowied? (my?l), która przyjdzie na ka?de z pyta?. Ocen? pozostawiamy na pó?niej.

Anielskie skrzyd?a s? dla mnie ograniczeniem bo ….......
Zaanga?owa?em si? osobi?cie aby inni nie mieli skrzyde? bo ….......
Moje w?asne Anielskie skrzyd?a s? ..........
Moje w?asne Anielskie skrzyd?a odda?em za ….......
Moje w?asne Anielskie skrzyd?a s? grzeszne bo ….......
Wkurza mnie gadanie o skrzyd?ach bo ….......
Nie mog? pokaza? moich Anielskich skrzyde? bo ….......
Bóg, moje Anielskie skrzyd?a to by mi ….......
Moje w?asne Anielskie skrzyd?a ukryte s? w ….......
Odzyskanie i posiadanie moich w?asnych anielskich skrzyde? jest dla mnie….
Rzuca?em sieci (liny)na skrzyd?a innych Anio?ów aby ….......
Moje w?asne Anielskie skrzyd?a utraci?em poprzez ….......
Moje w?asne Anielskie skrzyd?a odda?em temu ….......
Moje w?asne Anielskie skrzyd?a s? do ….......
Pozwoli?em aby ten …....... zniszczy?, zablokowa? mi moje w?asne Anielskie skrzyd?a bo ….......
Zamiast Anielskich skrzyde? otrzyma?em …................. od ….......
Zakazano mi u?ytkowa? moje w?asne Anielskie skrzyd?a bo ….......
Do odreagowa? polecam moje oba CD po?wi?cone anielskim skrzyd?om.

Mog? opublikowa?, je?li kto? zechce przes?a? mi swoje odpowiedzi tego testu, podpisane z w?asnego imienia i nazwiska.
Taki jawny i bogaty wariantowo zestaw mo?e by? pomocny dla ca?ej grupy w zrozumieniu z czym mamy do czynienia.
Kilka rozwi?zanych testów, zebranych razem i podpisanych ale w?asnym nazwiskiem robi mocne wra?enie na Duszy czytelnika.
Mo?e kto? prze?le do publikacji, podpisany przez siebie, opis procesu otwierania w?asnych skrzyde?, opis blokad jakie napotka?, lub informacje o typach stra?ników ograniczaj?cych uaktywnienie skrzyde? itp?

OTWARCIE SKRZYDE?

Pierwszego rozpostarcia w?asnych Anielskich skrzyde? cho? przydarza si? bez zwiastowania i fanfar nie mo?na nie zauwa?y?.
Nie mo?na te? tego porówna? z czym? innym. Zjawisko jest prawie fizyczne, materialne. Mocne skrzyd?a po prostu pojawiaj? si? i zaczynasz je widzie?, odczuwa?. Nie jest to wizualizacja ani wyobra?enie. Odczucia s? odmienne u ró?nych osób. Jedni czuj? ca?e uaktywniajace si? nagle skrzyd?a, inni ich cz??? wyrastaj?c? z korpusu.

Na zdj?ciu widocznym obok stoj? z roz?o?onymi skrzyd?ami, aby pokaza?, ?e jest to mo?liwe do zrobienia w sposób ?wiadomy dla ka?dego.

CHERUBINY

Nazwa grupy anio?ów wg podzia?u izraelskiego. Maj? posiada? po 4 skrzyd?a. Po?ród inkarnowanych na ziemi nie spotkali?my jeszcze Anio?a maj?cego 4 skrzyd?a. Prawdopodobnie Satia Sai Baba jest projekcj? Cherubina w ?wiat materialny.

OCZYSZCZENIE SKRZYDE?

Uwa?am, ?e nie jest mo?liwe otwarcie Skrzyde? inkarnowanego na ziemi Anio?a, ot tak sobie bo kto? ma kaprys.
Uwa?am, ?e oczyszczenie wynika ze ?wiadomej decyzji duszy, popartej równie? swiadomym dzia?aniem umys?u, sk?onnych w zespole do jak najlepszego, bezpiecznego wyra?ania wspólnie boskich energii.
Samo oczyszczenie a zanotowali?my ju? takie przypadki, trwa? mo?e 30 minut. Przygotowanie si? do niego, to proces roz?o?ony na wiele pracowitych wciele? i wiele lat obecnej inkarnacji. Rozpocz?ty proces oczyszczania skrzyde? doprowadzi? ju? kilka osób do pe?nego ich rozpostarcia a tak?e do otwarcia czakramu serca, który roz?wietli? si? w z?otym kolorze. To wszystko dzieje si? szybko…
Uzdrowienie skrzyde? nie jest równoznaczne z o?wieceniem duszy. Nie otrzymuje si? specjalnych Mocy do nadzwyczajnego dzia?ania w wojnach ludzi i Asurów, czy skuteczno?ci w magii.
Uzdrowienie skrzyde? wynikaj?ce ze ?wiadomej woli, skutkuje oczyszczeniem umys?u, energii i wzorców dzia?ania w dó? od ?wiatów anielskich, przez astralne, do ?wiata materialnego. Uzdrowienie skrzyde? nie musi oznacza? równoczesnego uwolnienia od chorób, ogranicze? finansowych, czy pomieszania w zwi?zkach rodzinnych.

Anio? jako “forma ” doskona?a nawet je?li upad?y, nie gubi nigdy tego co mia?, co otrzyma? kiedy? na pocz?tku. Dusza inkarnowania w cia?o cz?owieka zapomina poprzez kolejne ziemskie do?wiadczenia o sobie i Bogu. Dusza oczami swojego ziemskiego awatara widzi jedynie sprawy przyziemne, rodzin?, pieni?dze, seks itp. Jedynie modlitwa, jedynie Bóg Twórczej Mi?o?ci mog? ponownie odbudowa? pami?? tego, kim my Anio?owie jeste?my.

CHOROBY SKRZYDE?

W rozumieniu biologicznym, choroby skrzyde? nie istniej? i nie s? mo?liwe.
Natomiast jest wiele ogranicze? i blokad widocznych jako ci??ko chore skrzyd?a:
Stercz?ce z pleców kikuty
Po?amane skrzyd?a
Skrzyd?a jakby zamro?one,mog? by? tak?e „zalepione” – tak jakby przyklei? na miejsce schowania skrzyde? szmat? lub plakat nas?czony klejem, co nie pozwala ich roz?o?y?
Skrzyd?a zwi?zane nitkami (omotane sieciami)
Skrzyd?a które wygl?daj? na przestrzelone.
Skrzyd?a z ubytkami piór
Blizny po skrzyd?ach
Stercz?ce z pleców poczernione kikuty
Skrzyd?a czarne w ró?nych kombinacjach. Np przetrwa?o jeszcze jedno ca?e czarne, drugiego ju? brakuje, lub w dowolnym fragmencie jest zniszczone.

SZATY ANIELSKIE

Na malowanych obrazach przedstawia si? Skrzydlate Anio?y w zbrojach, koszulach nocnych, a nawet w szatach liturgicznych tej lub innej religii. Czy w ?wiatach anielskich chodz? one ubrane czy te? nagusie?kie nie zosta?o gruntownie potwierdzone.
Poniewa? Dusza pami?ta z przesz?o?ci rozmaite stroje dobrze jest poprosi? boga, o to aby ubra? Dusz? w gustowny i najlepszy dla niej strój w?a?ciwy dla istot bo?ego ?wiat?a.

?YWI BOGOWIE

Ludzie –Inkarnowane Skrzydlate Anio?y, Inkarnowane Elfy do których modl? si? inne Inkarnowane Anio?y, Inkarnowane Elfy i reszta spo?ecze?stwa np.: Maryja, JPII, Kriszna, Posejdon, Sziwa, Wisznu, ?wi?ty Franciszek itp.
?ywy bóg jest dla swojego wielbiciela wa?niejszy ni? Bóg si?a stwórcza Mi?o?ci. Inaczej mówi?c, Inkarnowany Skrzydlaty Anio? (Elf) jest dla wielbiciela czyli innego Inkarnowanego Skrzydlatego Anio?a (Elfa), wa?niejszy ni? Bóg si?a stwórcza Mi?o?ci. Je?li Ty Aniele bo?y jeste? teraz czcicielem jakiego? ?ywego Boga, Bogini, Guru a ?ciany domostwa wyklei?e? podobiznami ?wi?tej, lub natchnionej Matki (Ojca) to postaraj dowiedzie? si? czego? o skrzyd?ach twojego bóstwa. Spojrzyj tak?e w g??b swojej Duszy i tam poszukaj odpowiedzi na pytanie czy idol Twój da Ci Twoje w?asne skrzyd?a. Dowiedz si? czy On ?ywy Bóg komu? ju? przywróci? czucie w Skrzyd?ach, tak samo jak nam uczyni? jedyny Bóg, swoj? si?? stwórcz? Mi?o?ci.

ANIO?Y UZBROJONE

Pewna litografia Durera ukazuje skrzydlatego Anio?a w pancerzu, z mieczem w d?oniach. Jest te? taki film w Internecie który przedstawia starszego pana udzielaj?cego b?ogos?awie?stwa tzw darszanu. Wygl?da to tak, ?e kiedy on k?adzie r?k? na ramieniu b?ogos?awionej pojawiaj? si? 2 ci??kozbrojne Anio?y, odziane w pancerze, z mieczami w d?oniach. Pierwszy Anio? k?adzie swój miecz na ramieniu kobiety równocze?nie z r?k? m??czyzny. Podobnie czyni drugi Anio?, gdy druga r?ka ,,b?ogos?awi”. W ten sposób pani zosta?a inicjowana w praktyk? i cele, o które chyba nie zabiega?a a które zapewne w m?skich wcieleniach przynios? jej wiele rycerskiej chwa?y bitewnej a mo?e nawet konny pomnik na cokole. Z o?wieceniem duszy nie ma to nic wspólnego, za? wik?a w wojenne praktyki na tysi?ce lat.
Je?li w jaki? sposób kto? z czytelników odkryje u siebie miecz to powinien go jak najszybciej odda?. Nie tam sk?d go pobrano ale Bogu twórczej Mi?o?ci. I tylko tam. Uzbrojenia anio?ów mo?e by? wiele rodzajów; ?uki, tarcze. Ka?dy wartownik gwardii honorowej przy greckim parlamencie chodzi z uniesion? zaci?ni?t? pi??ci?. Trzyma w niej energetyczn? pik?. W drugiej r?ce zwyczajny karabin. Dobrzej jest w modlitwie i gestem odda? to wszystko, ca?e uzbrojenie. Istotne jest dla dawnych czcicieli wschodnich bogów a zaw?aszcza Kriszny (przez pami?? Mahabharaty) aby nawet kiedy nie dostrzegaj? takich mieczy (pik itp)u siebie przeprowadzili ten rytua?. Nie by?o bowiem mo?liwe dostanie si? do grupy czcicieli bez porz?dnego miecza.

DROGA WYJ?CIA ZE STATUSU INKARNOWANEGO ANIO?A

W?asna praca, w?asna modlitwa. Nikt nas od tego nie uwolni.
Uwa?am za b??dn? teori?, ?e aby odej?? z ziemskiego planu nale?y si? o?wieci? lub rozpu?ci? w t?czowym blasku. To jest mo?liwe dla nielicznych i narzucanie sobie lub spo?ecze?stwu takiego celu jest wyzwaniem jakie mo?e niszczy? dusz? i sprowadzi? wiele udr?cze? fizycznemu cia?u.
E. Cayce tylko 3 starszym paniom z po?ród tysi?cy jakie do niego przysz?y powiedzia?, ?e nie b?d? ju? si? wciela? w materii. To nie by?y mistrzynie duchowe, prorokinie, giganci finansowi, mocarze cia?a. Trzy zwyk?e staruszki które w?asn? prac?, w?asn? modlitw? uwolnione od ró?nych –izmów, od przywi?za?, pogodzone ze ?wiatem mog?y odej??, aby plan Boga si? stwórczych realizowa? w innych, ju? niematerialnych ?wiatach. E. Cayce nigdy nikomu nie powiedzia?, ?e jest Inkarnowanym Anio?em. Nie mia? dla nich ?adnych porad. Jak jednak Inkarnowany Aniele Bo?y skoro ju? wiesz, ?e nim jeste?, chcesz stan?? w chwale przed tronem bo?ym bez Twoich w?asnych skrzyde?? Czy czekasz mo?e na zaproszenie do w?asnego anielskiego domu, lub wizyt? skrzydlatych go?ci z kwesti? ,,O… Stefan (dowolne imi?) dawno Ciebie u nas nie by?o?”
Je?li kto? my?li, ?e Anio? ma ponownie pojawi? si? przed swym stwórc? obdarty z anielskiej godno?ci, bo klepie jakie? mantry, w milczeniu wy?ciska? si? z guru, lub spija ?mietank? ze skutków inicjacji, to jego (jej) sprawa.
Mo?ecie Anio?owie modli? si? do Guru, do ?ywych bogów, nawet do inkarnowanych anio?ów, aby w rytmie ich b?benków zbiera? do?wiadczenia. Mo?ecie te? do?wiadczy?, co to znaczy u?ytkowa? swoje w?asne skrzyd?a i powoli samodzielnie u?wiadamia? sobie to, co Bóg przez nie wyra?a.
Mo?ecie bracia Anio?owie obudzi? si? teraz z u?pienia, rozwin?? bezpiecznie do lotu swoje pi?kne i czyste skrzyd?a. Uczy?cie to teraz w tym wcieleniu, w tym miejscu, w tym kraju gdzie jeste?cie dzisiaj, bo taka okazja mo?e nie pr?dko nast?pi? ponownie. Proces oczyszczenia mo?e przej?? ka?dy, komu ego pozwoli skorzysta? z drogi jak? z kilkoma osobami swobodnie przeszed?em. Nie ma ?adnego obowi?zku posiadania skrzyde? tu na ziemi. Nikt kto wkleja? lub czyta? posty o Anio?ach, nie musi odczuwa? i u?ytkowa? danych nam od Boga w?asnych anielskich skrzyde?, atrybutów jakie mamy od zawsze. Aby? wszak nie potrzebowa? Aniele Bo?y, pó?niej przemyka? si? chy?kiem do anielskiego ?wiata, mo?esz zrobi? to ju? teraz z podniesionymi wysoko w?asnymi, wykszta?conymi skrzyd?ami.
Mo?esz ponownie, niewinnie poczu? swoje w?asne skrzyd?a ju? teraz na Ziemi, mo?esz je zawsze bezpiecznie u?ytkowa?, lub ?yj?c dalej bez w?asnych skrzyde?, po ilu? kolejnych awatarach odej?? jak owe staruszki, by jeszcze przed powrotem do domu, plan Boga si? stwórczych realizowa? w innych niematerialnych krainach.

PIEL?GNACJA SKRZYDE?

Nie b?d? udawa?, ?e mam wielk? wpraw? w piel?gnacji moich skrzyde?. Wydaje si?, ?e wystawianie ich przez 30-min dziennie na s?o?ce, ma w?a?ciwo?ci ozdrowie?cze ( je?li s? ukszta?towane i ca?e). Gimnastyka, machanie nimi, s?u?y im podobnie jak trenowanie cia?a fizycznego. Niekiedy pojawi? si? pi?kne wizje w trakcie takich dzia?a?.
Skrzyd?a Anio?a najlepiej ochrania i piel?gnuje Bóg si?a stwórcza Mi?o?ci oraz stosowanie w?a?ciwych modlitw. Gdy ju? poczujesz swoje skrzyd?a, odczujesz potrzeb? ich piel?gnacji tak jak czakr. Obmywaj je czyst? ?wietlist? energi?, kochaj je, gdy? s? cz??ci? ciebie, cz??ci? której odczuwanie powróci?o nieraz po tysi?cach wciele?, by? sta? si? znowu ca?o?ci?, kompletem energii ze wszystkimi Twoimi cia?ami.
Mo?na odwiedzi? czasami miejsca pozytywnych energetycznie „mocy” , czakramy ziemskie a nawet czynne kopalnie kamienia. Te ostatnie potrafi? skutecznie napromieniowa? wspania?ymi wibracjami. W takich miejscach mo?na skrzyd?a podda? na dzia?anie boskich wzmacniaj?cych si?, rozk?adaj?c je szeroko. Skrzyd?ami mo?esz ?wiczy? i porusza? si?? w?asnego umys?u. Mo?esz je bezpiecznie unosi? ku górze, rozk?ada? na boki, jak pokazuje do?wiadczenie nawet na setki metrów…

GALAKTYKI ANIO?ÓW

Nasz prawdziwy ?wiat bo?ych Anio?ów jest niematerialny i t? informacj? potwierdza wiele ?wiadomych tego osób. Pojawi?y si? spekulacyjne domniemania, ?e istniej? we kosmosie ca?e materialne ?wiaty w których ?yj? Anio?owie posiadaj?cy cia?a fizyczne i fizyczne skrzyd?a.
Pionierem jaki opisa? galaktyki anio?ów by? Siergiej Sniegow który w powie?ci sf ,,Dalekie szlaki” omówi? ca?e systemy planetarne z zamieszkuj?cymi je Anio?ami. Anio?y te silne i g?upie chmarami obsiadaj? ga??zie drzew, czyni?c g?o?n? wrzaw? wokó? siebie, wrzeszcz?c o niczym. ?pi? na ?erdziach jak kury.
Poniewa? niektóre inkarnowane na naszej planecie ziemi Anio?y posiadaj? w?asne energetyczne skrzyd?a si?gaj?ce poni?ej ich stóp, to gdyby w domniemanej Anielskiej galaktyce mia?yby t? sam? d?ugo?? i by?y materialne to wala?y by si? na ziemi brudz?c i kalaj?c nawet na krzaczkach.

BUDOWA SKRZYDE?

Wielko?? skrzyde? anielskich ogranicza sie do pewnego schematu i zawsze jest indywidualn? spraw?. Mo?emy wyró?ni?:
-skrzyd?a ma?e (jak u rze?bionych amorków)
-skrzyd?a si?gaj?ce pasa
-a? do bardzo du?ych, które si?gaj? poza stopy.

Je?li masz ju? ?wiadomo?? swoich skrzyde?, powiniene? wiedzie? jakiej s? d?ugo?ci, co si? z nimi dzieje w danym momencie. Odczuwasz je jako cz??? siebie, swojej istoty, tak jak nog? czy r?k? i po prostu wiesz, czy s? czyste, czy by? mo?e s? zabrudzone. Pojawia si? ?wiadomo?? ewentualnych blokad. Odczuwanie skrzyde?, jest porównywalne z odczuwaniem czakr. Skrzyd?a reaguj? na stan naszych emocji, wi?c przy uniesieniach mog? si? samoistnie rozrasta?, by po chwili powróci? do stanu wyj?ciowego. Skrzyd?a zbudowane s? z energii o innych wibracjach ni? wszystkie nasze cia?a subtelne. Nie mo?na ich pomyli? np. z cia?em eterycznym lub astralnym, lub czymkolwiek innym. Mo?emy zobaczy? te? szkielet wychodz?cy przy ?opatkach, na którym ca?a budowa skrzyde? si? opiera. Pióra s? jednym z elementów, chyba najbardziej wdzi?cznym do ogl?dania, gdy s? czyste.

INICJACJE

Pobyt Skrzydlatego Anio?a na planecie Ziemi do pewnego stopnia przypomina chodzenie po niesko?czenie d?ugiej, ostrej brzytwie. Omsknie si? Anio? za bardzo w lewo, na brzytwie obetnie równo kilka piórek. Upadnie bokiem, to zrani sobie ko?? skrzydlatego ramienia. Jak za bardzo podskoczy to…
Dla potrzeb tego art. zbadano kilku mistrzów praktyk inicjacyjnych. Przy pierwszej swojej otrzymanej inicjacji nie przyjmuj? czystej boskiej ochrony, bo i po co skoro wymieniaj? j? na inicjacje ? Czasami ca?a ich istota ??cznie z kana?em prowadz?cym w gór? od 7-ej czakry podzielone s? pionowo na po?ow?. Po lewej za?ó?my stronie, stoi niekiedy energia Chrystusa ( nie zawsze jest tak dobrze u mistrzów), po prawej fioletowa, bezkszta?tna energia, inteligentna, która przybiera posta? tego, czego Mistrz oczekuje. Kana? zamiast i?? pionowo do góry ma liczne odprowadzenia do fa?szywych bóstw i niewiadomo gdzie. Tam w?a?nie trafiaj? modlitwy mistrzów. I stamt?d te? otrzymuj? instrukcje i odpowiedzi. Fiolet jest zbie?ny tutaj z kolorem istot jakie ja uto?samiam z Belialem. Szukajcie w sobie obecno?ci fioletu, tropcie go bo jest dobrze ukryty. Mog? to by? fioletowe p?omienie, fioletowe promienie, fioletowe kana?y energetyczne, cokolwiek. A kiedy znajdziecie w sobie co? takiego popro?cie Boga si?? stwórcz? Mi?o?ci, aby pokaza? wam do czego i KOMU to s?u?y. Fiolet dominuj?cy w aurze mo?e znamionowa? dusz?, która wybra?a sobie do?wiadczanie transów cierpienia jakie numerologicznie wyra?ane s? liczb? mistrzowsk? 55. Z uwagi na moj? gruntown? kiedy? znajomo?? drogi Bodhisattwy, widz? tu równie? pi?tno Tybetu i tam podj?tych decyzji. Od przesz?o?ci uwalania nas jedynie poddanie si? sile stwórczej Mi?o?ci, oddanie Bogu wszystkiego. Zastanów si? Aniele Bo?y, czy lepiej jest przyj?? mistrzowskie inicjacje, od których fizycznie kr?ci si? g?owie a energie szarzej? (jakoby przej?ciowo), czy lepiej skutecznie pomodli? si? o czysto?? w?asnych skrzyde?, w?asnej duszy. Przyj?cie dowolnej inicjacji otwiera dla inicjowanego kana?, którym docieraj? jakie? energie. Niektórym uda?o si? takimi kana?ami doj?? w ciekawe a dziwne miejsca. Zastanów si?, czy lepsza jest dla Ciebie ?wiadomo?? pewno?ci, ?e wyra?asz swobodnie ?wiat?o boskiej Mi?o?ci poprzez w?asne ludzkie serce i poprzez w?asne anielskie Skrzyd?a, czy wolisz mo?e wsparcie otrzymywane okazjonalnie od Mistrzów i Guru a docieraj?ce poprzez opl?tuj?ce ich kana?y niewiadomo sk?d?
Pionowy kana? id?cy w gór? od 7-ej czakry ma by? czysty bez odnóg, bez obr?czy, poziomych przegród i odnóg do „?wi?tych” postaci kierowanych. Kana? czysty i przestronny jest g?ówn? bram?, jak? swobodnie przechodzi do nas to, co Bóg nam daje w odpowiedzi na kierowane do Niego tym kana?em modlitwy. Praktyki inicjacyjne wytwarzaj? w kanale boczne drogi, które zwiedziona nimi dusza b?dzie zwiedza? i realizowa? zadany program w ?wiecie materialnym.
Czy takie inicjacje i skutkuj?ca nimi karma, nie przypominaj? Wam próby wylotu z Matki Ziemi, nie poprzez g?ówn? i jedyn? bram?, ale bocznym (znanym tylko po?ród ’’wybra?ców”) kana?em wentylacyjnym w którym zamontowano szybko obracaj?ce si? ?mig?o do obcinania skrzyde?ek?

Zapytajcie kiedy? Anio?owie swoich ziemskich mistrzów o ich opinie o skrzyd?ach, a potem nie zapomnijcie si? dowiedzie? od widz?cych jakie skrzyd?a ma Wasz mistrz.

P?ASZCZE NA SKRZYD?A

Po kilku wcieleniach sprawowania absolutnej w?adzy nad innymi lud?mi, dusza przywyka do noszenia czego? w rodzaju astralnych p?aszczy, koron, bu?aw jako atrybutów króla. Barwy p?aszczy s? w wielorakie wg zapami?tanej, panuj?cej kiedy? mody.
Magowie u?ytkuj? inne p?aszczyki. Jaki za? ch?op za?o?y sobie ró?owy, znamionuj?cy kunszt w magii mi?osnej. Popularne s? zatem czarne o kolorze w?a?ciwej w tym wzgl?dzie magii. Podobnie stroi si? ?wita ich orszaków astralnych w takie jakby szaty rodowo plemienne. Noszenie dwóch pierwszych strojów, wyklucza u?ytkowanie w?asnych skrzyde?- nie ma tam dla nich po prostu miejsca.
Dla ochrony skrzyde? wymy?lono inne, gustowne astralne pelerynki. Zak?adane s? automatycznie kiedy Inkarnowany Anio? odczuwa zagro?enie. Po jego ustaniu p?aszcz jest zdejmowany a skrzyd?a pi?knie rozk?adaj? si?. P?aszcze wyra?aj? brak zaufania w bosk? ochron?, gdzie lepszym wydaje si? ukrycie skrzyde?, ni? nara?anie ich na zbrukanie.

?WICZENIE

Widzia?em kiedy? jak niespodziewanie Inkarnowany Anio? dzia?aj?c na odleg?o??, obj?? skrzyd?ami swoj? zagniewan? ?on?. Ta st??a?a i odesz?a bez s?owa. Krz?ta?a si? po domu jak w transie. Nie umia?a sobie poradzi? z przyj?tymi energiami. Po ok. 10 min kr??enia nagle podesz?a do m??a, przygarn??a go r?kami i powiedzia?a ,,kocham Ciebie”.

MODLITWY DO ANIO?ÓW

Ma pewien sens modlitwa o wsparcie anio?ów. Wybór ?ród?a jakie odpowie jest do?? przypadkowy, zale?nie od tego, co Dusz akurat b?dzie uznawa?a za Anielsko??. Wsparcie mo?emy wówczas uzyska? od:
Inkarnowanych jeszcze na ziemi Anio?ów
Inkarnowanych Anio?ów jakie ju? powróci?y do domu
Inkarnowanych Anio?ów które czekaj? na nast?pne wcielenie a teraz s? duchami.
Anio?ów jakie nigdy nie inkarnowa?y.
Duchów jakie dla dora?nej potrzeby widza przej??y posta? Skrzydlatego Anio?a.
Najlepsza jest modlitwa kierowana bezpo?rednio do Boga si? stwórczych Mi?o?ci wyra?aj?cego si? poprzez ka?dego z nas.

LICZBA SKRZYDLATYCH INKARNOWANYCH ANIO?ÓW

zw?aszcza tych z czystymi i ukszta?towanymi skrzyd?ami jest niewielka, dos?ownie jednostki z po?ród ka?dego miliona Anio?ów inkarnowanych. Nie s? to w wi?kszo?ci ?adne znane postacie, boginie seksu, prezydenci, …
W du?ych o?rodkach miejskich gdzie przewija si? sporo przyjezdnych, statystycznie wida? ich wi?cej ni? na tzw prowincji. Czysto??, liczba (jedno lub dwa) i wielko?? skrzyde? w ka?dym przypadku jest inna.

PIÓRA

Prawdopodobnie w cia?ach energetycznych anio?ów brak jest serca, organu jaki w ciele fizycznym pompuje ludzk? materialn? krew. Boga na ziemi spotkasz w swoim w?asnym sercu -powiada wielu. Odpowiednikiem ludzkiego fizycznego serca s? ca?e Skrzyd?a i pióra.
Najwa?niejszym elementem anielskiego pióra s? jego ko?cówki. Nieco podobne do bu?awy lub ukwia?u. (W krzakach ukwia?u mieszka?a bajkowa rybka Nemo). Ko?cówka jest koloru bia?ego a zako?czenie ma ró?owe i ?wieci ró?owym ?wiat?em. Wygl?da w zbli?eniu jak pó?okr?g?a latarka. Poprzez ko?ci skrzyde? i wszystkie ich cz??ci sk?adowe rozchodz? si? kana?y energetyczne, doprowadzaj?ce do ko?cówek czyst? energi? ró?owej boskiej mi?o?ci.
Skrzyd?a du?e maj? 82 pióra, skrzyd?a ma?e 50.
Pióra anielskich skrzyde? w sensie anatomicznym nie s? odpowiednikiem piór ptasich. To pewne z?udzenie optyczne ludzkiego oka jakie adaptuje widziany obraz do tego co jest mu ju? znane.

ROZCI?GLIWO?? SKRZYDE?

Tak samo jak ich funkcjonalno?? jest bezgraniczna. ?wiat materialny nie stanowi bariery dla dzia?ania boskiej mi?o?ci, wyra?anej poprzez Skrzyd?a Inkarnowanego Anio?a.
Przyk?ad:
Przy smutnym wydarzeniu jakim jest wizyta w domu pogrzebowym, gdzie nastrój odprowadzaj?cych ludzi jest przesycony smutkiem i cierpieniem serca, widziano kiedy? jak normalne w wielko?ci Skrzyd?a Inkarnowanego Anio?a, spontanicznie rozros?y si?, otulaj?c ka?dego uczestnika.

INDIE

Dom i wi?zienie dla grupy Inkarnowanych Anio?ów jakich zw? tam ,,?ywymi Bogami”.
Jeszcze pod koniec XX wieku widoczne by?o jak wielu z nich le?y samotnie, nad t? krain? z rozpostartymi skrzyd?ami, si?gaj?cymi od jednej granicy pa?stwowej do przeciwleg?ej.
Do ko?cówek ?ciemnia?ych ju? piór, mieli pod??czone osobnymi kana?ami ró?ne istoty, ?wi?tynie, wielbicieli, miasta, krainy. ?ywi Bogowie poprzez swoje skrzyd?a( poprzez mi?o?? jaka nimi p?ynie zawsze) za?atwiali im w zamian za modlitwy rozmaite sprawy u tego samego Boga si? stwórczych Mi?o?ci, do którego ka?dy ma przecie? swobodny dost?p. Dzia?aj?c tak wiele wciele? w ?wiecie materialnym, ?wiatach anielskich i astralu te Skrzydlate Inkarnowane Anio?y utraci?y przej?ciowo niewinno??, prawo?? i bosko czyst? biel swoich skrzyde?.

AUREOLA

’’Cia?o mentalne’‘E.Powell tak napisa? na temat aureoli. ’’My?li nacechowane wznios?ymi aspiracjami objawiaj? si? niezmiennie za pomoc? pi?knego fioletowego ko?a na szczycie cia?a mentalnego. W miar? zbli?ania si? do wej?cia na ?cie?k?, zwi?ksza si? rozmiar i promienno?? tego ko?a, a u wtajemniczonego wyst?puje w tym miejscu ja?niej?ca wspaniale aureola o najpi?kniejszych barwach.’‘

Z jakiego? wzgl?du posiadanie skrzyde? w pe?ni wykszta?conych i czystych jest jedyn? podstaw? pojawienie si? u inkarnowanego anio?a aureoli. To jest tylko takie ?mieszne kó?eczko nad g?ow?.
Tak naprawd? nie wiadomo co to jest.
Nie wiemy czy wyst?puje u innych ras np. elfów itp.
Nie wiemy dla czego po?ród doskonale widz?cych nie wszyscy j? postrzegaj?.
Aureola podobnie jak wykszta?cone skrzyd?a jest skutkiem poddania si? Bogu.

Zak?adamy, ?e aureola jest okre?leniem, swoistym miernikiem stanu czysto?ci Duszy. Duszy a nie cz?owieka czyli istoty ?yjacej w ?wiecie materialnym.

Aureol? stwierdzono u osoby maj?cej mocno otwarty czakram serca, która to osoba modli?a si? jeszcze kilka miesi?cy temu do bogini Kali, a wi?c do niej i cz??ciowo do Boga kierowa?a swoje modlitwy.

Tegoroczny jasnowidz?cy absolwent przedszkola, o aureoli mówi tak: ,,Jest zawsze tylko w kolorze z?ota. Bez niej nie by?oby ?ycia, rozumiesz?”. Trzeba troch? cierpliwie odczeka?, a? rozbuduje swoj? wypowied?.

HUSARIA

Inkarnowane Skrzydlate Anio?y a sprawa polska.
Nietypowe, wojenne uwik?anie Anio?ów wyst?puj?cych ze sztucznymi atrybutami, w wyniku przyj?tych wcze?niej wojennych inicjacji oraz ?lubów.

SPRZEDA? I WYRZECZENIE SKRZYDE?

Niektórzy uzdrowiciele w zamian za uzyskanie dost?pu do ,,mocy” wyrzekaj? si? swoich w?asnych Anielskich Skrzyde?. Dzia?o si? to dawniej i dzieje obecnie w XXI wieku w 2007 r. Skrzyd?a po prostu znikaj? lub dzieje si? z nimi nagle jaki? proces opisany w ha?le ,,Choroby”. W zamian za chwilowy dost?p do inicjacji, do nieznanych sobie mocy o których ?ródle nic konkretnego nie wiadomo, wyrzeka si? dana istota mo?liwo?ci pe?nego wyra?ania sob? boskich energii i Mi?o?ci Boga.

JAK STADO POWI?ZANYCH ZE SOB? BARANÓW,
z wcielenia na kolejne wcielenie, p?dz? anio?owie przez ?wiat. Mnie samemu skrzyd?a zwi?za?a moja w?asna burdelmama w jakie? chi?skiej inkarnacji. Zobaczy?em kiedy? jak si? to dokona?o. Po 15-latach modlitw o uwolnienie si? od tej istoty, owo sp?tanie zosta?o zdj?te ze skrzyde?. Dowiedzia?em si?, ?e ona sta?a si? wa?niejsza dla mnie ni? Bóg, w wyniku innych jeszcze praktyk, kiedy powi?za?a mi r?ce i nogi (Indie). Pokaza? si? bowiem sznur, którego koniec jej dusza trzyma?a w swoich d?oniach. Przeci?cie wi?zade?, sta?o si? mo?liwe, po jeszcze d?u?szym okresie i wnikliwszej obserwacji, tego co dzieje si? mn?. W mi?dzy czasie zobaczy?em, ?e ona modli si? do mnie, umniejszaj?c siebie na moj? rzecz. Tak wi?c i ja by?em panem jej losu. Przy okazji w moich d?oniach odnalaz?y si? ko?cówki do losów (sznury) innych istot.

NAD?WIADOMO?? ANIELSKA

Uda?o si? ustali? w kilku przypadkach, ?e Inkarnowany Anio? jest projekcj? w ?wiecie materialnym znanego z imienia konkretnego boskiego Anio?a. Domniemamy zatem, ?e ten który generuje nawet kilka identycznych energetycznie istot w materi? mo?e by? prawdziw? Anielsk? Nad?wiadomo?ci?
Nawet je?li koncepcja jest b??dna, to skuteczn? jest modlitwa do Boga, o natychmiastowe zmotywowanie tego nadrz?dnego Anio?a (Anielskiej Nad?wiadomo?ci), do zaj?cia si? (podleg?ym )Anio?em Inkarnowanym.

BADANIE SKRZYDE?

Autorzy nie prowadz? badania wielko?ci i jako?ci skrzyde?. Dost?pna jest jedynie metoda ich uzdrawiania. W grupie ?l?skich regreserów s? tacy którzy uczestniczyli w odr?bnych zaj?ciach po?wi?conych aktualnemu stanowi swoich skrzyde?. Zaj?cia prowadzi osoba z Ukrainy.

ANIELSKIE GNIAZDO

Na ziemi inkarnuje wielu ludzi maj?cych identyczne energie, identyczne anielskie moce. Te grupy nie ??cz? ze sob? wielu Inkarnowanych Anio?ów. Mo?e by? ich dwóch lub kilkudziesi?ciu.
Przesy?aj?c modlitw? poprzez Boga mo?na uzyska? skuteczn? szybk? pomoc, prosz?c w?asn? Anielsk? Nad?wiadomo?? o wsparcie dla jakiego? Anio?a pochodz?cego z naszego gniazda i nie ma znaczenia czy jest on blisko czy przebywa w odleg?ych krainach.

KO?CZANY

Oczyszczenie skrzyde? na planie anielskim nie koniecznie oznacza równoczesnego uzdrowienia w astralu. Tutaj skrzyd?a chowane s? w pelerynkach oraz ko?czanach i pochwach na miecze. Niekiedy w ?wiczeniach pod?wiadomo?? nazywa je torbami na skrzyd?a. Symboliczne przedstawienie a zarazem ukrycie tego, ?e istota ma karm? zabójcy, jaki bosk? moc u?ywa? do destrukcji i niszczenia innych. Przedstawia to, do czego wykorzystano w sposób ?wiadomy, boskie energie jakie Anio? mia? kiedy? do dyspozycji. Uwolnienie od ewentualnej karmy ?o?nierza jest koniecznym do?wiadczeniem dla ka?dego, kto w uczestniczy? w podobnych dzia?aniach.

ROK 2012

Burze dziejowe, trz?sienia ziemi… ?aden cz?owiek, ?aden Inkarnowany Anio? nie musi pcha? si? w ich kierunku, ani oczekiwa? na odsianie sprawiedliwych od ,,nie prawych” bo z kikutami w?asnych osmolonych Skrzyde?, do samego ko?ca nie b?dzie wiedzia?, do której grupy zosta? policzony.

UPAD?Y ANIO?

Fakt zej?cia Anio?a w materi? jest bezsporny. Nazywanie siebie upad?? istot? zani?a samoocen?.

?APACZE DUSZ I SIECIARZE

Istoty nawet niematerialne, jakie dla swoich celów ?apa?y Skrzyd?a Anielskie w sieci. Obyczaj w ?wiecie fizycznym gruntownie przerabiany na Rzymskich arenach. Cz?stym widocznym uwik?aniem jest tak?e spl?tanie za pomoc? linek, oraz zwyk?ej cienkiej nici.

Na stronie Cudownego portalu mo?emy znale?? wiele opisów uwik?a? osób ( ich Dusz) pochodz?cych z dalekiej przesz?o?ci. Niektórzy pami?taj? jak zwi?zano ich anielskie skrzyd?a, r?ce kiedy jako bezcielesne Dusze przebywali w ?wiatach astralnych. To s? wspomnienia si?gaj?ce bardzo odleg?ych w czasie zdarze?. Wielokrotnie opisano, ?e to zdarza?o si? przed pierwszym wcieleniem Duszy.
Tak sam my?la?em jeszcze niedawno, bo skoro ludzie pisz?, ?e pami?taj? ...

Jako? zim? tego roku przysz?a wie?? od znajomej osoby, ?e w?a?nie zwi?zano w astralu jakiego? Anio?a Stró?a posiadaj?cego skrzyd?a. Sp?ta?o go sznurami, jak barana, kilku astralnych cwaniaczków. Po modlitwie wstawienniczej, w?zy zosta?y usuni?te, moc? bo?ej Mi?o?ci. Anio?ek nabra? si? na bajeranckie gadki spryciarzy. Uwierzy? w ich przekazy i os?ab?a w nim wiara w ochronn? moc Boga.
W poprzednich wcieleniach innych awatarów mojej nie?miertelnej Duszy, oraz sam? Dusz? sp?ta?a wielokrotnie ta sama istota. W Indiach, nogi i r?ce a w Chinach skrzyd?a.
Tak sp?tano jednostki. Do dzia?a? masowych stosowane s? sieci astralne.
Sie? marketów, sie? rybacka, sie? dystrybucyjna anga?uje wiele osób, ale te? pozyskuje wielu klientów. W?a?cicielowi przynosi krociowe zyski poprzez minimalizacj? nak?adów w stosunku do korzy?ci. Ile si? trzeba napracowa? ?owi?c na w?dk? rybki. Sie? zbiera jak leci, ma?e i du?e okazy.
Dnia 30 maja 2008 r. jecha?em w podró? s?u?bow? i bardzo mi si? spieszy?o, kiedy pokazano mi 2 znajome Dusze, jak stan??y nad moj? g?ow? z astraln? sieci?. Przymierza?y si? aby j? zarzuci? na mnie. Podchodzi?y do mnie przez kilka godzin. Przysz?a informacja, ?e szykuj? si? tak?e dla innych.
Jecha?em nieuwa?nie, gubi?c si? w przemy?leniach co robi?. Najpierw ochrona boska przed dzia?aniem osób i ich Dusz.
Pó?niej na ch?odno pojawi?a si? sugestia o S?dzie Bo?ym.
Sie? astralna rzucana jest przez grup? i na inn? grup? odbiorców. To przekaz energii si?gaj?cy a? do ludzkiego serca. Czasami odbierana jest nawet wiara, ?e Bóg istnieje. Sie? rzucana przez Archanio?y podczas czytania ich przekazów jest fioletowa. Oni przedstawiaj? si? jako boscy pos?a?cy i po?rednicy. Sie? zademonstrowana mi w maju jest mocniejsza i ma inny kolor. Sie? zainicjowana zosta?a przez Dusz? inkarnowanego Anio?a, któremu po modlitwie wstawienniczej Bóg odbudowa? Skrzyd?a (jesieni? 2007 r.). Manipulacja ma w zwi?zku z u?ytymi mocami Anio?a bardzo silny przekaz energetyczny.

Sieci do ?apania Duszy nie stworzy?y strzygi, demony, satani?ci a ma?a grupka ziemskich Skrzydlatych Anio?ów, w której nie dla ka?dego ju? jest miejsce. Grupa która cz??? innych ludzi pragnie pot?pia? i zaw?adn?? nimi.
Jak to jest, ?e Bo?y Anio?, istota Bo?ego ?wiat?a z wielk? pomp? i hukiem og?asza ?wiatu, ?e wg nich "Bóg nie istnieje, ?e Boga nie ma"? Jak to jest, ?e Bo?y Anio?, który pó? roku temu odzyska? swoje Skrzyd?a, nagle zmienia front i próbuje zniewoli? innych ludzi, inne Dusze, inne osobowo?ci? Jak to jest, ?e Bo?y Anio?, staj?c si? jednym z bo?ym ?wiat?em i osi?gaj?c pe?ni? w bo?ej Mi?o?ci og?asza ?wiatu, ?e "Boga nie ma"?
To dzieje si? na naszych oczach, toczy si? teraz nie za 2000 tysi?ce lat. Chodzi o program na jutro, na dzi? i na nast?pne wcielenia. Bóg posiada taki program dla ka?dego cz?owieka, dla ka?dej Duszy. Astralne sieci, sznury s? w tym planie konkurencj?. To indywidualne koncepcje. Ziemski Skrzydlaty Anio? aby zaw?adn?? Duszami przedstawi? program inny, ni? ma dla nas Bóg. Nie mo?e zatem przyzna? si? do wspó?pracy z Bogiem wi?c og?asza, ?e ,,Boga nie ma".
Jak to jest, ?e w?adza tak uderza do g?owy? Dusza tego? Anio?a (jego grupy) stworzy?a program (sie?) ?owienia innych Dusz dla siebie. Tu s? walki o inne Dusze tu jest pewno?? spe?nienia, osi?gni?cia przemy?lanych rezultatów. Kilka Skrzydlatych Anio?ów uzna?o, ?e o Bogu lepiej nie mówi? innym, bo inni mog? uzyska? to samo. Dzi? ka?dy mo?e mie? darmo otwarte skrzyd?a, otwarty czakram serca. Kiedy w?adz? nad wiedz? i prawd? przejmie garstka ludzi, za skrzyd?a czy czakram b?dzie trzeba zap?aci? uleg?o?ci? Duszy.


Ja S?awek dok?adam stara?. aby to by?o ostatnie wcielenie mojej Duszy. Czy si? powiedzie, czas poka?e. Nie pragn? jednak dla siebie i mojej Duszy ewentualnych ponownych narodzin w miejscu gdzie jaki? kolejny zak?amany mitoman, dla w?asnej korzy?ci rzuci astraln? sie? i ponownie og?osi ?wiatu, swoje objawienia, ?e Boga nie ma.
Mo?na si? szarpa? z nast?pnymi ?apaczami Dusz, znajduj?c ka?dego po kolei.
My?l? jednak o rozwi?zaniu systemowym. My?l? o pe?nym bezpiecze?stwie dla ludzi i dla naszych Dusz. Niezale?nie od tego, czy nadejdzie kolejne wcielenie, ja S?awek chc? dla siebie zawsze i wsz?dzie pe?nej wiedzy o Bogu. Nikt nie ma prawa indywidualnie lub systemowo odbiera? mi rzetelnych informacji o Bogu, ani wiary w bo?? ochron?.

Takie kompleksowe rozwi?zanie problemu mo?liwe jest gdy energia modlitwy b?dzie na tyle mocna aby prze?ama? wszystkie bariery stworzone przez ?apaczy Dusz, wytwórców sieci i producentów rozmaitych sznurów do wi?zania Dusz.

Z uwagi na zagro?enia obejmuj?ce wiele istot, zastosowa?em Wniosek o S?d Bo?y z formu?? ,,W imieniu ca?ej Ludzko?ci.....”
Mam pro?b? do czytaj?cych o podobn? modlitw?, o uwa?ne i g?o?ne przeczytanie tekstu poni?szej modlitwy. Robisz to dla siebie i w?asnej Duszy, czytasz tak?e dla innych.

Otwórz teraz Bo?e moje serce oraz moj? Dusz? na S?d Bo?y.
Bo?e stwórczej si?y Mi?o?ci. Ja i moja nie?miertelna Dusza -w imieniu ca?ej ludzko?ci, oddajemy teraz Tobie do dyspozycji S?du Bo?ego wszystkie Dusze, wszystkie istoty konstruuj?ce i wymy?laj?ce pu?apki, sieci i sznury na inne Dusze, na inne istoty, oddajemy Tobie wszystkich ?apaczy Dusz. Prosz? Bo?e dokonaj teraz Twojego Os?du Bo?ego pomi?dzy mn?, moj? Dusz? a wszystkimi Duszami, wszystkimi istotami konstruuj?cymi i wymy?laj?cymi liny, sieci, pu?apki na inne Dusze, na inne istoty. Bo?e stwórczej si?y ja i moja nie?miertelna Dusza prosimy, aby? zdj?? z nas teraz wszystkie sieci, kajdany, sznury i inne pu?apki w które usidlono kiedy? Dusz? i jej ziemskich awatarów.

Bo?e stwórczej si?y Mi?o?ci -w imieniu ca?ej ludzko?ci prosz? o zneutralizowanie teraz wszystkich stworzonych i wymy?lonych przez innych pu?apek i sieci na Dusze, pu?apek i sieci na istoty astralne, pu?apek i sieci na ludzi.
Bo?e stwórczej si?y Mi?o?ci -w imieniu ca?ej ludzko?ci- prosz? daj twórcze konstruktywne zaj?cia, istotom jakie do tej pory wytwarza?y i wymy?la?y rozmaite pu?apki, sieci i liny do ?apania innych Dusz, innych istot.

Najpierw dobrze jest rozliczy? si? pomys?ów w?asnej Duszy dot. ?apania innych.

Bo?e stwórczej si?y ja i moja nie?miertelna Dusza oddajemy teraz Tobie do dyspozycji S?du Bo?ego siebie za ka?de, za potencjalne nawet konstruowanie i wymy?lanie pu?apek na inne Dusze, na inne istoty. Prosz? Bo?e dokonaj teraz Twojego Os?du Bo?ego pomi?dzy mn?, moj? Dusz? a wszystkimi Duszami, wszystkimi istotami, które mog?y kiedy? zosta? uwi?zione, w skonstruowane i wymy?lone przez moj? Dusz? lub jej awatarów liny, sieci, pu?apki na inne Dusze, na inne istoty.
Bo?e stwórczej si?y Mi?o?ci prosz? o zneutralizowanie teraz wszystkich stworzonych i wymy?lonych moich pu?apek na inne Dusze, pu?apek na istoty astralne, pu?apek na ludzi.
Bo?e stwórczej si?y ja i moja nie?miertelna Dusza prosimy, aby? zdj?? teraz wszystkie sieci, kajdany, sznury i inne pu?apki w które ?apali?my kiedy? inne Dusze, inne istoty.
Bo?e stwórczej si?y Mi?o?ci prosz? daj mi oraz mojej Duszy twórcze konstruktywne zaj?cia i cele zgodne z Twoim Bo?ym Planem, zaj?cia lepsze ni? konstruowanie i wymy?lanie pu?apek, sieci oraz lin na inne Dusze, na inne istoty.
Wi?cej na stronie
Link do tekstu o ?apaczach Dusz
oraz
Link


?WI?TE OFFICJUM

W czasach inkwizycji mnogo?? Inkarnowanych Anio?ów ucierpia?a, po tym jak pokazali ?wiatu swoje skrzyd?a.

?WICZENIE

Inkarnowane Anio?y pami?taj? to do?wiadczenie. W poszukiwaniu jego ?ladów wymy?lono przez wieki tantr? seksualn?, viagr?, hiszpa?sk? much? itp. ?wiczenie mo?na bezpiecznie wykona? jedynie z osob? posiadaj?c? materialne cia?o. Wspó?praca w tym ?wiczeniu z niematerialnym Skrzydlatym Anio?em to raczej dziedzina op?ta? przez duchy.

Osob? z któr? Inkarnowany Anio? trwa w zespoleniu seksualnym, otacza na ten czas swoimi w?asnymi skrzyd?ami.

JAM JEST

Perfekcyjnie dopracowana i rozwijaj?ca si? przez ponad 100 lat duchowa pu?apka maj?ca na celu omamienie i schwytanie dusz poszukuj?cych drogi powrotu. Przez pó?tora dnia afirmowa?em sobie teksty pochodz?ce ze Z?otej Ksi?gi Sainit Germain. Pó?niej nadesz?a refleksja: dlaczego ja mam zgodnie z tekstem ,,z ufno?ci? sk?ada? moje w?asne skrzyd?a i powierza? siebie Jam Jest”. Niby przed kim mam to robi? i jakim prawem, mnie boskiemu Anio?owi kto? narzuca sk?adanie skrzyde?. Tak oto, pojawi? si? we mnie bunt, wyra?ony za pomoc? modlitwy ,,Moc Anio?a”.

WYCOFANIE SKRZYDE? ZE STARYCH DO?WIADCZE?

Mówi si?, ?e kto? ma serce do medycyny( filatelistyki, sportu, muzyki, religii). Oznacza to i? po?wi?ca du?o energii, czasu i uwagi na spraw? jak? uwa?a za istotn? i odnosi te? sukcesy zwi?zane z wybran? dziedzin?. Na poziomie anielskim energia p?ynie poprzez skrzyd?a i poprzez skrzyd?a mo?e nast?pi? uwik?anie.
Za?ó?my, ?e kto? lubi ogl?da? filmy kryminalne, wojenne, ?e grywa sobie w strzelanki. O niektórych osobach mo?na by powiedzie?, ?e maj? wybitne zdolno?ci w tej dziedzinie i odnosz? rzeczywiste sukcesy np.: jako snajperzy, jako dowódcy, taktycy pola walki i zniszcze?. Poprzez po?wi?canie siebie dla swoich zainteresowa?, przyci?gaj? odpowiednie do?wiadczenia, maj?ce wykaza? kunszt ?o?nierski, a pó?niej jako rzeczywisty rezultat podj?tych dzia?a?, stosown? karm? i zrozumienie, na czym polega bycie ofiar? wojennych dzia?a?. Uwik?ania wynikaj?ce z po?wi?cenia siebie i boskich energii do nieszlachetnych celów zapisywane jest w ludzkim sercu a w poziomie anieslkim na piórach skrzyde?. W miar? jak przybywa ciemnych sprawek blokuje si? ludzkie serce i ciemniej? co raz badziej same skrzyd?a. W sytuacji kiedy dusza ma ?wiadomo?? pope?nionego b??du, mo?e brn?? w nim do ko?ca l?kaj?c si? kary. Czymkolwiek koniec ów mo?e si? wydawa?. Dzieje si? tak, ?e niektórzy Anio?owie nie chc? ju? przyznawa? si? do przynale?no?ci do anielskiej grupy. Ukrywaj? swoj? anielsk? to?samo?? oddaj? nawet skrzyd?a, aby nikt si? nie domy?li?, ?e to Anio? pope?ni? jakie? z?e czyny.
Dobrze jest kiedy Inkarnowany Anio?, zanim dopadnie go jego karma i ciemne energie z przesz?o?ci, znajdzie sobie teraz odpowiedni czas, na rozpoznanie gdzie – w jakiej krainie, w jakiej sprawie czy idei ma umazane swoje w?asne skrzyd?a. Je?li dana b?dzie taka mo?liwo??, to skrzyd?a mo?na poprzez wizualizacj? po prostu wyci?gn?? np. z krainy, zwi?zku (lub idei) i poprzerywa? wszystkie energetyczne nici, pod??czone do ko?cówek piór.
Podniesienie si? (wycofanie )Anio?a jest do?wiadczeniem osobistym i bardzo intymnym. Skrzyd?a je?li s? ju? ca?e, wygl?daj? wtedy jak strój nie wy??ty, ?wie?o wyj?ty z pralki. Z piór ocieka strumieniami (mnogo?ci? nici) ciemna energia.

KOLORY SKRZYDE?

Przygl?daj?c si? skrzyd?om, widzimy wszystkie barwy i odcienie. Skrzyd?a Anielskie reaguj? na nastrój, wi?c mog? przejawia? si? w rozmaitych kolorach i tak samo jak aura, posiadaj? barw? podstawow?. Mog? by? zatem bia?e, niebieskie, fioletowe, z?ote, szare i czarne.
Czerwone skrzyd?a przy barwie wyj?ciowej bia?ej, zaobserwowano w zagniewaniu anio?a.
Czarne i mocno szare skrzyd?a nie nale?? do rzadko?ci. Posiadaj? je anio?y, które w sobie tylko znanych celach, przesz?y inicjacje od strzyg, jak równie? inne inicjacje i te które piel?gnuj? wzorce DDA itp. Belial pracuj?cy w energiach fioletu, swoich wielbicieli barwi tak?e na czarno. Skrzyd?a czarne mog? by? pojedyncze a tak?e ukazywa? si? jako szcz?tkowy ko?ciec, przed ca?kowitym zanikiem.

SKRZYD?A Z?OTE I POZ?ACANE

,,Skrzyd?a z?ote mog? mie? tylko te prawdziwie szlachetne Anio?y”.

Skrzyd?a poz?acane wygl?daj? jak z?ote. S? jednak magiczn? sztuczk?, kreacj? Duszy z poprzednich wciele?. Taka sobie umiej?tno?? mamienia widzów w?asn? iluzoryczn? doskona?o?ci?. Weryfikacja jest prosta, kiedy spojrzymy na poz?acanego Anio?a szerzej. Nale?y zobaczy? jak wygl?da jego serce. Badanie radiestezyjne nie jest tu ?ród?em rzetelnej wiedzy. Je?li czakram serca jest koloru ?ó?tego z?ota i du?ej ?rednicy to mo?na domniema?, ?e skrzyd?a s? prawdziwie z?ote. Ponadto zobaczcie jakie atrybuty nosi ze sob? poz?acany Anio?. Mog? to by? królewskie korony, astralne p?aszcze, miecze, oszczepy i inne rodzaje uzbrojenia.
Weryfikacj? jest tak?e rozmowa z Anio?em. Ten z?oty zawsze wie co mówi. Nawet kiedy jest m?ody i niedo?wiadczony przyjemnie si? z nim rozmawia. Posiada wielk? bieg?o?? w wiedzy duchowej i spontanicznie potrafi to wyrazi?. Anio? poz?acany jest ca?ym zestawem blokad karmicznych wyniesionych z przesz?o?ci. Okazuje je równie? w swoim sposobie mówienia i czynach.

ARCHANIO?Y FIOLETOWE

Wieloosobowa, niehierarchiczna grupa fioletowych Archanio?ów. Zamy imiona kilku z nich;, Metatron, Micha?. Gabriel powiada o sobie, ?e ma 150 skrzyde?. Istoty astralne jakie wyrobi?y po?ród ludzi przekonanie, ?e s? po?rednikami w kontaktach z Bogiem. Gdyby by?y prawdziwymi po?rednikami to musia?yby ?y? w ludzkich sercach na równych prawach jak bo?a Mi?o??. Dzia?aj? na w?asny rachunek, ka?dy z osobna ale potrafi? si? jednoczy? w niszczeniu innych.

-S? to wspó?twórcy razem z Belialem praktyki inicjacyjnej Reiki i wielu podobnych.
-Poprzez Reiki tworzyli w?asne nak?adki na ?a?cuchy DNA, inne znaki ni? te od Beliala.
-Wspó?twórcy Fioletowego P?omienia.
- Znani z zak?adania bolesnych piecz?ci na serce aby nie by?o w nim Mi?o?ci bo?ej, aby j? blokowa?.
- Znani z zak?adania w?asnych energetycznych piecz?ci na kostki stóp.
Znani z zak?adania kajdan i p?t na r?ce.
Znani z zak?adania piecz?ci na d?onie aby od serca nie p?yn??a energia Mi?o?ci.
- Znani obcinania skrzyde? innym anielskim Duszom.
Fioletowe wieloskrzyd?e Archanio?y i wszyscy inni im podobni pe?ni? obecnie funkcj? astralnych padlino?erców ?eruj?cych na zagubionych Duszach. Tak samo jak szakale czy s?py potrafi? dzia?a? i niszczy? wszystkich os?abionych w woli realizowania planu Boga. Ró?ni? si? tym od szakali, ?e niszcz? wszystkich a nie tylko znajduj?cych si? w agonii czy w najgorszej kondycji fizycznej. Wynajduj? bezb??dnie wszystkich co nie pragn? poznawa? Boga i dzieje si? tak jak oni pragn? a nie tak jak chce dla ka?dej duszy nasz Bóg. Kiedy dusza inkarnowanego Anio?a przestaje poszukiwa? ?wiat?a, to w?a?nie oni odbieraj? jej skrzyd?a i nie jest tak pi?knie jak o sobie samych mówi?, jak mówi? ró?ne Archanielskie klechdy i podania wielu krain na ich temat.

Istniej? tylko i wy??cznie  astralni archanio?owie,  oprócz ?ywych ziemskich tak?e astralni bogowie itp. to znaczy, ?e niema  w ogóle archanio?ów o  bezwarunkowej mi?o?ci, tych którzy o sobie mówi? na u?ytek maluczkich, ?e pozostaj? przy Bogu. Dobrze i bezpiecznie dla naszych Dusz jest przyj??, ?e Bóg nie ma pomocników z wyj?tkiem Jezusa. Jeste?my prawie bezbronni wobec tego co opowiadaj? o sobie istoty astralne, bo ka?dy mo?e przedstawi? si? jako o?wiecony Budda, jako nauczaj?cy z astralu Mahomet, Panienka Maryja, pos?aniec bo?y, czy inny opiekun duchowy. Je?li spotykasz takie opowie?ci lub dusze to mo?liwe, ?e s? to jedynie cwane astralne istoty, nawet dawno zmarli ludzie jacy potworzyli ró?ne hierarchie na zasadzie, kto pierwszy ten silniejszy i uwa?aj?cy, ?e ma prawo kopa? nie?wiadomych -czyli tych na Ziemi.
?wiadome poszukiwanie wsparcia ze strony Archanio?ów lub istot astralnych jest w czystej formie zach?t? do kierowania energii serca i modlitw w inn? stron? ni? Bóg.


Bóg kiedy? powiedzia?: ...do?wiadczaj mnie, pytaj mnie, wy??cznie mnie, poprzez w?asne serce...
My?l?, ?e On chce aby?my go pytali, bezpo?rednio bez bocznych kana?ów, bez po?redników takich za jakich og?osili si? Archanio?owie bo Belial, Lucyfer, Bia?y dzia?ali w ciszy i ludzkiej nie?wiadomo?ci.
Ka?dy z nas codziennie podejmuje decyzj? na co przeznacza energi? w?asnego serca zasilanego boskimi energiami. Czy zwrotnie oddajemy je kana?em czakrowym ku górze, czy te? dokarmiani s? ci którzy ju? dawno zrezygnowali z samodzielnego ko?ystania z jasnych bo?ych energii.

Link Wi?cej w tek?cie Grafik Wysokiego Astralu w schematach, rysunkach i opisie.

OCZYSZCZANIE CIA? AURYCZNYCH SKRZYDE?

Wszystkich cia? aurycznych anielskich skrzyde? jest 7. Maj? je tylko inkarnowane Anio?y. Oczyszczenie cia? aurycznych zacz?? nale?y od 6-ej warstwy a nawet od p?aszcza aury oddzielaj?cego warstw? 7 od 6-ej.

Bo?e si? stwórczych Mi?o?ci, prosz? aby dokona?o si? teraz, skuteczne trwa?e oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej w?asnej Duszy, ca?ego p?aszcza znajduj?cego na styku mojej 7 i 6 warstwy aurycznej; na wszystkich przestrzeniach tego p?aszcza aury, na wszystkich p?aszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich kana?ach energetycznych tego p?aszcza aury.
Bo?e si? stwórczych Mi?o?ci, prosz? aby dokona?o si? teraz, skuteczne trwa?e oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej w?asnej Duszy, ca?ej 6-ej warstwy aurycznej moich anielskich skrzyde?, na wszystkich przestrzeniach tej warstwy aurycznej, na wszystkich p?aszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich kana?ach energetycznych tej warstwy aurycznej. Prosz? o pe?n? steryln? czysto?? i ?wietlisto?? tej ca?ej 6 warstwy aurycznej moich anielskich skrzyde?.
Bo?e si? stwórczych Mi?o?ci, prosz? aby dokona?o si? teraz, skuteczne trwa?e oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej w?asnej Duszy, ca?ej 6-ej warstwy aurycznej moich anielskich skrzyde?, na wszystkich po??czeniach ze wszystkimi moimi czakramami zewn?trznymi, ze wszystkimi moimi czakramami cia?a fizycznego, ze wszystkimi moimi gruczo?ami dokrewnymi, ze wszystkimi innymi warstwami moich cia? aurycznych, mojej ziemskiej osobowo?ci, oraz moich anielskich skrzyde?.
Bo?e si? stwórczych Mi?o?ci, prosz? aby dokona?o si? teraz, skuteczne trwa?e oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej w?asnej Duszy, ca?ej 6-ej warstwy aurycznej moich w?asnych anielskich skrzyde?, na wszystkich po??czeniach ze wszystkimi planetami wszech?wiata, z gwiazdami, ze wszystkimi cia?ami kosmicznymi wszech?wiata.
Bo?e si? stwórczych Mi?o?ci, prosz? aby dokona?o si? teraz, skuteczne trwa?e oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej w?asnej Duszy, ca?ej 6-ej warstwy aurycznej moich w?asnych anielskich skrzyde?, w kontek?cie oddzia?ywa? i po??cze? ze wszystkimi my?lokszta?tami, ?e wszystkimi energiami moimi i wszech?wiata, ze wszystkimi mocami, meridianami i wszystkimi innymi kana?ami energetycznymi, ze wszystkimi moimi tkankami, narz?dami, organami cia?a fizycznego i duchowego oddzia?uj?cymi na to moje 6 cia?o auryczne , jak równie? we wszystkich innych wzajemnych relacjach.
Bo?e si? stwórczych Mi?o?ci, prosz? aby dokona?o si? teraz, skuteczne trwa?e oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej w?asnej Duszy, ca?ej 6-ej warstwy aurycznej moich w?asnych anielskich skrzyde?, od wszystkich pod??czonych do mnie, do tej warstwy stra?ników, ?ywych bogów, guru, ludzi i istot obojga p?ci, od wszystkich paso?ytów, drobnoustrojów.
Bo?e si? stwórczych Mi?o?ci, prosz? aby dokona?o si? teraz, skuteczne trwa?e oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej w?asnej Duszy, ca?ej 6-ej warstwy aurycznej moich w?asnych anielskich skrzyde?, od wszystkich pod??czonych do mnie, do tej warstwy moich intencji, nawyków, potrzeb, wszystkiej misji, ?lubowa?, zobowi?za?, od wszystkich energii walki, energii magicznych, transowych, narkotycznych i alkoholowych.
Bo?e si? stwórczych Mi?o?ci, prosz? aby dokona?o si? teraz, skuteczne trwa?e oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej w?asnej Duszy, ca?ej 6-ej warstwy aurycznej moich w?asnych anielskich skrzyde?, od wszystkich pod??czonych do mnie, do tej warstwy wzorców chorób, dolegliwo?ci, napi??, od wszystkich intencji, nawyków i potrzeb podtrzymywania chorób, dolegliwo?ci, napi??, cierpienia.


I tak oto mamy przyk?adow? modlitw? do oczyszczenie ca?ej 6-ej warstwy naszej aury. To samo nale?y powtórzy? dla wszystkich po kolei ni?szych warstw aurycznych anielskich skrzyde?. Dla ka?dej osobno. Pomi?dzy ka?d? warstw? znajduje si? kolejny ni?szy p?aszcz auryczny, który te? trzeba podda? Bogu do oczyszczenia w podobny sposób jak podano na pocz?tku tekstu. Nast?pnie kolejno schodzimy w dó? a? do 1 warstwy aury i p?aszcza oddzielaj?cego t? warstw? od cia?a fizycznego.
Wskazano nam jako konieczne oczyszczenie w ten sposób skrzyde? kiedy poddawali?my Bogu nasze cia?a auryczne. Procedura powinna by? przeprowadzona ??cznie tj 7- warstw aury cia?a fizycznego i 6 cia? aurycznych anielskich skrzyde?. Po zako?czeniu modlitwy w najbli?szym czasie nale?y dodatkowo przeprowadzi? poni?sz? modlitw?. Oczywi?cie po kolei, dla ka?dej ni?szej warstwy aury skrzyde? i dla ka?dego p?aszcza pomi?dzy aurami skrzyde?. Nie oczyszcza si? 7-ej warstwy aury skrzyde?. Rezultatem widocznym natychmiast, jest uporz?dkowanie piór skrzyde?. Mog? one by? bowiem zwichrowane, przybrudzone itp. Przeci?tnie pojawia si? nieco wi?cej ?wiat?a w aurze skrzyde?.

Bo?e si? stwórczych Mi?o?ci, prosz? aby dokona?o si? teraz, skuteczne trwa?e oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej w?asnej Duszy, ca?ej 6 warstwy aurycznej moich w?asnych skrzyde?, zgodnie ze wzorcem doskona?o?ci znajduj?cym si? w 7 warstwie aurycznej moich anielskich skrzyde?, na wszystkich przestrzeniach, na wszystkich p?aszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich kana?ach energetycznych tej warstwy aurycznej.

Bo?e si? stwórczych Mi?o?ci, prosz? aby dokona?o si? teraz, skuteczne trwa?e oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej w?asnej Duszy, ca?ego p?aszcza pomi?dzy 6 i 5 warstw? auryczn? moich w?asnych skrzyde?, zgodnie ze wzorcem doskona?o?ci znajduj?cym si? w 7 warstwie aurycznej moich anielskich skrzyde?, na wszystkich przestrzeniach, na wszystkich p?aszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich kana?ach energetycznych tej warstwy aurycznej.

DUSZA

Przyspieszysz swój rozwój zwracaj?c si? do w?asnej Duszy, do swojej anielskiej Duszy. Jeste? Inkarnowanym Anio?em i masz tak?e anielsk? Dusz?. Masz Dusz? anielsk?, która co kilkadziesi?t lat dostaje impuls i pop?d, aby ponownie przejawi? si? w materialnym ciele aby ponownie inkarnowa? na ziemi. Bóg jak zawsze przygotowa? na Twoje obecne wcielenie cia?o fizyczne, rodzin?, warunki materialne i sytuacj? gospodarczo-spo?eczn? w której przychodzi ?y? szcz??liwie i dostatnio, lub wegetowa?. Masz Dusz? anielsk?, która mog?a zapomnie? o boskim ?ródle swoich mocy o nieograniczonych dobrodziejstwach, jakie ju? dosta?a i jakie s? do jej dyspozycji. Masz Dusz? anielsk?, która mog?a ju? zapomnie? o obowi?zku powrotu do Anielskiego Domu. Bo to, ?e masz tam powróci? to chyba umys?em ?wiadomym akceptujesz?
Je?li ten tekst zainteresuje Ciebie a chcia?by odbudowa? swoje skrzyd?a, to wi?cej i szybciej osi?gniesz wspó?pracuj?c ze swoj? Dusz?. Rozmowy z Duszami innych Inkarnowanych Anio?ów na razie nie daj? obrazu powszechnego optymizmu. Nic nie zapowiada jakiej? chmary Skrzydlatych Anio?ów szykuj?cych si? aby powróci? do Domu. Dusze anielskie nie chc? wraca?. Ten chce jeszcze wi?cej pieni?dzy ni? ju? dosta?, tamtemu marz? si? wojny jakie ?wiczy? na komputerze.
Nie chc? powraca? nawet Dusze osób zawodowo zajmuj?cych si? w Polsce rozwojem duchowym. Wszelkie teksty o w?asnym o?wiecaniu w konfrontacji z planami Duszy, okazuj? si? prawie zawsze ch?ci? powi?kszenia maj?tku i liczby intymnych zwi?zków.
Satia Sai Baba indyjski ?ywy bóg g?o?no zapowiada jeszcze jedn? inkarnacj?. To co maj? powiedzie? jego wielbiciele, masowo pisz?cy o swoim o?wiecaniu na Cudownym Portalu? Jakie programy na dalsze wcielenia maj? ci ludzie?
Do mnie samego przysz?o ju? zapytanie czy zechcia?bym w nast?pnym wcieleniu za 60 lat wej?? w zwi?zek ma??e?ski tym razem jako ?ona i matka dzieci pana sk?adaj?cego ofert?. Przy innej okazji ju? za 500 lat mog?em sta? si? lekarzem pracuj?cym z ci??ko chorymi. Co by? wybra? na moim miejscu nie jest istotne, bo sam otrzymujesz w?asne propozycje i b?dziesz je realizowa?, skoro jest taka wola.

Je?li Twoja Dusza nie pragnie powrotu, to ju? dzisiaj mo?esz spokojnie zaj?? si? rozwijaniem umiej?tno?ci hafciarskich czy talentów kupieckich. Za sto lat, a nawet za tysi?c b?dzie jak znalaz?.
Mo?esz jednak prosi? Boga si?? stwórcz? Mi?o?ci aby wspar? Twoje ?wiadome wysi?ki jakie czynisz dla swoich Skrzyde?, dla swojego powrotu.
Poniewa? umys? Twój ?wiadomy wygenerowa?a Dusza Twoja, to mo?esz j? poruszy? i wzbudzi? w niej wol? zmiany nastawie?. Mo?esz zwróci? si? do niej np. tak ,,Duszo moja wielka i czysta prosz? rozwi? swoje pi?kne skrzyd?a ju? teraz”.

DOTYK SKRZYDE?

Wymie? sobie teraz pi?? do siedmiu osób, które maj? wg Ciebie wybitne zdolno?ci duchowe, s? np. Twoim Guru, Mistrzem Duchowym, ?ywym Bogiem.
1…..........
2…..........
3…..........
4…..........
5…..........
6…..........
7….........

Idziesz sobie ulic?. Z naprzeciwka nadchodzi jaka? osoba maj?ca problem, w którym mo?esz wesprze?, ot cho?by dotykiem skrzyde?. Zanim wyci?gniesz do kogo? swoje skrzyd?a zastanów si?.

Obejmowanie skrzyd?ami drugiej osoby pi?knie harmonizuje zwi?zki z najbli?szymi. Jako? tak si? dzieje, ?e dzia?ania skrzyd?ami daj? rezultaty dora?ne i dostrzegalne dopiero w d?u?szej perspektywie. Robi wra?enie ogromna forma jasnej, niekszta?tnej energii pojawiaj?ca si? wokó? cz?owieka. Nikt nie pozostaje nieporuszonym zw?aszcza, ?e dawna pami?? zjawiska tkwi w samej Duszy. Wzajemne ?wiadome obejmowanie si? z rodzin?, dzie?mi, wspó?ma??onkami; czyli osobami które nas znaj? i akceptuj? nasze energie wydaje si? by? niewinne i bezpieczne.
Wró?my teraz do nazwisk swoich Guru od 1 do 7 które wymieni?e? na pocz?tku. Zobrazuj sobie te osoby i ustal które z nich s? samotne. Policz tych którzy, nie maj? partnerów w sta?ych i legalnych zwi?zkach ma??e?skich.
Niekiedy pojawia si? ci?gotka aby zaimponowa? mistrzowi, pokaza? siebie z najlepszej strony. ,,Zobacz co urzeczywistni?em teraz. Otaczam Ciebie najdro?szy Mistrzu moj? mi?o?ci? i moimi Anielskimi Skrzyd?ami.”
Je?li my?lisz, ?e Guru zap?acze ze szcz??cia, lub wy?le Tobie e-maila z gratulacjami, to jeste? w b??dzie. Nie znam nazwisk które wymieni?e?, ale najprawdopodobniej legalnego sta?ego wspó?ma??onka posiada z tej listy najwy?ej 2 osoby. Kwestia jest te? taka, czy Guru posiada skrzyd?a. Je?li tak, to mo?e si? ucieszy?, ?e kto? jeszcze je ma. Je?li nie ma skrzyde? ani trwa?ego zwi?zku, to mo?e Ciebie zaw?aszczy? na tysi?ce lat i wiele wciele?. Tak naprawd? nie wiesz na co nara?asz si? wchodz?c w cudze energie. Nie wiesz co Mistrz potrafi. Moje skrzyd?a zaw?aszczono ok. 4 tys lat temu na Krecie. Przez ten czas chodzi?em za Guru aby mi je zwróci?. Cztery tysi?ce lat.
Obserwujemy w miar? uwa?nie, co dzieje si? w dzia?alno?ci rozmaitych Guru w kontek?cie tych ludzi którym powróci?y skrzyd?a. W roku 2007 dosz?o ju? do co najmniej 2 zaw?aszcze? na osobach posiadaj?cych rozwini?te skrzyd?a. Po prostu Guru posiadaj?cy wi?cej ,,Mocy”, Guru który nie zamierza odej?? z planu ziemskiego buduje sobie ,,lepsz?” przysz?o??. Robi to na koszt Skrzydlatych Anio?ów, bo one maj? potencja? duchowy i jak ju? wida? rozbudowuj? swoje moce. Guru zatrudnia i tych którzy s? ,,normalnymi” lud?mi. Guru potrzebuje przecie? szofera, ogrodnika, muzyka do orkiestry. Guru potrzebuje tak?e do?wiadcze? seksualnych, a swoj? obecn? samotno?? i abstynencj? w tej dziedzinie niew?tpliwie kiedy? nadrobi. Dlaczego nie ze skrzydlatym Anio?em?

ZAKO?CZENIE

Czy powa?nie mo?na potraktowa? cz?owieka opisuj?cego darcie pierza z anielskich skrzyde??
T? ocen? podejmiesz czytelniku samodzielnie i sam te? urzeczywistnisz jej wszystkie skutki.
Autor nie twierdzi, ?e posiad? wszelak? wiedz? na temat Anielskich Skrzyde?. Zapewne znajd? si? czytelnicy przekonani, ?e mocno pob??dzi?em. Có? jednak Inkarnowany Aniele poczniesz, u?wiadomiwszy sobie za jakie? sto lat, ?e? kiedy? wiedzia? i nic w tej sprawie nie zrobi?e?.
Mo?liwe jest to, ?e pisz?c takie teksty jak ten, oraz zamieszczone obok ,,Jam Jest” i ,,Dzieci Beliala” pob??dzi?em duchowo.
Mo?liwe, ?e postrzegasz odbudow? moich skrzyde? i udost?pnienie wiedzy o nich, jako skandaliczne niedopatrzenie ze strony Wszechmog?cego Boga.
Mo?liwe jest to, ?e odbierasz moje pisanie jako bezsensowne, niespójne i nielogiczne. Je?li tak to widzisz, to poszukaj odpowiedzi na pytanie: kto na to pozwoli? i sk?d wzi??y si? moje ca?e skrzyd?a, skoro jeszcze w marcu mia?em tylko ich fragmenty ?
W jaki sposób dzia?aj?c konsekwentnie uzyska?em taki rezultat?

?aden fragment modlitwy ,,Moc Anio?a” nie odnosi si? do skrzyde?, bo pisz?c nie pomy?la?em, ?e ja Inkarnowany bo?y Anio? mog? je mie?.
Go?ym okiem nie wida?, ale Anielskie Skrzyd?a posiadam. Skrzyd?a, ich czysto?? s? owocem mojej systematycznej pracy. Owocem takim jest pe?ne ich otwarcie, owocem mojej duchowej pracy jest równie? takie poddanie si? Bogu sile stwórczej, ?e zechcia? oczy?ci? te skrzyd?a. Odczuwam dzi? przep?yw energii w skrzyd?ach. Potrafi? je szeroko roz?o?y?, mog? nimi bezpiecznie porusza?...
Otwarcie skrzyde? rozpocz??o proces ich uzdrawiania a doprowadzenie do obecnego stanu zaj??o mi 2 lata. To wszystko co by?o mo?liwe dla mnie, jest tak?e mo?liwe dla wszystkich innych istot.To jest pewnik i bezsporny dla mnie fakt. Taka jest moja rzeczywisto?? i tak? mo?e by? równie? dla Ciebie. Dzisiaj nie jest to ju? wa?ne jak wielkie masz poczucie winy, jak ci??k? karm?, jak ugruntowan? pewno??, ?e skrzyde? mie? nie mo?esz, ?e pi?kna Twojej niewinnej i czystej Duszy Twoimi skrzyd?ami wyrazi? nie mo?esz. To nie jest Prawd? dla mnie, ?e skrzyde? mie? nie mog?, ?e ukrywa? musz? boskie ?wiat?o we mnie. Takie pogl?dy nie musz? te? wi???c? Prawd? by? dla Ciebie. Ka?dy Inkarnowany skrzydlaty Anio? mo?e mie? ju? teraz, kiedy ?yje na planecie Ziemi oczyszczone i uzdrowione Mi?o?ci? Boga si? stwórczych swoje w?asne Skrzyd?a, jakie otrzyma? na pocz?tku istnienia.
Inkarnowany Anio? ?yje równocze?nie w ?wiatach anielskich, ?wiatach astralnych i tutaj na Ziemi, tej odleg?ej prowincji królestwa bo?ego, gdzie wielu dosz?o do pogl?du, ?e Boga nie ma, ?e On nie interesuje si? nami, ?e mo?na czyni? cuda na prywatny u?ytek i przelewa? skutki korzystania z boskich energii na w?asne konto.

Swoich w?asnych Anielskich skrzyde? odbudowywa?, uzdrawia?, oczyszcza? nie musisz. Nie musisz robi? nic w tej sprawie. Zapytaj tylko swoj? Dusz?, zapytaj Boga i pozwól sobie zrozumie? odpowied?-ile czasu, ile wciele? mo?e up?yn??, a? znowu w jakim? te?cie przeczytasz, ?e Twoje Anielskie Skrzyd?a kto? Ci zwi?za?, uszkodzi?, ?e sam te? mog?e? je przehula? w ziemskiej atmosferze. ?e mog?e? je kiedy? sprzeda?, kupcz?c cia?em i swoj? w?asn? anielsk? dusz?.
Zapytaj swojej Duszy na co jeszcze czeka, co jest dla niej wa?niejsze od odbudowania Twojej w?asnej Anielsko?ci, Twoich wibracji bo?ego Anio?a.

Kiedy min? emocje, jakie mog?y towarzyszy? lekturze usi?d? sobie w ciszy, Inkarnowany Aniele.

Mo?e za dzie?, mo?e za miesi?c, zastanów si? raz jeszcze póki mo?esz.
Zastanów si?, czy mimo otrzymanych zapewnie?, ?e Skrzyd?a s? tylko ozdob?, ?e Twoje Anielskie Skrzyd?a nie s? Ci do niczego potrzebne, nie chcesz ich TERAZ odzyska?.
Bóg daj?c je nam Wszystkim na pocz?tku, mia? na pewno w tym cel. Nie znam jeszcze tego celu. Ty te? Aniele nie musisz tego celu rozpozna? dzisiaj. Powró? zatem do testu z pocz?tku Almanachu. Pomedytuj nad odpowiedziami uzyskanymi od Twojej przecie? Duszy tego poza ?wiadomego umys?u.

Pomedytuj nad odpowiedziami uzyskanymi od T
...Komentarze...
s_majda dnia listopad 16 2008 21:31:57
Pomedytuj nad odpowiedziami uzyskanymi od Twojej przecie? Duszy tego poza ?wiadomego umys?u. Mo?e ju? jutro, mo?e za rok zrozumiesz i przypomnisz sobie, kto Ci da? skrzyd?a i kto je Tobie odebra?.
?yczymy Tobie, Inkarnowany Aniele, aby? w medytacji i poprzez serdeczn? modlitw?, pozna? ca?? prawd? o sobie samym i ju? nigdy nie pozwoli? si? ograbi? ze swej anielsko?ci, z nale?nych Tobie praw ukochanego dziecka Boga si? stwórczych Mi?o?ci.

UNIESIENIE ?WICZENIE

Stoj? pewnie i swobodnie na dwóch wielkich d?oniach. Wiem, ?e jest to jest bezpieczne.
D?onie podnosz? mnie do góry. Unoszenie trwa d?ugo i wysoko. Wiem, ?e jest to jest bezpieczne i bezwinne. Kiedy trafiam na WYSOKO?CI moje skrzyd?a s? ochuchane, odmuchane.
Z d?oni jestem podrzucony lekko w gór?, abym sobie polata?.
Lec? swobodnie, macham z ?atwo?ci? moimi w?asnymi skrzyd?ami, odczuwam pewno?? siebie. Wiem, ?e umiem to robi? bezpiecznie i wiem te? to, ?e mam doskona?? wpraw? w lataniu- ja Skrzydlaty bo?y Anio?.

Dalekich Lotów Wszystkim.
SKRZYD?A SMOCZE U ANIO?ÓW

Dusze inkarnowanych anio?ów pojawiaj? si? niekiedy ze skrzyd?ami lub skrzyde?kami podobnymi do skrzyde? bajkowych smoków (nietoperzy). B?oniaste na szkielecie kostnym. Smocze sztuczne skrzyd?a, mog? by? samodzielnie przez Dusz? podczepione jako dodatkowa para skrzyde? obok anielskich lub jako jedyne skrzyd?a Anio?a. Dusze podczepiaj? je sobie same na plecach na szyi, pod pachami itp. Barwa zwykle jest cielista ( w kolorze cia?a), zaró?owione na pogrubieniach skrzyde?. Wielko?? rozmaita i taka na jak? pozwala fantazja. Bywaj? te? skrzyd?a doczepiane przez inne obce Dusze nawet na biodrach. Pewna inkarnowana Dusza czyni to teraz innym seryjnie.
s_majda dnia listopad 26 2008 14:12:25
W sesji regresingu niektórzy przypomnieli sobie pewne do?wiadczenia mylnie przyjmuj?c je jako w?asne. To Dusza pami?ta równoczesne do?wiadczenia prze?yte przez awatara i przez sam? siebie jako w?asne. Pojawia si? wspomnienie np. z?apania w astraln? sie? i to, ?e ludzie zostali kiedy? z?apani w astralu w sieci astralne. Z?apana by?a Dusza a w 99% jestem pewien, ?e równocze?nie i Dusza i jej ziemski cz?owiek (awatar- na jedno wcielenie)
Wiosn? 2008r umiej?tno?ci ?apania ludzkich Dusz w budowane przez siebie energetyczne sieci wykaza?a pewna kobieta i jej Dusza. U?y?a znanej sobie od dawna techniki. Pragn? tu zwróci? uwag? na mechanizm rozdwojenia pami?ci ludzkiej Duszy. Cz??? jej do?wiadcze? i zdobytej wiedzy Dusza zbiera poprzez swojego ziemskiego awatara, którego na jedno wcielenie ,,otrzymujer1; od Boga. Awatar <kobieta lub m??czyzna> mo?e by? z?apany w sie? stworzon? przez innych i Dusza to pami?ta. Prawdziwe ?apanie dotyka jej na poziomie energii, Wiele wspomnie? publikowanych na CUD- dotyczy mistycznego czasy ,,KIEDY? TAM.... bo tak zapami?ta?a ?apanie sama Dusza. Z?apano j? np. na planie Dusz( w ?wiecie Dusz). Regreser przypomina sobie czasami takie do?wiadczenie. Tymczasem z?apany zosta? na jaki? negatywny program karmiczny równie? jej ziemski awatar, czego Dusza ju? nie zdo?a?a zachowa?.
s_majda dnia grudzień 01 2008 20:40:15
CZARNE ANIO?Y

Mo?na spotka? Dusze inkarnowanych Anio?ów których energie s? ca?kowicie czarne. Maj? komplet anielskich atrybutów czyli skrzyd?a ale one ju? nie ?wiec?. Czakra serca zamkni?ta. Mog? mie? tak?e rogi -wzorce energii strzygowych i lucyfera?skich. Utrata wewn?trznej jasno?ci nie musi by? zwi?zana z procesem trwaj?cym tysi?ce lat. W 2008 widzia?em Anio?a który sta? si? czarnym w zaledwie 6 miesi?cy od buntu jego Duszy, od pierwszego stwierdzenia, ?e jest co? silniejszego i mocniejszego ni? Bóg. Tym czym? mia?a by? podobno w?asna moc anielskiej Duszy.
s_majda dnia maj 09 2009 22:44:42
Skrzyd?a poz?acane to nie s? skrzyd?a z?ote. Poz?acane s? pewn? magiczn? iluzj? podtrzymywan? przez Dusze we w?asnych energiach. Taka wypasiona sztuczka dla patrz?cych. Pewna znajoma nam osoba o mocnym tzw ERD ma sporo z?ota w sercu a tylko kikuciki upalonych skrzyde?. Nosi teraz ?mieszn? astraln? bajeranck? z?ot? szat? za kostki jako dowód rozwoju- którego to rozwoju w?asnymi skrzyd?ami ju? nie potwierdza.
Nie mo?na mie? jednak prawdziwie jasnych z?otych skrzyde? bez otwartego z?otego serca.
s_majda dnia lipiec 24 2009 13:53:18
Kriszna wzmocni? swoich najbli?szych. Otworzy? im serca, da? z powrotem anielskie skrzyd?a ich duszom. Nie oczy?ci? im jednak intencji bo to mo?na uczyni? jedynie samodzielnie oddaj?c nie Krisznie i jego anielskiej duszy ale Bogu. Kiedy zmar? -jak podaj? Wedy- wszyscy jego krewni zgin?li w przeci?gu roku. <zabra? ich ze sob? aby nie u?ywali boskich mocy do destrukcji>.
s_majda dnia październik 10 2010 17:49:12
Rami? m??czyzny wypoczywaj?cego obok mnie, wytatuowano 2 maskami podobnymi do afryka?skich, z zestawem ornamentów. Na pierwszy rzut oka wida? by?o jednak anielskie skrzyd?a jego duszy omotane w paj?cze sieci. W przestrzeni skrzyde? 7 paj?czaków astralnych znalaz?o dogodne warunki do bytowania. Przeszczep nast?pi? podczas tatuowania cia?a.
Barbara Michalczuk dnia grudzień 13 2010 17:23:59
na otwarcie skrzyde? dobrze uskrzydla ?adna muzyka, u mnie twieraja sie w?asnie przy muzyce. najlepiej jesli muzyka sprawia dla serca dziecieca radosc, u mnie dobrze dzia?a na zblizajaca sie gwiazdke Crezy frog -Last Christmas. na normalne dni Bryan Adams - Everything i do ( do it for you ). ja po prostu czuje ?e sie otwiraja sie delikatnie i tanc?a w rytm trakcie sie otwierania
s_majda dnia grudzień 13 2010 17:43:15
Przy muzyce to nie widzia?em jeszcze odbudowy. Rozpo?cieranie posiadanych pr?dzej. Ostatnio dusza znajomego po otwarciu serca, kiedy rozb?ys?o wielkim, z?otym kr?giem unios?a w afekcie posiadane wcze?niej skrzyd?a pionowo ku górze.
Patrzy?em dzi? na pi?kn? kobiet?, na wielkiej urody smuk?e, zgrabne cia?o, a? jej dusza podesz?a i pokaza?a mi wielkie bia?e rozpostarte skrzyd?a. Zwróci?a uwag? na duchowo??.
Barbara Michalczuk dnia grudzień 13 2010 19:02:39
Z t? muzyk? by?o tak przy domowych porz?dkach, to jecha? teledysk z nowszego filmu robin hood, to poczu?am ?e moja dusza nimi dla ta?ca porusza, znajoma -widz?ca to potwierdzi?a i jej si? nawet podoba?o. Przy chyba Selenie Domes lub Demi Lovato (pisze fonetycznie nazwiska bo w?a?ciwie nie za bardzo wiem jak si? je pisze) nie wpad?y w ucho to si? z?o?y?y.
s_majda dnia grudzień 19 2010 12:02:42
Jasnowidz gimnazjalista zapyta?, czy pan XXXXX ma dusz? smoka bo jego skrzyd?a s? br?zowo czarne. Pan XXXXX ma jednak dusz? anio?a tylko mocno si? broni aby tego nie uzdrowi?, aby jej nie podda? Bogu do oceny post?powania. Publikuje fotografie samej g?owy tak, ?e nie wida? serca, dolnych czakr i skrzyde?.
s_majda dnia grudzień 28 2010 22:06:58
Jak jest z t? wielko?ci? skrzyde? w alamachu. Jak ocenia si? d?ugo?? skrzyde? jak s? wyprostowane czy jak s? z?o?one ?e na przyk?ad jak s? du?e to si?gaj? piórami do ziemii? Mierzy ich d?ugo?? jak s? wyprostowane czy jak s? z?o?one. Otrzymane pytanie
Nie ma ogranicze? d?ugo?ci rozci?ganych skrzyde?. Kiedy s? z?o?one w spoczynku maj? w?a?ciw? wielko??, dla danego chóru. Jeden raz kiedy by?em u mistrza reiki bioterapeuty moja dusza przestraszy?a si? go i zmniejszy?a skrzyd?a do d?ugo?ci 40 cm. Mistrz ma ogromn? otoczk? BA i pracuje energiami.
s_majda dnia lipiec 19 2011 21:41:03
Chcia?em w pok?onie uzdrowi? relacj? ze znajom?. Zaprosi?em jej dusz?. Usiad?a z wdzi?kiem, pokazuj?c wielkie i pi?kne skrzyd?a. By?em pod wra?eniem, ich nag?ego pojawienia si?.
Kiedy sk?ada?em gratulacje zobaczy?em jej plecy. Mia?a na nich wielkiego or?a i on rozpo?ciera? swoje skrzyd?a. By? to my?lokszta?t ca?kowicie sterowany przez dusz? i rozp?yn?? si?, gdy zorientowa?a si?, ?e ja ju? wiem.
Podobne techniki z or?ami, dawny znajomy u?ywa? w Helladzie.

*****************
Pok?on w sprawie zast?pczych skrzyde?, innych ni? anielskie, jakie pokazuje anielska dusza. Widzia?em ju? takie zast?pcze skrzyd?a b?oniaste oraz orle.
Bo?e dawco mojego ?ycia, wspólnie z dusz? prosimy o kasacj? naszych intencji, nawyków, potrzeb, misji dla których zamiast anielskich skrzyde? mia?am skrzyd?a orle(b?oniaste).
?wiat?o?ci, oddaj? Tobie wstyd mój oraz mojej duszy, zwi?zany z faktem noszenia przez moj? dusz? zamiast skrzyde? anielskich-zast?pczych skrzyde? orlich(b?oniastych).
Przepraszam wszystkich którzy ucierpieli, kiedy ja sama, mojej dusza i jej osobowo?ci u?ywali?my zast?pczych skrzyde? orlich(b?oniastych) do niszczenia innych i do destrukcji. Dzi?kuj? za wybaczenie.
Mi?o?ci, wspólnie z moj? dusz?, z pokor? w sercu, prosz? aby? uczyni?a nas godnymi noszenia prawdziwych skrzyde? anielskiej duszy.
Prosz? aby przemiana mojej duszy i osobowo?ci by?a bezpieczna, ?atwa i szybka.
Dla pe?nej obudowy dobrze jest popracowa? d?u?ej z tekstami nt skrzyde?.
Art o modlitwie w pok?onie przed stwórc? http://www.modlitwainnanizwszystkie.pl/readarticle.php?article_id=887
s_majda dnia marzec 05 2012 17:53:34
2 pary posiadanych skrzyde? s? dowodem obci??enia. Je?li przejrzymy mity ?wiata, to prób powrotu do ?wiat?o?ci by?o nies?ychanie wiele. Dedal na Krecie, 4-skrzyd?e anio?y, poz?acane skrzyd?a, orze? Zeusa na jego plecach to tylko zamienniki stosowane -zamiast anielskich wibracji.
Nic nie wiadomo o duszach 4-skrzyd?ych. Znajomy uzdrawiaj?c anielsko?? swej duszy, trafi? na taki wzorzec obci??enia. Oczywi?cie weryfikacja nast?pi?a w twórczej modlitwie, bo dodatkowa para pokaza?a si? by? sztucznym dodatkiem,
Mamy tu wzorzec jasnowidza kombinatora, który potrafi? kiedy? wizualizowa? sobie, takie ,,ozdoby". Mechanizm ma swoj? cen?, poniewa? utrzymywanie tego my?lokszta?tu poch?ania energi? oraz niepotrzebnie odci?ga uwag? duszy od spraw istotnych. Zatem mog? kule? np. relacje z bli?nimi, zwi?zki itp. Zapewne mia?y te? miejsce w trakcie kodowania wzorca- jakie? wp?ywy istot astralnych.
s_majda dnia marzec 26 2012 21:42:42
4-skrzyd?e anio?y opisali ?ydzi i w/g tamtej wiedzy s? to Cherubiny. Opis o podwójnej ilo?ci by? nieprawdziwy i niekoniecznie wynika? z trze?wego wgl?du.
s_majda dnia marzec 17 2013 09:19:35
Skrzyd?a duszy, anio?. Intencje.
1. naszego wyrywania skrzyde? fizycznych i energetycznych innym istotom, duszom, zwierz?tom
2. naszego wyrywania w?asnych fizycznych i energetycznych skrzyde? duszy, istoty
3. naszego posiadania fizycznych i energetycznych skrzyde? duszy, istoty
4. naszego zarzucania sieci na skrzyd?a innych Dusz, istot, zwierz?t
5. naszego posiadania i przejawiania mocy anio?a boskiej ?wiat?o?ci
6. naszego posiadania dodatkowych, sztucznych par skrzyde? anielskich oraz wszelkich innych nie pochodz?cych z matrycy mojej duszy
7. naszego posiadania, tworzenia sobie i innym ran, dziur ubytków w matrycowych skrzyd?ach duszy , istoty
8. naszego oczyszczania, uzdrawiania matrycowych skrzyde? mojej duszy, naszej istoty w Boskim ?wietle oraz poza Bogiem dawc? ?ycia
9. naszego cieszenia si? anielsko?ci? po?ród innych anio?ów boskiego ?wiat?a i w boskim ?wietle
10. naszego ukrywania anielsko?ci oraz skrzyde? po?ród innych anio?ów boskiego ?wiat?a, po?ród ludzi, dusz, istot oraz w boskim ?wietle
11. naszego posiadania i ukrywania zabranych kiedy? od innych istot, dusz ca?ych lub fragmentarycznych ich matrycowych skrzyde?, lub ich sztucznych dodatkowych skrzyde?
12. naszego bycia ofiarami rozmaitych dusz, istot, ludzi jacy chcieli lub chc? zablokowa?, zniszczy? energetyk? i pi?kno naszych matrycowych skrzyde?
Slawomir Majda dnia kwiecień 12 2013 22:13:31
Imi? Duszy anielskiej

[10:03:49 PM] Monika Szpakowska: [9:48:30 PM] Krzysztof : a wiesz jak nazywa sie moja dusza anio?a
[9:49:43 PM] Monika Szpakowska: a to Dusze zmieniaj? imiona swoje z sekundy na sekund?
bo Dusza zw?aszcza jak pracuje si? z obci??eniami wpada w odreagowania i przejawia? si? mo?e jako dziecko, jako kobieta, to jako m??czyzna
[9:51:45 PM] Monika Szpakowska: mo?e Dusza powiedzie? ?e ma na imi? Franek a za chwil? powie ?e Zosia
Dusza jaka ma przytomno?? przedstawia si? z imienia i nazwiska inkarnacji obecnej- czyli wtedy Dusza wspiera swoj? inkarnacje
[9:56:13 PM] Krzysztof : mia?em na my?li imi? anio?a którym jest moja dusza
[9:57:23 PM] Monika Szpakowska: to jak powy?ej odpowied?
chyba ?e chodzi o to czy to anio?, czy archanio? czy co? jeszcze innego
[9:58:41 PM] Krzysztof : jako anio? mia? i chyba ma imi? cho? móg? je utraci? swoimi dzia?aniami
[9:58:51 PM] Monika Szpakowska: W Internecie s? wypisane imiona anio?ów
a tu najlepiej dopytywa? Stwórcy bo mog? by? uto?samienia z nimi i ich 'mocami'
[9:59:32 PM] Krzysztof : jeste? jasnowidzem ja jeszcze nad tym pracuje a raczej zaczynam pracowa?
[9:59:34 PM] Monika Szpakowska: obecnie Dusza przytomna powinna przedstawia? si? z imienia i nazwiska inkarnacji
[10:00:01 PM] Monika Szpakowska: tak jestem i wiem kiedy wkraczam w teren gdzie mog? nie do?y? jutra bo wchodz? w po?rednika
[10:00:46 PM] Monika Szpakowska: bo jak Dusza b?dzie przedstawia? si? nawet z nadanego imienia w momencie jej kreacji to b?dzie oddzielona od obecnej inkarnacji, od ?ycia tu i teraz
[10:01:30 PM] Krzysztof : logiczne, dzi?kuje
[10:02:31 PM] Monika Szpakowska: prosz? pyta? i si? nie kr?powa?
chodzi o t? przytomno?? Duszy. Bo s? takie jakie chodz? jako np. gladiatorzy- s? w transie i si? `zabijaj?` i nawet nie wiedz? ?e maj? kolejn? na Ziemi inkarnacje, jaki jest wiek.
Slawomir Majda dnia maj 02 2013 14:33:04
[5/1/2013 11:58:41 PM] Marek : mam pytania, 1. kilka dni temu modl?c si? wed?ug w?asnych nap?ywaj?cych s?ów prosi?em Boga o ?ask? dla miedzy innymi ca?ej w?asnej istoty i skrzyde? i poczu?em jak wyrastaj? mi kolejne pary skrzyde? od d?oni poprzez ramiona posiadane ju? na plecach ale dalej przez po?ladki, uda, ?ydki a? do pi?t. Para za para niezale?ne i wzajemnie wspó?pracuj?ce ale i oddzielne?
[12:00:16 AM] Monika Szpakowska: ju? zrodzenie pytania ukazuje, ?e co? nie tak
[12:02:09 AM] Marek : w?a?nie si? zastanawiam czy to nie jaki? przekr?t duszy ale czu?em ?wiat?o które przep?ywa?o przeze mnie w czasie procesu i nie czu?em jakiego? przekr?tu w ?wietle BDZ (Boga Dawcy ?ycia)
[12:03:22 AM] Marek : a dzi? zauwa?y?em nad swoja g?ow? obracaj?cy sie wiatrak, a to juz nie wró?y dobrze, taki jak na filmach pod lampami
[12:04:39 AM] Monika Szpakowska:
<<<w?a?nie sie zastanawiam czy to nie jaki? przekr?t duszy ale czu?em ?wiat?o które przep?ywa?o przeze mnie w czasie procesu i nie czu?em jakiego? przekr?tu w ?wietle BDZ>>>
Pytanie sk?d podejrzenia o przekr?t si? zrodzi?y
jakby nie by?o (przekr?tu)- nie by?o by w?tpliwo?ci czy to przekr?t czy nie na poziomie ani logiki ani uczu?
[12:06:13 AM] Monika Szpakowska: a jak s? podejrzenia
czy w uczuciach czy na poziomie logiki
co? nie tak
[12:06:56 AM] Marek : nie spotka?em sie z czym? takim jak skrzyd?a od piet do d?oni, stad pytanie

Komentarz: Ka?da istota jest indywidualna i ka?dy matrycowy anio? mo?e mie? rozmaite wariancje.
W Izraelu opisano kilka tzw chórów anielskich ró?ni?cych si? matrycami duszy, skrzyd?ami, wielko?ci i cechami.
Mimo to, kiedy rodz? si? podobne pytania wewn?trznie sprzeczne tzn. kiedy pojawia si? najmniejszy odcie? w?tpliwo?ci typu 'a mo?e to przekr?t' warto weryfikowa?, dopytywa? Stwórcy. Jak wszystko odbywa si? w modlitwie do Boga Dawcy ?ycia w Jego ?wietle i wed?ug Jego kryteriów nie pojawiaj? si? najmniejsze w?tpliwo?ci, a cuda czy dziwy jakie nawet nie zosta?y opisane przez jasnowidzów nie s? czym? nadzwyczajnym- uznaje je si? za naturalne, prawid?owe dla istoty.
Równie dobrze, mo?e si? okaza?, ?e Dusza nie ma matrycy anielskiej jak? si? z góry przyj??o i st?d pojawiaj? si? w?tpliwo?ci na poziomie uczu? czy logiki jakie niepokoj?. Na pocz?tkowym etapie s? bardzo wa?nym wyznacznikiem, tak samo jak rodz?ce si? pytania
'czy moja Dusza to na pewno anio?'
'czy moja Dusza nadal zarzuca sieci i liny na innych?'
'czy moja Dusza blokuje moje modlitwy?'
Warto przepracowa? pewne zestawy intencji aby pewne kwestie si? przeja?ni?y, a w?tpliwo?ci znik?y.
Slawomir Majda dnia czerwiec 30 2013 22:18:00
[9:50:56 PM] Marek: a co my?lisz, ?e b?dziemy ?piewa? w chorach anielskich, cos robi? trzeba,
[9:51:50 PM] Monika Szpakowska: to takie twoje wyobra?nie
[9:51:57 PM] Marek: nie ?art
nie ma nic wspólnego z wyobra?eniem
[9:52:13 PM] Monika Szpakowska: ?art z podtekstem hehe
[9:53:21 PM] Marek: a i ?atwiej mam robot? jak ja zrobi? to nast?pn? i juz inna perspektywa i wszystko jest prostsze i mniej uzale?nia i wci?ga
[9:54:24 PM] Monika Szpakowska: w kontek?cie?
[9:54:40 PM] Marek: chórów anielskich
[9:54:52 PM] Monika Szpakowska: je?li istniej?
[9:55:18 PM] Marek: a nam sie nudzi?o my?lisz to ?piewanie, chyba nie do ko?ca
[9:55:36 PM] Monika Szpakowska: je?li by?o ?piewanie
[9:56:23 PM] Marek: nie mam wgl?du wida? nie potrzeba sie rozprasza?
[9:57:06 PM] Monika Szpakowska: wiele wizji o anio?ach, archanio?ach, chórach- to kabali?ci, '?wi?ci' pisali ale jak jest naprawd??
[9:57:30 PM] Marek: a wiesz co próbowa?em tkn?? tych ?mieci to mnie odrzuca?o
po co nam to wiedzie? dzisiaj
[9:58:27 PM] Monika Szpakowska: jak chce si? wiedzie? to si? wie
[9:58:40 PM] Marek: tylko po co
takie czytanie ksi??ek zawsze jak?? rozrywka
[9:59:30 PM] Monika Szpakowska: chodzi o to jak wygl?da naprawd?
nie co pisz? w ksi??kach
[10:00:08 PM] Marek: a wiesz ja nigdy np. nie chcia?em zna? kronik akashy, mamy juz taka osob? co nie
[10:00:43 PM] Monika Szpakowska: s? kroniki Akashy gdzie dost?p maj? sitwy astralne i zmieniaj? co chc?
[10:01:47 PM] Marek: tak jak jest prawo Bo?e, i na ziemi nie ma nikogo kto je zna tak naprawd?
do ko?ca, inaczej, element zaskoczenia
oczywi?cie z innego czasu
nie nudz? cie
a zauwa?y?em ze cz?sto to co pisze bierzesz dos?ownie takie czasy gdy ja ze S?awkiem przychodzili?my na ?wiat, wszystko mówi?o sie na zasadzie skojarze?, przeno?ni, takie by?y czasy
np. nie mia?em na my?li tego co ludzie pisz? w swoich ksi??kach, tylko ze pog??bianie wiedzy o rzeczywisto?ci BDZ jest jak czytanie ksi??ek
z podtekstem jak zauwa?y?a?
do dzi? s? ksi??ki ludzkie gdzie na 500 stron wa?ne jest jedno dwa zdania sztuka by je znale?? smiley
[10:10:08 PM] Monika Szpakowska: bior? dos?ownie- bo widz? reakcje Duszy na to co jest napisane
gdyby nic nie by?o
nie zwróci?abym uwagi
[10:11:35 PM] Marek: o ty
taki przekr?t
to nie uczciwe
a moja jest nie przytomna to i tak ci nie pomo?e
[10:13:07 PM] Monika Szpakowska: pomaga??
wiesz jak jaka? z inkarnacji np. zag??bia?a si? w kaba?? oraz ró?ne przes?anki to odpami?tuje i bierze rzeczy za pewnik
[10:14:16 PM] Marek: ja nie znam kaba?y, uff,
nie wiem jak moja dusza, pewnie zna
[10:14:45 PM] Monika Szpakowska: od podszewki
[10:15:06 PM] Marek: trudno nie zna? czego? co sie stworzy?o co
[10:15:08 PM] Monika Szpakowska: i to jest to- czego? ty nie znasz a Dusza to wyznaje
+ poczucie misji
[10:15:54 PM] Marek: a to musze intencja na kabale przerobi? koniecznie
a i misji powtórzy?
[10:16:38 PM] Monika Szpakowska: In z prometeusza, zbawiciela
[10:17:22 PM] Marek: nie ma nie czuje juz misji zbawiciela a ze mam czasami wspomóc S?awka dobrym s?owem to ze wzajemno?ci?
[10:20:52 PM] Monika Szpakowska: ty nie czujesz, a Dusza co innego
[10:21:14 PM] Marek: mowie ?e nieprzytomna
...Dodaj komentarz...
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.

Copyright © 2007