MODLITWA INNA NI¯ WSZYSTKIE
Szukaj:
Witamy Ci Gociu na MODLITWA INNA NI¯ WSZYSTKIE. Zalogowanie si na stronie daje moliwos wpisywania komentarzy.
...Losowa Fotka...


Widoki - obrazy naskalne w miejscu energetycznych pozytywnych mocy Kralovec
...SKLEPIK...

SKLEPIK
ZAPRASZA
...Ostatnie Artykuy...
?wiat?o?? Boga. Modl...
Mszyce. Cukrzyca i p...
Jak pozbywano si? ki...
Ropuchy, ?aby, p?azy...
Dzi?s?a i paradontoz...
Poczucie winy i kara...
Bycie s?odkimi -inte...
Ch?opcy W Rajtuzach....
Mandale nie tylko od...
?ona kr?la to nie je...
Pszczo?y, mr?wki, tr...
Inkarnacje Dusz w zw...
Dobra wr??ka. ,,Ale ...
Zagrzybienie mieszka...
Synu? w haremie tatu...
Geje a duchowo?? i k...
,,Bogami jeste?cie&#...
Co mi da?a moja dusz...
Przys?owia, przypowi...
Rytua? Ozyrysa. Inte...
G?uchy Bóg. Rozwa?ania
Pustka, nico?? w umy...
Gniew- intencje.
Krzyczenie na innych...
Z?o?liwo?ci, komplem...
...Ostatnie komentarze...
s_majda
30/08/2014 14:18
Afirmacje ze s?owem nie: ,,Nie musz? pi?, pali...

s_majda
18/08/2014 21:20
Z uwagi na zachowania w seksie, geje mogliby po...

s_majda
16/08/2014 20:15
[19:30:24] Zofia: ?ycie Jezusa http://www.kazd...

s_majda
15/08/2014 18:10
Ona bardzo cierpi, prosi Boga ?eby "jutro nie...

s_majda
13/08/2014 21:51
Otwierania i odpowiednio zamykania naszego serc...

...Logowanie...
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Anielskie skrzyd³a. Almanach

Anio³y inkarnowane oraz dusze z innymi wzorcami energii(matrycy).


Wspó³autorka Dorta Kielan
Zmiany bie¿±ce wyodrêbnione s± kolorem czcionki


Tekst adresowany jest g³ównie do osób, które dowiedzia³y siê, ¿e inkarnuj± na Ziemi jako istoty anielskie. Powsta³, abym ja móg³ i potrafi³ wyja¶niæ sobie samemu wiedzê o tym zjawisku przekazan± przez pana Leszka ¯±d³o pierwszej osoby która wydoby³a ponownie na ¶wiat³o dzienne informacje o Anio³ach inkarnowanych na Ziemi.
Link do pierwszego art. po¶wiêconego anio³om.


Kilka stron ró¿ni±cych siê od informacji dostêpnych w ksi±¿kach i Internecie. To co w autorskiej grupie uznajemy za domniemanie, zosta³o jako takie przedstawione. Rzeczy i zjawiska które opiniujemy jako prawdziwe, takimi byæ nie musz± i chêtnie przyjmiemy rzeczowe uwagi do przedstawionego materia³u, aby najbardziej jak to jest mo¿liwe prawda o anielskich skrzyd³ach zosta³a ponownie wyra¿ona. Mam pe³n± ¶wiadomo¶æ tego, ¿e temat nie zosta³ ca³kowicie wyczerpany i kiedy¶ pojawi± siê du¿o lepsze i szersze opracowania.

Po klikniêciu na ,,anielskie” strony WWW wy¶wietla siê informacja przewa¿nie skopiowana z literatury babiloñsko-¿ydowskiej, która nie daje nam nic nowego. S± te¿ informacje pochodz±ce z channelingu, lub ewidentne podszepty ze strony duchów, jakie w ca³ej ich masie uwa¿am za wyj±tkowo szkodliwe i niebezpieczne.

Kiedy bez przygotowania, bez znaków na niebie i ziemi, otworzy³y mi siê skrzyd³a siêgn±³em do I-CINGu by podpytaæ i zobaczyæ zjawisko z innej strony. Odpowied¼ przysz³a nastêpuj±ca ,,Rozprawianie o skrzyd³ach u Anio³a jest podobne do gadania o w±sach i mêskiej brodzie. Ka¿dy je ma, o czym tu mówiæ?”. Na tamt± wiedzê o fragmentach skrzyde³ jakie wówczas odbudowano, temat zosta³ zamkniêty. Minê³o 2 lata i zebra³o siê nieco powi±zanych ze sob± zagadnieñ.
Je¶li inkarnowany Aniele afirmujesz sobie latami rozwój duchowy a utkn±³e¶ i nic siê nie zmienia na lepsze, to pomy¶l czy wszystko ju¿ przepracowa³e¶. Sprawd¼ nawet gdy inkarnujesz obecnie jako mê¿czyzna, czy rozliczy³e¶ siê z pieniêdzy zarobionych na kobiecej prostytucji i sprawd¼ nawet gdy inkarnujesz obecnie jako kobieta, co kieruje Ciebie do walki i gdzie masz ukryte energie walcz±cego ¿o³nierza. Kiedy narzekasz na brak pozytywnych zmian, to przyjrzyj siê jak wygl±daj± Twoje skrzyd³a. Ustal sobie to, czy s± w³a¶ciwie chronione, dobrze pielêgnowane, czy b³yszcz± ¶wietlistym blaskiem i czy Ty Anio³ boskiej Mi³o¶ci w ogóle je masz.

Almanach omawia w kolejno¶ci nastêpuj±ce tematy:
Skrzyd³a anielskie – test
Otwarcie skrzyde³
Cherubiny
Oczyszczenie skrzyde³
Choroby skrzyde³
Szaty anielskie
¯ywi Bogowie

Anio³y uzbrojone
Droga wyj¶cia ze statusu Inkarnowanego Anio³a
Pielêgnacja Skrzyde³
Galaktyki Anio³ów
Budowa skrzyde³
Inicjacje
P³aszcze (os³ony) na skrzyd³a
Modlitwy do Anio³ów
Liczba skrzydlatych Inkarnowanych Anio³ów
Pióra skrzyde³
Rozci±gliwo¶æ skrzyde³
Indie
Aureola dodany temat
Husaria
Sprzeda¿ i wyrzeczenie siê skrzyde³
Jak stado powi±zanych ze sob± baranów
Nad¶wiadomo¶æ Anielska
Badanie skrzyde³
Anielskie gniazdo
Ko³czany
Rok 2012
£apacze Dusz i Sieciarze
¦wiête Oficjum
Jam Jest
Wycofanie skrzyde³ ze starych do¶wiadczeñ
Kolory skrzyde³
Oczyszczanie cia³ aurycznych skrzyde³ temat dodany 14 I 08r
Skrzyd³a z³ote i poz³acane
Dusza
Dotyk skrzyde³ dodany
Zakoñczenie poprawiony
Uniesienie -Æwiczenie


ÆWICZENIE

Moimi w³asnymi skrzyd³ami dotykam kolejno moich czakramów. Harmonizujê, oczyszczam je. W ten sam sposób uzdrawiam, pionowy kana³ wychodz±cy pionowo w górê, od siódmej czakry. Pozwalam aby boskie energie, aby czysta boska mi³o¶æ przep³ywa³a pomiêdzy piórami moich skrzyde³ i czakramami…

To proste æwiczenie jest w stanie wykonaæ narazie zaledwie kilka dziesi±tek czytelników z nastêpuj±cych powodów:
-wyrzekli siê kiedy¶ w³asnych Anielskich Skrzyde³ i dzisiaj ich nie maj±.
-utracili je
-utracono pamiêæ posiadania skrzyde³
-utracono wiarê, ¿e jest to jeszcze mo¿liwe przy takiej ciê¿kiej karmie
-zakazano im posiadania skrzyde³

SKRZYD£A ANIELSKIE – test

Mogê w najprostszy sposób i to samodzielnie rozpoznaæ czy mam skrzyd³a i czy w ogóle Dusza z pochodzenia energetycznego jest inkarnowanym skrzydlatym Anio³em.

Test rozwi±zuje siê podobnie jak inne testy z dziedziny psychologii, huny. Nale¿y zapisaæ sobie pierwsz± odpowied¼ (my¶l), która przyjdzie na ka¿de z pytañ. Ocenê pozostawiamy na pó¼niej.

Anielskie skrzyd³a s± dla mnie ograniczeniem bo ….......
Zaanga¿owa³em siê osobi¶cie aby inni nie mieli skrzyde³ bo ….......
Moje w³asne Anielskie skrzyd³a s± ..........
Moje w³asne Anielskie skrzyd³a odda³em za ….......
Moje w³asne Anielskie skrzyd³a s± grzeszne bo ….......
Wkurza mnie gadanie o skrzyd³ach bo ….......
Nie mogê pokazaæ moich Anielskich skrzyde³ bo ….......
Bóg, moje Anielskie skrzyd³a to by mi ….......
Moje w³asne Anielskie skrzyd³a ukryte s± w ….......
Odzyskanie i posiadanie moich w³asnych anielskich skrzyde³ jest dla mnie….
Rzuca³em sieci (liny)na skrzyd³a innych Anio³ów aby ….......
Moje w³asne Anielskie skrzyd³a utraci³em poprzez ….......
Moje w³asne Anielskie skrzyd³a odda³em temu ….......
Moje w³asne Anielskie skrzyd³a s± do ….......
Pozwoli³em aby ten …....... zniszczy³, zablokowa³ mi moje w³asne Anielskie skrzyd³a bo ….......
Zamiast Anielskich skrzyde³ otrzyma³em …................. od ….......
Zakazano mi u¿ytkowaæ moje w³asne Anielskie skrzyd³a bo ….......
Do odreagowañ polecam moje oba CD po¶wiêcone anielskim skrzyd³om.

Mogê opublikowaæ, je¶li kto¶ zechce przes³aæ mi swoje odpowiedzi tego testu, podpisane z w³asnego imienia i nazwiska.
Taki jawny i bogaty wariantowo zestaw mo¿e byæ pomocny dla ca³ej grupy w zrozumieniu z czym mamy do czynienia.
Kilka rozwi±zanych testów, zebranych razem i podpisanych ale w³asnym nazwiskiem robi mocne wra¿enie na Duszy czytelnika.
Mo¿e kto¶ prze¶le do publikacji, podpisany przez siebie, opis procesu otwierania w³asnych skrzyde³, opis blokad jakie napotka³, lub informacje o typach stra¿ników ograniczaj±cych uaktywnienie skrzyde³ itp?

OTWARCIE SKRZYDE£

Pierwszego rozpostarcia w³asnych Anielskich skrzyde³ choæ przydarza siê bez zwiastowania i fanfar nie mo¿na nie zauwa¿yæ.
Nie mo¿na te¿ tego porównaæ z czym¶ innym. Zjawisko jest prawie fizyczne, materialne. Mocne skrzyd³a po prostu pojawiaj± siê i zaczynasz je widzieæ, odczuwaæ. Nie jest to wizualizacja ani wyobra¿enie. Odczucia s± odmienne u ró¿nych osób. Jedni czuj± ca³e uaktywniajace siê nagle skrzyd³a, inni ich czê¶æ wyrastaj±c± z korpusu.

Na zdjêciu widocznym obok stojê z roz³o¿onymi skrzyd³ami, aby pokazaæ, ¿e jest to mo¿liwe do zrobienia w sposób ¶wiadomy dla ka¿dego.

CHERUBINY

Nazwa grupy anio³ów wg podzia³u izraelskiego. Maj± posiadaæ po 4 skrzyd³a. Po¶ród inkarnowanych na ziemi nie spotkali¶my jeszcze Anio³a maj±cego 4 skrzyd³a. Prawdopodobnie Satia Sai Baba jest projekcj± Cherubina w ¶wiat materialny.

OCZYSZCZENIE SKRZYDE£

Uwa¿am, ¿e nie jest mo¿liwe otwarcie Skrzyde³ inkarnowanego na ziemi Anio³a, ot tak sobie bo kto¶ ma kaprys.
Uwa¿am, ¿e oczyszczenie wynika ze ¶wiadomej decyzji duszy, popartej równie¿ swiadomym dzia³aniem umys³u, sk³onnych w zespole do jak najlepszego, bezpiecznego wyra¿ania wspólnie boskich energii.
Samo oczyszczenie a zanotowali¶my ju¿ takie przypadki, trwaæ mo¿e 30 minut. Przygotowanie siê do niego, to proces roz³o¿ony na wiele pracowitych wcieleñ i wiele lat obecnej inkarnacji. Rozpoczêty proces oczyszczania skrzyde³ doprowadzi³ ju¿ kilka osób do pe³nego ich rozpostarcia a tak¿e do otwarcia czakramu serca, który roz¶wietli³ siê w z³otym kolorze. To wszystko dzieje siê szybko…
Uzdrowienie skrzyde³ nie jest równoznaczne z o¶wieceniem duszy. Nie otrzymuje siê specjalnych Mocy do nadzwyczajnego dzia³ania w wojnach ludzi i Asurów, czy skuteczno¶ci w magii.
Uzdrowienie skrzyde³ wynikaj±ce ze ¶wiadomej woli, skutkuje oczyszczeniem umys³u, energii i wzorców dzia³ania w dó³ od ¶wiatów anielskich, przez astralne, do ¶wiata materialnego. Uzdrowienie skrzyde³ nie musi oznaczaæ równoczesnego uwolnienia od chorób, ograniczeñ finansowych, czy pomieszania w zwi±zkach rodzinnych.

Anio³ jako “forma ” doskona³a nawet je¶li upad³y, nie gubi nigdy tego co mia³, co otrzyma³ kiedy¶ na pocz±tku. Dusza inkarnowania w cia³o cz³owieka zapomina poprzez kolejne ziemskie do¶wiadczenia o sobie i Bogu. Dusza oczami swojego ziemskiego awatara widzi jedynie sprawy przyziemne, rodzinê, pieni±dze, seks itp. Jedynie modlitwa, jedynie Bóg Twórczej Mi³o¶ci mog± ponownie odbudowaæ pamiêæ tego, kim my Anio³owie jeste¶my.

CHOROBY SKRZYDE£

W rozumieniu biologicznym, choroby skrzyde³ nie istniej± i nie s± mo¿liwe.
Natomiast jest wiele ograniczeñ i blokad widocznych jako ciê¿ko chore skrzyd³a:
Stercz±ce z pleców kikuty
Po³amane skrzyd³a
Skrzyd³a jakby zamro¿one,mog± byæ tak¿e „zalepione” – tak jakby przykleiæ na miejsce schowania skrzyde³ szmatê lub plakat nas±czony klejem, co nie pozwala ich roz³o¿yæ
Skrzyd³a zwi±zane nitkami (omotane sieciami)
Skrzyd³a które wygl±daj± na przestrzelone.
Skrzyd³a z ubytkami piór
Blizny po skrzyd³ach
Stercz±ce z pleców poczernione kikuty
Skrzyd³a czarne w ró¿nych kombinacjach. Np przetrwa³o jeszcze jedno ca³e czarne, drugiego ju¿ brakuje, lub w dowolnym fragmencie jest zniszczone.

SZATY ANIELSKIE

Na malowanych obrazach przedstawia siê Skrzydlate Anio³y w zbrojach, koszulach nocnych, a nawet w szatach liturgicznych tej lub innej religii. Czy w ¶wiatach anielskich chodz± one ubrane czy te¿ nagusieñkie nie zosta³o gruntownie potwierdzone.
Poniewa¿ Dusza pamiêta z przesz³o¶ci rozmaite stroje dobrze jest poprosiæ boga, o to aby ubra³ Duszê w gustowny i najlepszy dla niej strój w³a¶ciwy dla istot bo¿ego ¶wiat³a.

¯YWI BOGOWIE

Ludzie –Inkarnowane Skrzydlate Anio³y, Inkarnowane Elfy do których modl± siê inne Inkarnowane Anio³y, Inkarnowane Elfy i reszta spo³eczeñstwa np.: Maryja, JPII, Kriszna, Posejdon, Sziwa, Wisznu, ¶wiêty Franciszek itp.
¯ywy bóg jest dla swojego wielbiciela wa¿niejszy ni¿ Bóg si³a stwórcza Mi³o¶ci. Inaczej mówi±c, Inkarnowany Skrzydlaty Anio³ (Elf) jest dla wielbiciela czyli innego Inkarnowanego Skrzydlatego Anio³a (Elfa), wa¿niejszy ni¿ Bóg si³a stwórcza Mi³o¶ci. Je¶li Ty Aniele bo¿y jeste¶ teraz czcicielem jakiego¶ ¯ywego Boga, Bogini, Guru a ¶ciany domostwa wyklei³e¶ podobiznami ¶wiêtej, lub natchnionej Matki (Ojca) to postaraj dowiedzieæ siê czego¶ o skrzyd³ach twojego bóstwa. Spojrzyj tak¿e w g³±b swojej Duszy i tam poszukaj odpowiedzi na pytanie czy idol Twój da Ci Twoje w³asne skrzyd³a. Dowiedz siê czy On ¯ywy Bóg komu¶ ju¿ przywróci³ czucie w Skrzyd³ach, tak samo jak nam uczyni³ jedyny Bóg, swoj± si³± stwórcz± Mi³o¶ci.

ANIO£Y UZBROJONE

Pewna litografia Durera ukazuje skrzydlatego Anio³a w pancerzu, z mieczem w d³oniach. Jest te¿ taki film w Internecie który przedstawia starszego pana udzielaj±cego b³ogos³awieñstwa tzw darszanu. Wygl±da to tak, ¿e kiedy on k³adzie rêkê na ramieniu b³ogos³awionej pojawiaj± siê 2 ciê¿kozbrojne Anio³y, odziane w pancerze, z mieczami w d³oniach. Pierwszy Anio³ k³adzie swój miecz na ramieniu kobiety równocze¶nie z rêk± mê¿czyzny. Podobnie czyni drugi Anio³, gdy druga rêka ,,b³ogos³awi”. W ten sposób pani zosta³a inicjowana w praktykê i cele, o które chyba nie zabiega³a a które zapewne w mêskich wcieleniach przynios± jej wiele rycerskiej chwa³y bitewnej a mo¿e nawet konny pomnik na cokole. Z o¶wieceniem duszy nie ma to nic wspólnego, za¶ wik³a w wojenne praktyki na tysi±ce lat.
Je¶li w jaki¶ sposób kto¶ z czytelników odkryje u siebie miecz to powinien go jak najszybciej oddaæ. Nie tam sk±d go pobrano ale Bogu twórczej Mi³o¶ci. I tylko tam. Uzbrojenia anio³ów mo¿e byæ wiele rodzajów; ³uki, tarcze. Ka¿dy wartownik gwardii honorowej przy greckim parlamencie chodzi z uniesion± zaci¶niêt± piê¶ci±. Trzyma w niej energetyczn± pikê. W drugiej rêce zwyczajny karabin. Dobrzej jest w modlitwie i gestem oddaæ to wszystko, ca³e uzbrojenie. Istotne jest dla dawnych czcicieli wschodnich bogów a zaw³aszcza Kriszny (przez pamiêæ Mahabharaty) aby nawet kiedy nie dostrzegaj± takich mieczy (pik itp)u siebie przeprowadzili ten rytua³. Nie by³o bowiem mo¿liwe dostanie siê do grupy czcicieli bez porz±dnego miecza.

DROGA WYJ¦CIA ZE STATUSU INKARNOWANEGO ANIO£A

W³asna praca, w³asna modlitwa. Nikt nas od tego nie uwolni.
Uwa¿am za b³êdn± teoriê, ¿e aby odej¶æ z ziemskiego planu nale¿y siê o¶wieciæ lub rozpu¶ciæ w têczowym blasku. To jest mo¿liwe dla nielicznych i narzucanie sobie lub spo³eczeñstwu takiego celu jest wyzwaniem jakie mo¿e niszczyæ duszê i sprowadziæ wiele udrêczeñ fizycznemu cia³u.
E. Cayce tylko 3 starszym paniom z po¶ród tysiêcy jakie do niego przysz³y powiedzia³, ¿e nie bêd± ju¿ siê wcielaæ w materii. To nie by³y mistrzynie duchowe, prorokinie, giganci finansowi, mocarze cia³a. Trzy zwyk³e staruszki które w³asn± prac±, w³asn± modlitw± uwolnione od ró¿nych –izmów, od przywi±zañ, pogodzone ze ¶wiatem mog³y odej¶æ, aby plan Boga si³ stwórczych realizowaæ w innych, ju¿ niematerialnych ¶wiatach. E. Cayce nigdy nikomu nie powiedzia³, ¿e jest Inkarnowanym Anio³em. Nie mia³ dla nich ¿adnych porad. Jak jednak Inkarnowany Aniele Bo¿y skoro ju¿ wiesz, ¿e nim jeste¶, chcesz stan±æ w chwale przed tronem bo¿ym bez Twoich w³asnych skrzyde³? Czy czekasz mo¿e na zaproszenie do w³asnego anielskiego domu, lub wizytê skrzydlatych go¶ci z kwesti± ,,O… Stefan (dowolne imiê) dawno Ciebie u nas nie by³o?”
Je¶li kto¶ my¶li, ¿e Anio³ ma ponownie pojawiæ siê przed swym stwórc± obdarty z anielskiej godno¶ci, bo klepie jakie¶ mantry, w milczeniu wy¶ciska³ siê z guru, lub spija ¶mietankê ze skutków inicjacji, to jego (jej) sprawa.
Mo¿ecie Anio³owie modliæ siê do Guru, do ¿ywych bogów, nawet do inkarnowanych anio³ów, aby w rytmie ich bêbenków zbieraæ do¶wiadczenia. Mo¿ecie te¿ do¶wiadczyæ, co to znaczy u¿ytkowaæ swoje w³asne skrzyd³a i powoli samodzielnie u¶wiadamiaæ sobie to, co Bóg przez nie wyra¿a.
Mo¿ecie bracia Anio³owie obudziæ siê teraz z u¶pienia, rozwin±æ bezpiecznie do lotu swoje piêkne i czyste skrzyd³a. Uczyñcie to teraz w tym wcieleniu, w tym miejscu, w tym kraju gdzie jeste¶cie dzisiaj, bo taka okazja mo¿e nie prêdko nast±piæ ponownie. Proces oczyszczenia mo¿e przej¶æ ka¿dy, komu ego pozwoli skorzystaæ z drogi jak± z kilkoma osobami swobodnie przeszed³em. Nie ma ¿adnego obowi±zku posiadania skrzyde³ tu na ziemi. Nikt kto wkleja³ lub czyta³ posty o Anio³ach, nie musi odczuwaæ i u¿ytkowaæ danych nam od Boga w³asnych anielskich skrzyde³, atrybutów jakie mamy od zawsze. Aby¶ wszak nie potrzebowa³ Aniele Bo¿y, pó¼niej przemykaæ siê chy³kiem do anielskiego ¶wiata, mo¿esz zrobiæ to ju¿ teraz z podniesionymi wysoko w³asnymi, wykszta³conymi skrzyd³ami.
Mo¿esz ponownie, niewinnie poczuæ swoje w³asne skrzyd³a ju¿ teraz na Ziemi, mo¿esz je zawsze bezpiecznie u¿ytkowaæ, lub ¿yj±c dalej bez w³asnych skrzyde³, po ilu¶ kolejnych awatarach odej¶æ jak owe staruszki, by jeszcze przed powrotem do domu, plan Boga si³ stwórczych realizowaæ w innych niematerialnych krainach.

PIELÊGNACJA SKRZYDE£

Nie bêdê udawa³, ¿e mam wielk± wprawê w pielêgnacji moich skrzyde³. Wydaje siê, ¿e wystawianie ich przez 30-min dziennie na s³oñce, ma w³a¶ciwo¶ci ozdrowieñcze ( je¶li s± ukszta³towane i ca³e). Gimnastyka, machanie nimi, s³u¿y im podobnie jak trenowanie cia³a fizycznego. Niekiedy pojawi± siê piêkne wizje w trakcie takich dzia³añ.
Skrzyd³a Anio³a najlepiej ochrania i pielêgnuje Bóg si³a stwórcza Mi³o¶ci oraz stosowanie w³a¶ciwych modlitw. Gdy ju¿ poczujesz swoje skrzyd³a, odczujesz potrzebê ich pielêgnacji tak jak czakr. Obmywaj je czyst± ¶wietlist± energi±, kochaj je, gdy¿ s± czê¶ci± ciebie, czê¶ci± której odczuwanie powróci³o nieraz po tysi±cach wcieleñ, by¶ sta³ siê znowu ca³o¶ci±, kompletem energii ze wszystkimi Twoimi cia³ami.
Mo¿na odwiedziæ czasami miejsca pozytywnych energetycznie „mocy” , czakramy ziemskie a nawet czynne kopalnie kamienia. Te ostatnie potrafi± skutecznie napromieniowaæ wspania³ymi wibracjami. W takich miejscach mo¿na skrzyd³a poddaæ na dzia³anie boskich wzmacniaj±cych si³, rozk³adaj±c je szeroko. Skrzyd³ami mo¿esz æwiczyæ i poruszaæ si³± w³asnego umys³u. Mo¿esz je bezpiecznie unosiæ ku górze, rozk³adaæ na boki, jak pokazuje do¶wiadczenie nawet na setki metrów…

GALAKTYKI ANIO£ÓW

Nasz prawdziwy ¶wiat bo¿ych Anio³ów jest niematerialny i tê informacjê potwierdza wiele ¶wiadomych tego osób. Pojawi³y siê spekulacyjne domniemania, ¿e istniej± we kosmosie ca³e materialne ¶wiaty w których ¿yj± Anio³owie posiadaj±cy cia³a fizyczne i fizyczne skrzyd³a.
Pionierem jaki opisa³ galaktyki anio³ów by³ Siergiej Sniegow który w powie¶ci sf ,,Dalekie szlaki” omówi³ ca³e systemy planetarne z zamieszkuj±cymi je Anio³ami. Anio³y te silne i g³upie chmarami obsiadaj± ga³êzie drzew, czyni±c g³o¶n± wrzawê wokó³ siebie, wrzeszcz±c o niczym. ¦pi± na ¿erdziach jak kury.
Poniewa¿ niektóre inkarnowane na naszej planecie ziemi Anio³y posiadaj± w³asne energetyczne skrzyd³a siêgaj±ce poni¿ej ich stóp, to gdyby w domniemanej Anielskiej galaktyce mia³yby tê sam± d³ugo¶æ i by³y materialne to wala³y by siê na ziemi brudz±c i kalaj±c nawet na krzaczkach.

BUDOWA SKRZYDE£

Wielko¶æ skrzyde³ anielskich ogranicza sie do pewnego schematu i zawsze jest indywidualn± spraw±. Mo¿emy wyró¿niæ:
-skrzyd³a ma³e (jak u rze¼bionych amorków)
-skrzyd³a siêgaj±ce pasa
-a¿ do bardzo du¿ych, które siêgaj± poza stopy.

Je¶li masz ju¿ ¶wiadomo¶æ swoich skrzyde³, powiniene¶ wiedzieæ jakiej s± d³ugo¶ci, co siê z nimi dzieje w danym momencie. Odczuwasz je jako czê¶æ siebie, swojej istoty, tak jak nogê czy rêkê i po prostu wiesz, czy s± czyste, czy byæ mo¿e s± zabrudzone. Pojawia siê ¶wiadomo¶æ ewentualnych blokad. Odczuwanie skrzyde³, jest porównywalne z odczuwaniem czakr. Skrzyd³a reaguj± na stan naszych emocji, wiêc przy uniesieniach mog± siê samoistnie rozrastaæ, by po chwili powróciæ do stanu wyj¶ciowego. Skrzyd³a zbudowane s± z energii o innych wibracjach ni¿ wszystkie nasze cia³a subtelne. Nie mo¿na ich pomyliæ np. z cia³em eterycznym lub astralnym, lub czymkolwiek innym. Mo¿emy zobaczyæ te¿ szkielet wychodz±cy przy ³opatkach, na którym ca³a budowa skrzyde³ siê opiera. Pióra s± jednym z elementów, chyba najbardziej wdziêcznym do ogl±dania, gdy s± czyste.

INICJACJE

Pobyt Skrzydlatego Anio³a na planecie Ziemi do pewnego stopnia przypomina chodzenie po nieskoñczenie d³ugiej, ostrej brzytwie. Omsknie siê Anio³ za bardzo w lewo, na brzytwie obetnie równo kilka piórek. Upadnie bokiem, to zrani sobie ko¶æ skrzydlatego ramienia. Jak za bardzo podskoczy to…
Dla potrzeb tego art. zbadano kilku mistrzów praktyk inicjacyjnych. Przy pierwszej swojej otrzymanej inicjacji nie przyjmuj± czystej boskiej ochrony, bo i po co skoro wymieniaj± j± na inicjacje ? Czasami ca³a ich istota ³±cznie z kana³em prowadz±cym w górê od 7-ej czakry podzielone s± pionowo na po³owê. Po lewej za³ó¿my stronie, stoi niekiedy energia Chrystusa ( nie zawsze jest tak dobrze u mistrzów), po prawej fioletowa, bezkszta³tna energia, inteligentna, która przybiera postaæ tego, czego Mistrz oczekuje. Kana³ zamiast i¶æ pionowo do góry ma liczne odprowadzenia do fa³szywych bóstw i niewiadomo gdzie. Tam w³a¶nie trafiaj± modlitwy mistrzów. I stamt±d te¿ otrzymuj± instrukcje i odpowiedzi. Fiolet jest zbie¿ny tutaj z kolorem istot jakie ja uto¿samiam z Belialem. Szukajcie w sobie obecno¶ci fioletu, tropcie go bo jest dobrze ukryty. Mog± to byæ fioletowe p³omienie, fioletowe promienie, fioletowe kana³y energetyczne, cokolwiek. A kiedy znajdziecie w sobie co¶ takiego popro¶cie Boga si³ê stwórcz± Mi³o¶ci, aby pokaza³ wam do czego i KOMU to s³u¿y. Fiolet dominuj±cy w aurze mo¿e znamionowaæ duszê, która wybra³a sobie do¶wiadczanie transów cierpienia jakie numerologicznie wyra¿ane s± liczb± mistrzowsk± 55. Z uwagi na moj± gruntown± kiedy¶ znajomo¶æ drogi Bodhisattwy, widzê tu równie¿ piêtno Tybetu i tam podjêtych decyzji. Od przesz³o¶ci uwalania nas jedynie poddanie siê sile stwórczej Mi³o¶ci, oddanie Bogu wszystkiego. Zastanów siê Aniele Bo¿y, czy lepiej jest przyj±æ mistrzowskie inicjacje, od których fizycznie krêci siê g³owie a energie szarzej± (jakoby przej¶ciowo), czy lepiej skutecznie pomodliæ siê o czysto¶æ w³asnych skrzyde³, w³asnej duszy. Przyjêcie dowolnej inicjacji otwiera dla inicjowanego kana³, którym docieraj± jakie¶ energie. Niektórym uda³o siê takimi kana³ami doj¶æ w ciekawe a dziwne miejsca. Zastanów siê, czy lepsza jest dla Ciebie ¶wiadomo¶æ pewno¶ci, ¿e wyra¿asz swobodnie ¶wiat³o boskiej Mi³o¶ci poprzez w³asne ludzkie serce i poprzez w³asne anielskie Skrzyd³a, czy wolisz mo¿e wsparcie otrzymywane okazjonalnie od Mistrzów i Guru a docieraj±ce poprzez opl±tuj±ce ich kana³y niewiadomo sk±d?
Pionowy kana³ id±cy w górê od 7-ej czakry ma byæ czysty bez odnóg, bez obrêczy, poziomych przegród i odnóg do „¶wiêtych” postaci kierowanych. Kana³ czysty i przestronny jest g³ówn± bram±, jak± swobodnie przechodzi do nas to, co Bóg nam daje w odpowiedzi na kierowane do Niego tym kana³em modlitwy. Praktyki inicjacyjne wytwarzaj± w kanale boczne drogi, które zwiedziona nimi dusza bêdzie zwiedzaæ i realizowaæ zadany program w ¶wiecie materialnym.
Czy takie inicjacje i skutkuj±ca nimi karma, nie przypominaj± Wam próby wylotu z Matki Ziemi, nie poprzez g³ówn± i jedyn± bramê, ale bocznym (znanym tylko po¶ród ’’wybrañców”) kana³em wentylacyjnym w którym zamontowano szybko obracaj±ce siê ¶mig³o do obcinania skrzyde³ek?

Zapytajcie kiedy¶ Anio³owie swoich ziemskich mistrzów o ich opinie o skrzyd³ach, a potem nie zapomnijcie siê dowiedzieæ od widz±cych jakie skrzyd³a ma Wasz mistrz.

P£ASZCZE NA SKRZYD£A

Po kilku wcieleniach sprawowania absolutnej w³adzy nad innymi lud¼mi, dusza przywyka do noszenia czego¶ w rodzaju astralnych p³aszczy, koron, bu³aw jako atrybutów króla. Barwy p³aszczy s± w wielorakie wg zapamiêtanej, panuj±cej kiedy¶ mody.
Magowie u¿ytkuj± inne p³aszczyki. Jaki za¶ ch³op za³o¿y sobie ró¿owy, znamionuj±cy kunszt w magii mi³osnej. Popularne s± zatem czarne o kolorze w³a¶ciwej w tym wzglêdzie magii. Podobnie stroi siê ¶wita ich orszaków astralnych w takie jakby szaty rodowo plemienne. Noszenie dwóch pierwszych strojów, wyklucza u¿ytkowanie w³asnych skrzyde³- nie ma tam dla nich po prostu miejsca.
Dla ochrony skrzyde³ wymy¶lono inne, gustowne astralne pelerynki. Zak³adane s± automatycznie kiedy Inkarnowany Anio³ odczuwa zagro¿enie. Po jego ustaniu p³aszcz jest zdejmowany a skrzyd³a piêknie rozk³adaj± siê. P³aszcze wyra¿aj± brak zaufania w bosk± ochronê, gdzie lepszym wydaje siê ukrycie skrzyde³, ni¿ nara¿anie ich na zbrukanie.

ÆWICZENIE

Widzia³em kiedy¶ jak niespodziewanie Inkarnowany Anio³ dzia³aj±c na odleg³o¶æ, obj±³ skrzyd³ami swoj± zagniewan± ¿onê. Ta stê¿a³a i odesz³a bez s³owa. Krz±ta³a siê po domu jak w transie. Nie umia³a sobie poradziæ z przyjêtymi energiami. Po ok. 10 min kr±¿enia nagle podesz³a do mê¿a, przygarnê³a go rêkami i powiedzia³a ,,kocham Ciebie”.

MODLITWY DO ANIO£ÓW

Ma pewien sens modlitwa o wsparcie anio³ów. Wybór ¼ród³a jakie odpowie jest do¶æ przypadkowy, zale¿nie od tego, co Dusz akurat bêdzie uznawa³a za Anielsko¶æ. Wsparcie mo¿emy wówczas uzyskaæ od:
Inkarnowanych jeszcze na ziemi Anio³ów
Inkarnowanych Anio³ów jakie ju¿ powróci³y do domu
Inkarnowanych Anio³ów które czekaj± na nastêpne wcielenie a teraz s± duchami.
Anio³ów jakie nigdy nie inkarnowa³y.
Duchów jakie dla dora¼nej potrzeby widza przejê³y postaæ Skrzydlatego Anio³a.
Najlepsza jest modlitwa kierowana bezpo¶rednio do Boga si³ stwórczych Mi³o¶ci wyra¿aj±cego siê poprzez ka¿dego z nas.

LICZBA SKRZYDLATYCH INKARNOWANYCH ANIO£ÓW

zw³aszcza tych z czystymi i ukszta³towanymi skrzyd³ami jest niewielka, dos³ownie jednostki z po¶ród ka¿dego miliona Anio³ów inkarnowanych. Nie s± to w wiêkszo¶ci ¿adne znane postacie, boginie seksu, prezydenci, …
W du¿ych o¶rodkach miejskich gdzie przewija siê sporo przyjezdnych, statystycznie widaæ ich wiêcej ni¿ na tzw prowincji. Czysto¶æ, liczba (jedno lub dwa) i wielko¶æ skrzyde³ w ka¿dym przypadku jest inna.

PIÓRA

Prawdopodobnie w cia³ach energetycznych anio³ów brak jest serca, organu jaki w ciele fizycznym pompuje ludzk± materialn± krew. Boga na ziemi spotkasz w swoim w³asnym sercu -powiada wielu. Odpowiednikiem ludzkiego fizycznego serca s± ca³e Skrzyd³a i pióra.
Najwa¿niejszym elementem anielskiego pióra s± jego koñcówki. Nieco podobne do bu³awy lub ukwia³u. (W krzakach ukwia³u mieszka³a bajkowa rybka Nemo). Koñcówka jest koloru bia³ego a zakoñczenie ma ró¿owe i ¶wieci ró¿owym ¶wiat³em. Wygl±da w zbli¿eniu jak pó³okr±g³a latarka. Poprzez ko¶ci skrzyde³ i wszystkie ich czê¶ci sk³adowe rozchodz± siê kana³y energetyczne, doprowadzaj±ce do koñcówek czyst± energiê ró¿owej boskiej mi³o¶ci.
Skrzyd³a du¿e maj± 82 pióra, skrzyd³a ma³e 50.
Pióra anielskich skrzyde³ w sensie anatomicznym nie s± odpowiednikiem piór ptasich. To pewne z³udzenie optyczne ludzkiego oka jakie adaptuje widziany obraz do tego co jest mu ju¿ znane.

ROZCI¡GLIWO¦æ SKRZYDE£

Tak samo jak ich funkcjonalno¶æ jest bezgraniczna. ¦wiat materialny nie stanowi bariery dla dzia³ania boskiej mi³o¶ci, wyra¿anej poprzez Skrzyd³a Inkarnowanego Anio³a.
Przyk³ad:
Przy smutnym wydarzeniu jakim jest wizyta w domu pogrzebowym, gdzie nastrój odprowadzaj±cych ludzi jest przesycony smutkiem i cierpieniem serca, widziano kiedy¶ jak normalne w wielko¶ci Skrzyd³a Inkarnowanego Anio³a, spontanicznie rozros³y siê, otulaj±c ka¿dego uczestnika.

INDIE

Dom i wiêzienie dla grupy Inkarnowanych Anio³ów jakich zw± tam ,,¯ywymi Bogami”.
Jeszcze pod koniec XX wieku widoczne by³o jak wielu z nich le¿y samotnie, nad t± krain± z rozpostartymi skrzyd³ami, siêgaj±cymi od jednej granicy pañstwowej do przeciwleg³ej.
Do koñcówek ¶ciemnia³ych ju¿ piór, mieli pod³±czone osobnymi kana³ami ró¿ne istoty, ¶wi±tynie, wielbicieli, miasta, krainy. ¯ywi Bogowie poprzez swoje skrzyd³a( poprzez mi³o¶æ jaka nimi p³ynie zawsze) za³atwiali im w zamian za modlitwy rozmaite sprawy u tego samego Boga si³ stwórczych Mi³o¶ci, do którego ka¿dy ma przecie¿ swobodny dostêp. Dzia³aj±c tak wiele wcieleñ w ¶wiecie materialnym, ¶wiatach anielskich i astralu te Skrzydlate Inkarnowane Anio³y utraci³y przej¶ciowo niewinno¶æ, prawo¶æ i bosko czyst± biel swoich skrzyde³.

AUREOLA

’’Cia³o mentalne’‘E.Powell tak napisa³ na temat aureoli. ’’My¶li nacechowane wznios³ymi aspiracjami objawiaj± siê niezmiennie za pomoc± piêknego fioletowego ko³a na szczycie cia³a mentalnego. W miarê zbli¿ania siê do wej¶cia na ¶cie¿kê, zwiêksza siê rozmiar i promienno¶æ tego ko³a, a u wtajemniczonego wystêpuje w tym miejscu ja¶niej±ca wspaniale aureola o najpiêkniejszych barwach.’‘

Z jakiego¶ wzglêdu posiadanie skrzyde³ w pe³ni wykszta³conych i czystych jest jedyn± podstaw± pojawienie siê u inkarnowanego anio³a aureoli. To jest tylko takie ¶mieszne kó³eczko nad g³ow±.
Tak naprawdê nie wiadomo co to jest.
Nie wiemy czy wystêpuje u innych ras np. elfów itp.
Nie wiemy dla czego po¶ród doskonale widz±cych nie wszyscy j± postrzegaj±.
Aureola podobnie jak wykszta³cone skrzyd³a jest skutkiem poddania siê Bogu.

Zak³adamy, ¿e aureola jest okre¶leniem, swoistym miernikiem stanu czysto¶ci Duszy. Duszy a nie cz³owieka czyli istoty ¿yjacej w ¶wiecie materialnym.

Aureolê stwierdzono u osoby maj±cej mocno otwarty czakram serca, która to osoba modli³a siê jeszcze kilka miesiêcy temu do bogini Kali, a wiêc do niej i czê¶ciowo do Boga kierowa³a swoje modlitwy.

Tegoroczny jasnowidz±cy absolwent przedszkola, o aureoli mówi tak: ,,Jest zawsze tylko w kolorze z³ota. Bez niej nie by³oby ¿ycia, rozumiesz?”. Trzeba trochê cierpliwie odczekaæ, a¿ rozbuduje swoj± wypowied¼.

HUSARIA

Inkarnowane Skrzydlate Anio³y a sprawa polska.
Nietypowe, wojenne uwik³anie Anio³ów wystêpuj±cych ze sztucznymi atrybutami, w wyniku przyjêtych wcze¶niej wojennych inicjacji oraz ¶lubów.

SPRZEDA¯ I WYRZECZENIE SKRZYDE£

Niektórzy uzdrowiciele w zamian za uzyskanie dostêpu do ,,mocy” wyrzekaj± siê swoich w³asnych Anielskich Skrzyde³. Dzia³o siê to dawniej i dzieje obecnie w XXI wieku w 2007 r. Skrzyd³a po prostu znikaj± lub dzieje siê z nimi nagle jaki¶ proces opisany w ha¶le ,,Choroby”. W zamian za chwilowy dostêp do inicjacji, do nieznanych sobie mocy o których ¼ródle nic konkretnego nie wiadomo, wyrzeka siê dana istota mo¿liwo¶ci pe³nego wyra¿ania sob± boskich energii i Mi³o¶ci Boga.

JAK STADO POWI¡ZANYCH ZE SOB¡ BARANÓW,
z wcielenia na kolejne wcielenie, pêdz± anio³owie przez ¶wiat. Mnie samemu skrzyd³a zwi±za³a moja w³asna burdelmama w jakie¶ chiñskiej inkarnacji. Zobaczy³em kiedy¶ jak siê to dokona³o. Po 15-latach modlitw o uwolnienie siê od tej istoty, owo spêtanie zosta³o zdjête ze skrzyde³. Dowiedzia³em siê, ¿e ona sta³a siê wa¿niejsza dla mnie ni¿ Bóg, w wyniku innych jeszcze praktyk, kiedy powi±za³a mi rêce i nogi (Indie). Pokaza³ siê bowiem sznur, którego koniec jej dusza trzyma³a w swoich d³oniach. Przeciêcie wiêzade³, sta³o siê mo¿liwe, po jeszcze d³u¿szym okresie i wnikliwszej obserwacji, tego co dzieje siê mn±. W miêdzy czasie zobaczy³em, ¿e ona modli siê do mnie, umniejszaj±c siebie na moj± rzecz. Tak wiêc i ja by³em panem jej losu. Przy okazji w moich d³oniach odnalaz³y siê koñcówki do losów (sznury) innych istot.

NAD¦WIADOMO¦Æ ANIELSKA

Uda³o siê ustaliæ w kilku przypadkach, ¿e Inkarnowany Anio³ jest projekcj± w ¶wiecie materialnym znanego z imienia konkretnego boskiego Anio³a. Domniemamy zatem, ¿e ten który generuje nawet kilka identycznych energetycznie istot w materiê mo¿e byæ prawdziw± Anielsk± Nad¶wiadomo¶ci±
Nawet je¶li koncepcja jest b³êdna, to skuteczn± jest modlitwa do Boga, o natychmiastowe zmotywowanie tego nadrzêdnego Anio³a (Anielskiej Nad¶wiadomo¶ci), do zajêcia siê (podleg³ym )Anio³em Inkarnowanym.

BADANIE SKRZYDE£

Autorzy nie prowadz± badania wielko¶ci i jako¶ci skrzyde³. Dostêpna jest jedynie metoda ich uzdrawiania. W grupie ¶l±skich regreserów s± tacy którzy uczestniczyli w odrêbnych zajêciach po¶wiêconych aktualnemu stanowi swoich skrzyde³. Zajêcia prowadzi osoba z Ukrainy.

ANIELSKIE GNIAZDO

Na ziemi inkarnuje wielu ludzi maj±cych identyczne energie, identyczne anielskie moce. Te grupy nie ³±cz± ze sob± wielu Inkarnowanych Anio³ów. Mo¿e byæ ich dwóch lub kilkudziesiêciu.
Przesy³aj±c modlitwê poprzez Boga mo¿na uzyskaæ skuteczn± szybk± pomoc, prosz±c w³asn± Anielsk± Nad¶wiadomo¶æ o wsparcie dla jakiego¶ Anio³a pochodz±cego z naszego gniazda i nie ma znaczenia czy jest on blisko czy przebywa w odleg³ych krainach.

KO£CZANY

Oczyszczenie skrzyde³ na planie anielskim nie koniecznie oznacza równoczesnego uzdrowienia w astralu. Tutaj skrzyd³a chowane s± w pelerynkach oraz ko³czanach i pochwach na miecze. Niekiedy w æwiczeniach pod¶wiadomo¶æ nazywa je torbami na skrzyd³a. Symboliczne przedstawienie a zarazem ukrycie tego, ¿e istota ma karmê zabójcy, jaki bosk± moc u¿ywa³ do destrukcji i niszczenia innych. Przedstawia to, do czego wykorzystano w sposób ¶wiadomy, boskie energie jakie Anio³ mia³ kiedy¶ do dyspozycji. Uwolnienie od ewentualnej karmy ¿o³nierza jest koniecznym do¶wiadczeniem dla ka¿dego, kto w uczestniczy³ w podobnych dzia³aniach.

ROK 2012

Burze dziejowe, trzêsienia ziemi… ¯aden cz³owiek, ¿aden Inkarnowany Anio³ nie musi pchaæ siê w ich kierunku, ani oczekiwaæ na odsianie sprawiedliwych od ,,nie prawych” bo z kikutami w³asnych osmolonych Skrzyde³, do samego koñca nie bêdzie wiedzia³, do której grupy zosta³ policzony.

UPAD£Y ANIO£

Fakt zej¶cia Anio³a w materiê jest bezsporny. Nazywanie siebie upad³± istot± zani¿a samoocenê.

£APACZE DUSZ I SIECIARZE

Istoty nawet niematerialne, jakie dla swoich celów ³apa³y Skrzyd³a Anielskie w sieci. Obyczaj w ¶wiecie fizycznym gruntownie przerabiany na Rzymskich arenach. Czêstym widocznym uwik³aniem jest tak¿e spl±tanie za pomoc± linek, oraz zwyk³ej cienkiej nici.

Na stronie Cudownego portalu mo¿emy znale¼æ wiele opisów uwik³añ osób ( ich Dusz) pochodz±cych z dalekiej przesz³o¶ci. Niektórzy pamiêtaj± jak zwi±zano ich anielskie skrzyd³a, rêce kiedy jako bezcielesne Dusze przebywali w ¶wiatach astralnych. To s± wspomnienia siêgaj±ce bardzo odleg³ych w czasie zdarzeñ. Wielokrotnie opisano, ¿e to zdarza³o siê przed pierwszym wcieleniem Duszy.
Tak sam my¶la³em jeszcze niedawno, bo skoro ludzie pisz±, ¿e pamiêtaj± ...

Jako¶ zim± tego roku przysz³a wie¶æ od znajomej osoby, ¿e w³a¶nie zwi±zano w astralu jakiego¶ Anio³a Stró¿a posiadaj±cego skrzyd³a. Spêta³o go sznurami, jak barana, kilku astralnych cwaniaczków. Po modlitwie wstawienniczej, wêzy zosta³y usuniête, moc± bo¿ej Mi³o¶ci. Anio³ek nabra³ siê na bajeranckie gadki spryciarzy. Uwierzy³ w ich przekazy i os³ab³a w nim wiara w ochronn± moc Boga.
W poprzednich wcieleniach innych awatarów mojej nie¶miertelnej Duszy, oraz sam± Duszê spêta³a wielokrotnie ta sama istota. W Indiach, nogi i rêce a w Chinach skrzyd³a.
Tak spêtano jednostki. Do dzia³añ masowych stosowane s± sieci astralne.
Sieæ marketów, sieæ rybacka, sieæ dystrybucyjna anga¿uje wiele osób, ale te¿ pozyskuje wielu klientów. W³a¶cicielowi przynosi krociowe zyski poprzez minimalizacjê nak³adów w stosunku do korzy¶ci. Ile siê trzeba napracowaæ ³owi±c na wêdkê rybki. Sieæ zbiera jak leci, ma³e i du¿e okazy.
Dnia 30 maja 2008 r. jecha³em w podró¿ s³u¿bow± i bardzo mi siê spieszy³o, kiedy pokazano mi 2 znajome Dusze, jak stanê³y nad moj± g³ow± z astraln± sieci±. Przymierza³y siê aby j± zarzuciæ na mnie. Podchodzi³y do mnie przez kilka godzin. Przysz³a informacja, ¿e szykuj± siê tak¿e dla innych.
Jecha³em nieuwa¿nie, gubi±c siê w przemy¶leniach co robiæ. Najpierw ochrona boska przed dzia³aniem osób i ich Dusz.
Pó¼niej na ch³odno pojawi³a siê sugestia o S±dzie Bo¿ym.
Sieæ astralna rzucana jest przez grupê i na inn± grupê odbiorców. To przekaz energii siêgaj±cy a¿ do ludzkiego serca. Czasami odbierana jest nawet wiara, ¿e Bóg istnieje. Sieæ rzucana przez Archanio³y podczas czytania ich przekazów jest fioletowa. Oni przedstawiaj± siê jako boscy pos³añcy i po¶rednicy. Sieæ zademonstrowana mi w maju jest mocniejsza i ma inny kolor. Sieæ zainicjowana zosta³a przez Duszê inkarnowanego Anio³a, któremu po modlitwie wstawienniczej Bóg odbudowa³ Skrzyd³a (jesieni± 2007 r.). Manipulacja ma w zwi±zku z u¿ytymi mocami Anio³a bardzo silny przekaz energetyczny.

Sieci do ³apania Duszy nie stworzy³y strzygi, demony, satani¶ci a ma³a grupka ziemskich Skrzydlatych Anio³ów, w której nie dla ka¿dego ju¿ jest miejsce. Grupa która czê¶æ innych ludzi pragnie potêpiaæ i zaw³adn±æ nimi.
Jak to jest, ¿e Bo¿y Anio³, istota Bo¿ego ¦wiat³a z wielk± pomp± i hukiem og³asza ¶wiatu, ¿e wg nich "Bóg nie istnieje, ¿e Boga nie ma"? Jak to jest, ¿e Bo¿y Anio³, który pó³ roku temu odzyska³ swoje Skrzyd³a, nagle zmienia front i próbuje zniewoliæ innych ludzi, inne Dusze, inne osobowo¶ci? Jak to jest, ¿e Bo¿y Anio³, staj±c siê jednym z bo¿ym ¶wiat³em i osi±gaj±c pe³niê w bo¿ej Mi³o¶ci og³asza ¶wiatu, ¿e "Boga nie ma"?
To dzieje siê na naszych oczach, toczy siê teraz nie za 2000 tysi±ce lat. Chodzi o program na jutro, na dzi¶ i na nastêpne wcielenia. Bóg posiada taki program dla ka¿dego cz³owieka, dla ka¿dej Duszy. Astralne sieci, sznury s± w tym planie konkurencj±. To indywidualne koncepcje. Ziemski Skrzydlaty Anio³ aby zaw³adn±æ Duszami przedstawi³ program inny, ni¿ ma dla nas Bóg. Nie mo¿e zatem przyznaæ siê do wspó³pracy z Bogiem wiêc og³asza, ¿e ,,Boga nie ma".
Jak to jest, ¿e w³adza tak uderza do g³owy? Dusza tego¿ Anio³a (jego grupy) stworzy³a program (sieæ) ³owienia innych Dusz dla siebie. Tu s± walki o inne Dusze tu jest pewno¶æ spe³nienia, osi±gniêcia przemy¶lanych rezultatów. Kilka Skrzydlatych Anio³ów uzna³o, ¿e o Bogu lepiej nie mówiæ innym, bo inni mog± uzyskaæ to samo. Dzi¶ ka¿dy mo¿e mieæ darmo otwarte skrzyd³a, otwarty czakram serca. Kiedy w³adzê nad wiedz± i prawd± przejmie garstka ludzi, za skrzyd³a czy czakram bêdzie trzeba zap³aciæ uleg³o¶ci± Duszy.


Ja S³awek dok³adam starañ. aby to by³o ostatnie wcielenie mojej Duszy. Czy siê powiedzie, czas poka¿e. Nie pragnê jednak dla siebie i mojej Duszy ewentualnych ponownych narodzin w miejscu gdzie jaki¶ kolejny zak³amany mitoman, dla w³asnej korzy¶ci rzuci astraln± sieæ i ponownie og³osi ¶wiatu, swoje objawienia, ¿e Boga nie ma.
Mo¿na siê szarpaæ z nastêpnymi ³apaczami Dusz, znajduj±c ka¿dego po kolei.
My¶lê jednak o rozwi±zaniu systemowym. My¶lê o pe³nym bezpieczeñstwie dla ludzi i dla naszych Dusz. Niezale¿nie od tego, czy nadejdzie kolejne wcielenie, ja S³awek chcê dla siebie zawsze i wszêdzie pe³nej wiedzy o Bogu. Nikt nie ma prawa indywidualnie lub systemowo odbieraæ mi rzetelnych informacji o Bogu, ani wiary w bo¿± ochronê.

Takie kompleksowe rozwi±zanie problemu mo¿liwe jest gdy energia modlitwy bêdzie na tyle mocna aby prze³amaæ wszystkie bariery stworzone przez £apaczy Dusz, wytwórców sieci i producentów rozmaitych sznurów do wi±zania Dusz.

Z uwagi na zagro¿enia obejmuj±ce wiele istot, zastosowa³em Wniosek o S±d Bo¿y z formu³± ,,W imieniu ca³ej Ludzko¶ci.....”
Mam pro¶bê do czytaj±cych o podobn± modlitwê, o uwa¿ne i g³o¶ne przeczytanie tekstu poni¿szej modlitwy. Robisz to dla siebie i w³asnej Duszy, czytasz tak¿e dla innych.

Otwórz teraz Bo¿e moje serce oraz moj± Duszê na S±d Bo¿y.
Bo¿e stwórczej si³y Mi³o¶ci. Ja i moja nie¶miertelna Dusza -w imieniu ca³ej ludzko¶ci, oddajemy teraz Tobie do dyspozycji S±du Bo¿ego wszystkie Dusze, wszystkie istoty konstruuj±ce i wymy¶laj±ce pu³apki, sieci i sznury na inne Dusze, na inne istoty, oddajemy Tobie wszystkich £apaczy Dusz. Proszê Bo¿e dokonaj teraz Twojego Os±du Bo¿ego pomiêdzy mn±, moj± Dusz± a wszystkimi Duszami, wszystkimi istotami konstruuj±cymi i wymy¶laj±cymi liny, sieci, pu³apki na inne Dusze, na inne istoty. Bo¿e stwórczej si³y ja i moja nie¶miertelna Dusza prosimy, aby¶ zdj±³ z nas teraz wszystkie sieci, kajdany, sznury i inne pu³apki w które usidlono kiedy¶ Duszê i jej ziemskich awatarów.

Bo¿e stwórczej si³y Mi³o¶ci -w imieniu ca³ej ludzko¶ci proszê o zneutralizowanie teraz wszystkich stworzonych i wymy¶lonych przez innych pu³apek i sieci na Dusze, pu³apek i sieci na istoty astralne, pu³apek i sieci na ludzi.
Bo¿e stwórczej si³y Mi³o¶ci -w imieniu ca³ej ludzko¶ci- proszê daj twórcze konstruktywne zajêcia, istotom jakie do tej pory wytwarza³y i wymy¶la³y rozmaite pu³apki, sieci i liny do ³apania innych Dusz, innych istot.

Najpierw dobrze jest rozliczyæ siê pomys³ów w³asnej Duszy dot. ³apania innych.

Bo¿e stwórczej si³y ja i moja nie¶miertelna Dusza oddajemy teraz Tobie do dyspozycji S±du Bo¿ego siebie za ka¿de, za potencjalne nawet konstruowanie i wymy¶lanie pu³apek na inne Dusze, na inne istoty. Proszê Bo¿e dokonaj teraz Twojego Os±du Bo¿ego pomiêdzy mn±, moj± Dusz± a wszystkimi Duszami, wszystkimi istotami, które mog³y kiedy¶ zostaæ uwiêzione, w skonstruowane i wymy¶lone przez moj± Duszê lub jej awatarów liny, sieci, pu³apki na inne Dusze, na inne istoty.
Bo¿e stwórczej si³y Mi³o¶ci proszê o zneutralizowanie teraz wszystkich stworzonych i wymy¶lonych moich pu³apek na inne Dusze, pu³apek na istoty astralne, pu³apek na ludzi.
Bo¿e stwórczej si³y ja i moja nie¶miertelna Dusza prosimy, aby¶ zdj±³ teraz wszystkie sieci, kajdany, sznury i inne pu³apki w które ³apali¶my kiedy¶ inne Dusze, inne istoty.
Bo¿e stwórczej si³y Mi³o¶ci proszê daj mi oraz mojej Duszy twórcze konstruktywne zajêcia i cele zgodne z Twoim Bo¿ym Planem, zajêcia lepsze ni¿ konstruowanie i wymy¶lanie pu³apek, sieci oraz lin na inne Dusze, na inne istoty.
Wiêcej na stronie
Link do tekstu o ³apaczach Dusz
oraz
Link


¦WIÊTE OFFICJUM

W czasach inkwizycji mnogo¶æ Inkarnowanych Anio³ów ucierpia³a, po tym jak pokazali ¶wiatu swoje skrzyd³a.

ÆWICZENIE

Inkarnowane Anio³y pamiêtaj± to do¶wiadczenie. W poszukiwaniu jego ¶ladów wymy¶lono przez wieki tantrê seksualn±, viagrê, hiszpañsk± muchê itp. æwiczenie mo¿na bezpiecznie wykonaæ jedynie z osob± posiadaj±c± materialne cia³o. Wspó³praca w tym æwiczeniu z niematerialnym Skrzydlatym Anio³em to raczej dziedzina opêtañ przez duchy.

Osobê z któr± Inkarnowany Anio³ trwa w zespoleniu seksualnym, otacza na ten czas swoimi w³asnymi skrzyd³ami.

JAM JEST

Perfekcyjnie dopracowana i rozwijaj±ca siê przez ponad 100 lat duchowa pu³apka maj±ca na celu omamienie i schwytanie dusz poszukuj±cych drogi powrotu. Przez pó³tora dnia afirmowa³em sobie teksty pochodz±ce ze Z³otej Ksiêgi Sainit Germain. Pó¼niej nadesz³a refleksja: dlaczego ja mam zgodnie z tekstem ,,z ufno¶ci± sk³adaæ moje w³asne skrzyd³a i powierzaæ siebie Jam Jest”. Niby przed kim mam to robiæ i jakim prawem, mnie boskiemu Anio³owi kto¶ narzuca sk³adanie skrzyde³. Tak oto, pojawi³ siê we mnie bunt, wyra¿ony za pomoc± modlitwy ,,Moc Anio³a”.

WYCOFANIE SKRZYDE£ ZE STARYCH DO¦WIADCZEÑ

Mówi siê, ¿e kto¶ ma serce do medycyny( filatelistyki, sportu, muzyki, religii). Oznacza to i¿ po¶wiêca du¿o energii, czasu i uwagi na sprawê jak± uwa¿a za istotn± i odnosi te¿ sukcesy zwi±zane z wybran± dziedzin±. Na poziomie anielskim energia p³ynie poprzez skrzyd³a i poprzez skrzyd³a mo¿e nast±piæ uwik³anie.
Za³ó¿my, ¿e kto¶ lubi ogl±daæ filmy kryminalne, wojenne, ¿e grywa sobie w strzelanki. O niektórych osobach mo¿na by powiedzieæ, ¿e maj± wybitne zdolno¶ci w tej dziedzinie i odnosz± rzeczywiste sukcesy np.: jako snajperzy, jako dowódcy, taktycy pola walki i zniszczeñ. Poprzez po¶wiêcanie siebie dla swoich zainteresowañ, przyci±gaj± odpowiednie do¶wiadczenia, maj±ce wykazaæ kunszt ¿o³nierski, a pó¼niej jako rzeczywisty rezultat podjêtych dzia³añ, stosown± karmê i zrozumienie, na czym polega bycie ofiar± wojennych dzia³añ. Uwik³ania wynikaj±ce z po¶wiêcenia siebie i boskich energii do nieszlachetnych celów zapisywane jest w ludzkim sercu a w poziomie anieslkim na piórach skrzyde³. W miarê jak przybywa ciemnych sprawek blokuje siê ludzkie serce i ciemniej± co raz badziej same skrzyd³a. W sytuacji kiedy dusza ma ¶wiadomo¶æ pope³nionego b³êdu, mo¿e brn±æ w nim do koñca lêkaj±c siê kary. Czymkolwiek koniec ów mo¿e siê wydawaæ. Dzieje siê tak, ¿e niektórzy Anio³owie nie chc± ju¿ przyznawaæ siê do przynale¿no¶ci do anielskiej grupy. Ukrywaj± swoj± anielsk± to¿samo¶æ oddaj± nawet skrzyd³a, aby nikt siê nie domy¶li³, ¿e to Anio³ pope³ni³ jakie¶ z³e czyny.
Dobrze jest kiedy Inkarnowany Anio³, zanim dopadnie go jego karma i ciemne energie z przesz³o¶ci, znajdzie sobie teraz odpowiedni czas, na rozpoznanie gdzie – w jakiej krainie, w jakiej sprawie czy idei ma umazane swoje w³asne skrzyd³a. Je¶li dana bêdzie taka mo¿liwo¶æ, to skrzyd³a mo¿na poprzez wizualizacjê po prostu wyci±gn±æ np. z krainy, zwi±zku (lub idei) i poprzerywaæ wszystkie energetyczne nici, pod³±czone do koñcówek piór.
Podniesienie siê (wycofanie )Anio³a jest do¶wiadczeniem osobistym i bardzo intymnym. Skrzyd³a je¶li s± ju¿ ca³e, wygl±daj± wtedy jak strój nie wy¿êty, ¶wie¿o wyjêty z pralki. Z piór ocieka strumieniami (mnogo¶ci± nici) ciemna energia.

KOLORY SKRZYDE£

Przygl±daj±c siê skrzyd³om, widzimy wszystkie barwy i odcienie. Skrzyd³a Anielskie reaguj± na nastrój, wiêc mog± przejawiaæ siê w rozmaitych kolorach i tak samo jak aura, posiadaj± barwê podstawow±. Mog± byæ zatem bia³e, niebieskie, fioletowe, z³ote, szare i czarne.
Czerwone skrzyd³a przy barwie wyj¶ciowej bia³ej, zaobserwowano w zagniewaniu anio³a.
Czarne i mocno szare skrzyd³a nie nale¿± do rzadko¶ci. Posiadaj± je anio³y, które w sobie tylko znanych celach, przesz³y inicjacje od strzyg, jak równie¿ inne inicjacje i te które pielêgnuj± wzorce DDA itp. Belial pracuj±cy w energiach fioletu, swoich wielbicieli barwi tak¿e na czarno. Skrzyd³a czarne mog± byæ pojedyncze a tak¿e ukazywaæ siê jako szcz±tkowy ko¶ciec, przed ca³kowitym zanikiem.

SKRZYD£A Z£OTE I POZ£ACANE

,,Skrzyd³a z³ote mog± mieæ tylko te prawdziwie szlachetne Anio³y”.

Skrzyd³a poz³acane wygl±daj± jak z³ote. S± jednak magiczn± sztuczk±, kreacj± Duszy z poprzednich wcieleñ. Taka sobie umiejêtno¶æ mamienia widzów w³asn± iluzoryczn± doskona³o¶ci±. Weryfikacja jest prosta, kiedy spojrzymy na poz³acanego Anio³a szerzej. Nale¿y zobaczyæ jak wygl±da jego serce. Badanie radiestezyjne nie jest tu ¼ród³em rzetelnej wiedzy. Je¶li czakram serca jest koloru ¿ó³tego z³ota i du¿ej ¶rednicy to mo¿na domniemaæ, ¿e skrzyd³a s± prawdziwie z³ote. Ponadto zobaczcie jakie atrybuty nosi ze sob± poz³acany Anio³. Mog± to byæ królewskie korony, astralne p³aszcze, miecze, oszczepy i inne rodzaje uzbrojenia.
Weryfikacj± jest tak¿e rozmowa z Anio³em. Ten z³oty zawsze wie co mówi. Nawet kiedy jest m³ody i niedo¶wiadczony przyjemnie siê z nim rozmawia. Posiada wielk± bieg³o¶æ w wiedzy duchowej i spontanicznie potrafi to wyraziæ. Anio³ poz³acany jest ca³ym zestawem blokad karmicznych wyniesionych z przesz³o¶ci. Okazuje je równie¿ w swoim sposobie mówienia i czynach.

ARCHANIO£Y FIOLETOWE

Wieloosobowa, niehierarchiczna grupa fioletowych Archanio³ów. Zamy imiona kilku z nich;, Metatron, Micha³. Gabriel powiada o sobie, ¿e ma 150 skrzyde³. Istoty astralne jakie wyrobi³y po¶ród ludzi przekonanie, ¿e s± po¶rednikami w kontaktach z Bogiem. Gdyby by³y prawdziwymi po¶rednikami to musia³yby ¿yæ w ludzkich sercach na równych prawach jak bo¿a Mi³o¶æ. Dzia³aj± na w³asny rachunek, ka¿dy z osobna ale potrafi± siê jednoczyæ w niszczeniu innych.

-S± to wspó³twórcy razem z Belialem praktyki inicjacyjnej Reiki i wielu podobnych.
-Poprzez Reiki tworzyli w³asne nak³adki na ³añcuchy DNA, inne znaki ni¿ te od Beliala.
-Wspó³twórcy Fioletowego P³omienia.
- Znani z zak³adania bolesnych pieczêci na serce aby nie by³o w nim Mi³o¶ci bo¿ej, aby j± blokowaæ.
- Znani z zak³adania w³asnych energetycznych pieczêci na kostki stóp.
Znani z zak³adania kajdan i pêt na rêce.
Znani z zak³adania pieczêci na d³onie aby od serca nie p³ynê³a energia Mi³o¶ci.
- Znani obcinania skrzyde³ innym anielskim Duszom.
Fioletowe wieloskrzyd³e Archanio³y i wszyscy inni im podobni pe³ni± obecnie funkcjê astralnych padlino¿erców ¿eruj±cych na zagubionych Duszach. Tak samo jak szakale czy sêpy potrafi± dzia³aæ i niszczyæ wszystkich os³abionych w woli realizowania planu Boga. Ró¿ni± siê tym od szakali, ¿e niszcz± wszystkich a nie tylko znajduj±cych siê w agonii czy w najgorszej kondycji fizycznej. Wynajduj± bezb³êdnie wszystkich co nie pragn± poznawaæ Boga i dzieje siê tak jak oni pragn± a nie tak jak chce dla ka¿dej duszy nasz Bóg. Kiedy dusza inkarnowanego Anio³a przestaje poszukiwaæ ¶wiat³a, to w³a¶nie oni odbieraj± jej skrzyd³a i nie jest tak piêknie jak o sobie samych mówi±, jak mówi± ró¿ne Archanielskie klechdy i podania wielu krain na ich temat.

Istniej± tylko i wy³±cznie  astralni archanio³owie,  oprócz ¿ywych ziemskich tak¿e astralni bogowie itp. to znaczy, ¿e niema  w ogóle archanio³ów o  bezwarunkowej mi³o¶ci, tych którzy o sobie mówi± na u¿ytek maluczkich, ¿e pozostaj± przy Bogu. Dobrze i bezpiecznie dla naszych Dusz jest przyj±æ, ¿e Bóg nie ma pomocników z wyj±tkiem Jezusa. Jeste¶my prawie bezbronni wobec tego co opowiadaj± o sobie istoty astralne, bo ka¿dy mo¿e przedstawiæ siê jako o¶wiecony Budda, jako nauczaj±cy z astralu Mahomet, Panienka Maryja, pos³aniec bo¿y, czy inny opiekun duchowy. Je¶li spotykasz takie opowie¶ci lub dusze to mo¿liwe, ¿e s± to jedynie cwane astralne istoty, nawet dawno zmarli ludzie jacy potworzyli ró¿ne hierarchie na zasadzie, kto pierwszy ten silniejszy i uwa¿aj±cy, ¿e ma prawo kopaæ nie¶wiadomych -czyli tych na Ziemi.
¦wiadome poszukiwanie wsparcia ze strony Archanio³ów lub istot astralnych jest w czystej formie zachêt± do kierowania energii serca i modlitw w inn± stronê ni¿ Bóg.


Bóg kiedy¶ powiedzia³: ...do¶wiadczaj mnie, pytaj mnie, wy³±cznie mnie, poprzez w³asne serce...
My¶lê, ¿e On chce aby¶my go pytali, bezpo¶rednio bez bocznych kana³ów, bez po¶redników takich za jakich og³osili siê Archanio³owie bo Belial, Lucyfer, Bia³y dzia³ali w ciszy i ludzkiej nie¶wiadomo¶ci.
Ka¿dy z nas codziennie podejmuje decyzjê na co przeznacza energiê w³asnego serca zasilanego boskimi energiami. Czy zwrotnie oddajemy je kana³em czakrowym ku górze, czy te¿ dokarmiani s± ci którzy ju¿ dawno zrezygnowali z samodzielnego ko¿ystania z jasnych bo¿ych energii.

Link Wiêcej w tek¶cie Grafik Wysokiego Astralu w schematach, rysunkach i opisie.

OCZYSZCZANIE CIA³ AURYCZNYCH SKRZYDE³

Wszystkich cia³ aurycznych anielskich skrzyde³ jest 7. Maj± je tylko inkarnowane Anio³y. Oczyszczenie cia³ aurycznych zacz±æ nale¿y od 6-ej warstwy a nawet od p³aszcza aury oddzielaj±cego warstwê 7 od 6-ej.

Bo¿e si³ stwórczych Mi³o¶ci, proszê aby dokona³o siê teraz, skuteczne trwa³e oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej w³asnej Duszy, ca³ego p³aszcza znajduj±cego na styku mojej 7 i 6 warstwy aurycznej; na wszystkich przestrzeniach tego p³aszcza aury, na wszystkich p³aszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich kana³ach energetycznych tego p³aszcza aury.
Bo¿e si³ stwórczych Mi³o¶ci, proszê aby dokona³o siê teraz, skuteczne trwa³e oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej w³asnej Duszy, ca³ej 6-ej warstwy aurycznej moich anielskich skrzyde³, na wszystkich przestrzeniach tej warstwy aurycznej, na wszystkich p³aszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich kana³ach energetycznych tej warstwy aurycznej. Proszê o pe³n± steryln± czysto¶æ i ¶wietlisto¶æ tej ca³ej 6 warstwy aurycznej moich anielskich skrzyde³.
Bo¿e si³ stwórczych Mi³o¶ci, proszê aby dokona³o siê teraz, skuteczne trwa³e oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej w³asnej Duszy, ca³ej 6-ej warstwy aurycznej moich anielskich skrzyde³, na wszystkich po³±czeniach ze wszystkimi moimi czakramami zewnêtrznymi, ze wszystkimi moimi czakramami cia³a fizycznego, ze wszystkimi moimi gruczo³ami dokrewnymi, ze wszystkimi innymi warstwami moich cia³ aurycznych, mojej ziemskiej osobowo¶ci, oraz moich anielskich skrzyde³.
Bo¿e si³ stwórczych Mi³o¶ci, proszê aby dokona³o siê teraz, skuteczne trwa³e oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej w³asnej Duszy, ca³ej 6-ej warstwy aurycznej moich w³asnych anielskich skrzyde³, na wszystkich po³±czeniach ze wszystkimi planetami wszech¶wiata, z gwiazdami, ze wszystkimi cia³ami kosmicznymi wszech¶wiata.
Bo¿e si³ stwórczych Mi³o¶ci, proszê aby dokona³o siê teraz, skuteczne trwa³e oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej w³asnej Duszy, ca³ej 6-ej warstwy aurycznej moich w³asnych anielskich skrzyde³, w kontek¶cie oddzia³ywañ i po³±czeñ ze wszystkimi my¶lokszta³tami, ¿e wszystkimi energiami moimi i wszech¶wiata, ze wszystkimi mocami, meridianami i wszystkimi innymi kana³ami energetycznymi, ze wszystkimi moimi tkankami, narz±dami, organami cia³a fizycznego i duchowego oddzia³uj±cymi na to moje 6 cia³o auryczne , jak równie¿ we wszystkich innych wzajemnych relacjach.
Bo¿e si³ stwórczych Mi³o¶ci, proszê aby dokona³o siê teraz, skuteczne trwa³e oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej w³asnej Duszy, ca³ej 6-ej warstwy aurycznej moich w³asnych anielskich skrzyde³, od wszystkich pod³±czonych do mnie, do tej warstwy stra¿ników, ¿ywych bogów, guru, ludzi i istot obojga p³ci, od wszystkich paso¿ytów, drobnoustrojów.
Bo¿e si³ stwórczych Mi³o¶ci, proszê aby dokona³o siê teraz, skuteczne trwa³e oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej w³asnej Duszy, ca³ej 6-ej warstwy aurycznej moich w³asnych anielskich skrzyde³, od wszystkich pod³±czonych do mnie, do tej warstwy moich intencji, nawyków, potrzeb, wszystkiej misji, ¶lubowañ, zobowi±zañ, od wszystkich energii walki, energii magicznych, transowych, narkotycznych i alkoholowych.
Bo¿e si³ stwórczych Mi³o¶ci, proszê aby dokona³o siê teraz, skuteczne trwa³e oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej w³asnej Duszy, ca³ej 6-ej warstwy aurycznej moich w³asnych anielskich skrzyde³, od wszystkich pod³±czonych do mnie, do tej warstwy wzorców chorób, dolegliwo¶ci, napiêæ, od wszystkich intencji, nawyków i potrzeb podtrzymywania chorób, dolegliwo¶ci, napiêæ, cierpienia.


I tak oto mamy przyk³adow± modlitwê do oczyszczenie ca³ej 6-ej warstwy naszej aury. To samo nale¿y powtórzyæ dla wszystkich po kolei ni¿szych warstw aurycznych anielskich skrzyde³. Dla ka¿dej osobno. Pomiêdzy ka¿d± warstw± znajduje siê kolejny ni¿szy p³aszcz auryczny, który te¿ trzeba poddaæ Bogu do oczyszczenia w podobny sposób jak podano na pocz±tku tekstu. Nastêpnie kolejno schodzimy w dó³ a¿ do 1 warstwy aury i p³aszcza oddzielaj±cego tê warstwê od cia³a fizycznego.
Wskazano nam jako konieczne oczyszczenie w ten sposób skrzyde³ kiedy poddawali¶my Bogu nasze cia³a auryczne. Procedura powinna byæ przeprowadzona ³±cznie tj 7- warstw aury cia³a fizycznego i 6 cia³ aurycznych anielskich skrzyde³. Po zakoñczeniu modlitwy w najbli¿szym czasie nale¿y dodatkowo przeprowadziæ poni¿sz± modlitwê. Oczywi¶cie po kolei, dla ka¿dej ni¿szej warstwy aury skrzyde³ i dla ka¿dego p³aszcza pomiêdzy aurami skrzyde³. Nie oczyszcza siê 7-ej warstwy aury skrzyde³. Rezultatem widocznym natychmiast, jest uporz±dkowanie piór skrzyde³. Mog± one byæ bowiem zwichrowane, przybrudzone itp. Przeciêtnie pojawia siê nieco wiêcej ¶wiat³a w aurze skrzyde³.

Bo¿e si³ stwórczych Mi³o¶ci, proszê aby dokona³o siê teraz, skuteczne trwa³e oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej w³asnej Duszy, ca³ej 6 warstwy aurycznej moich w³asnych skrzyde³, zgodnie ze wzorcem doskona³o¶ci znajduj±cym siê w 7 warstwie aurycznej moich anielskich skrzyde³, na wszystkich przestrzeniach, na wszystkich p³aszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich kana³ach energetycznych tej warstwy aurycznej.

Bo¿e si³ stwórczych Mi³o¶ci, proszê aby dokona³o siê teraz, skuteczne trwa³e oczyszczenie i realne uzdrowienie, dla mnie i dla mojej w³asnej Duszy, ca³ego p³aszcza pomiêdzy 6 i 5 warstw± auryczn± moich w³asnych skrzyde³, zgodnie ze wzorcem doskona³o¶ci znajduj±cym siê w 7 warstwie aurycznej moich anielskich skrzyde³, na wszystkich przestrzeniach, na wszystkich p³aszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich kana³ach energetycznych tej warstwy aurycznej.

DUSZA

Przyspieszysz swój rozwój zwracaj±c siê do w³asnej Duszy, do swojej anielskiej Duszy. Jeste¶ Inkarnowanym Anio³em i masz tak¿e anielsk± Duszê. Masz Duszê anielsk±, która co kilkadziesi±t lat dostaje impuls i popêd, aby ponownie przejawiæ siê w materialnym ciele aby ponownie inkarnowaæ na ziemi. Bóg jak zawsze przygotowa³ na Twoje obecne wcielenie cia³o fizyczne, rodzinê, warunki materialne i sytuacjê gospodarczo-spo³eczn± w której przychodzi ¿yæ szczê¶liwie i dostatnio, lub wegetowaæ. Masz Duszê anielsk±, która mog³a zapomnieæ o boskim ¼ródle swoich mocy o nieograniczonych dobrodziejstwach, jakie ju¿ dosta³a i jakie s± do jej dyspozycji. Masz Duszê anielsk±, która mog³a ju¿ zapomnieæ o obowi±zku powrotu do Anielskiego Domu. Bo to, ¿e masz tam powróciæ to chyba umys³em ¶wiadomym akceptujesz?
Je¶li ten tekst zainteresuje Ciebie a chcia³by odbudowaæ swoje skrzyd³a, to wiêcej i szybciej osi±gniesz wspó³pracuj±c ze swoj± Dusz±. Rozmowy z Duszami innych Inkarnowanych Anio³ów na razie nie daj± obrazu powszechnego optymizmu. Nic nie zapowiada jakiej¶ chmary Skrzydlatych Anio³ów szykuj±cych siê aby powróciæ do Domu. Dusze anielskie nie chc± wracaæ. Ten chce jeszcze wiêcej pieniêdzy ni¿ ju¿ dosta³, tamtemu marz± siê wojny jakie æwiczy³ na komputerze.
Nie chc± powracaæ nawet Dusze osób zawodowo zajmuj±cych siê w Polsce rozwojem duchowym. Wszelkie teksty o w³asnym o¶wiecaniu w konfrontacji z planami Duszy, okazuj± siê prawie zawsze chêci± powiêkszenia maj±tku i liczby intymnych zwi±zków.
Satia Sai Baba indyjski ¿ywy bóg g³o¶no zapowiada jeszcze jedn± inkarnacjê. To co maj± powiedzieæ jego wielbiciele, masowo pisz±cy o swoim o¶wiecaniu na Cudownym Portalu? Jakie programy na dalsze wcielenia maj± ci ludzie?
Do mnie samego przysz³o ju¿ zapytanie czy zechcia³bym w nastêpnym wcieleniu za 60 lat wej¶æ w zwi±zek ma³¿eñski tym razem jako ¿ona i matka dzieci pana sk³adaj±cego ofertê. Przy innej okazji ju¿ za 500 lat mog³em staæ siê lekarzem pracuj±cym z ciê¿ko chorymi. Co by¶ wybra³ na moim miejscu nie jest istotne, bo sam otrzymujesz w³asne propozycje i bêdziesz je realizowa³, skoro jest taka wola.

Je¶li Twoja Dusza nie pragnie powrotu, to ju¿ dzisiaj mo¿esz spokojnie zaj±æ siê rozwijaniem umiejêtno¶ci hafciarskich czy talentów kupieckich. Za sto lat, a nawet za tysi±c bêdzie jak znalaz³.
Mo¿esz jednak prosiæ Boga si³ê stwórcz± Mi³o¶ci aby wspar³ Twoje ¶wiadome wysi³ki jakie czynisz dla swoich Skrzyde³, dla swojego powrotu.
Poniewa¿ umys³ Twój ¶wiadomy wygenerowa³a Dusza Twoja, to mo¿esz j± poruszyæ i wzbudziæ w niej wolê zmiany nastawieñ. Mo¿esz zwróciæ siê do niej np. tak ,,Duszo moja wielka i czysta proszê rozwiñ swoje piêkne skrzyd³a ju¿ teraz”.

DOTYK SKRZYDE£

Wymieñ sobie teraz piêæ do siedmiu osób, które maj± wg Ciebie wybitne zdolno¶ci duchowe, s± np. Twoim Guru, Mistrzem Duchowym, ¯ywym Bogiem.
1…..........
2…..........
3…..........
4…..........
5…..........
6…..........
7….........

Idziesz sobie ulic±. Z naprzeciwka nadchodzi jaka¶ osoba maj±ca problem, w którym mo¿esz wesprzeæ, ot choæby dotykiem skrzyde³. Zanim wyci±gniesz do kogo¶ swoje skrzyd³a zastanów siê.

Obejmowanie skrzyd³ami drugiej osoby piêknie harmonizuje zwi±zki z najbli¿szymi. Jako¶ tak siê dzieje, ¿e dzia³ania skrzyd³ami daj± rezultaty dora¼ne i dostrzegalne dopiero w d³u¿szej perspektywie. Robi wra¿enie ogromna forma jasnej, niekszta³tnej energii pojawiaj±ca siê wokó³ cz³owieka. Nikt nie pozostaje nieporuszonym zw³aszcza, ¿e dawna pamiêæ zjawiska tkwi w samej Duszy. Wzajemne ¶wiadome obejmowanie siê z rodzin±, dzieæmi, wspó³ma³¿onkami; czyli osobami które nas znaj± i akceptuj± nasze energie wydaje siê byæ niewinne i bezpieczne.
Wróæmy teraz do nazwisk swoich Guru od 1 do 7 które wymieni³e¶ na pocz±tku. Zobrazuj sobie te osoby i ustal które z nich s± samotne. Policz tych którzy, nie maj± partnerów w sta³ych i legalnych zwi±zkach ma³¿eñskich.
Niekiedy pojawia siê ci±gotka aby zaimponowaæ mistrzowi, pokazaæ siebie z najlepszej strony. ,,Zobacz co urzeczywistni³em teraz. Otaczam Ciebie najdro¿szy Mistrzu moj± mi³o¶ci± i moimi Anielskimi Skrzyd³ami.”
Je¶li my¶lisz, ¿e Guru zap³acze ze szczê¶cia, lub wy¶le Tobie e-maila z gratulacjami, to jeste¶ w b³êdzie. Nie znam nazwisk które wymieni³e¶, ale najprawdopodobniej legalnego sta³ego wspó³ma³¿onka posiada z tej listy najwy¿ej 2 osoby. Kwestia jest te¿ taka, czy Guru posiada skrzyd³a. Je¶li tak, to mo¿e siê ucieszyæ, ¿e kto¶ jeszcze je ma. Je¶li nie ma skrzyde³ ani trwa³ego zwi±zku, to mo¿e Ciebie zaw³aszczyæ na tysi±ce lat i wiele wcieleñ. Tak naprawdê nie wiesz na co nara¿asz siê wchodz±c w cudze energie. Nie wiesz co Mistrz potrafi. Moje skrzyd³a zaw³aszczono ok. 4 tys lat temu na Krecie. Przez ten czas chodzi³em za Guru aby mi je zwróci³. Cztery tysi±ce lat.
Obserwujemy w miarê uwa¿nie, co dzieje siê w dzia³alno¶ci rozmaitych Guru w kontek¶cie tych ludzi którym powróci³y skrzyd³a. W roku 2007 dosz³o ju¿ do co najmniej 2 zaw³aszczeñ na osobach posiadaj±cych rozwiniête skrzyd³a. Po prostu Guru posiadaj±cy wiêcej ,,Mocy”, Guru który nie zamierza odej¶æ z planu ziemskiego buduje sobie ,,lepsz±” przysz³o¶æ. Robi to na koszt Skrzydlatych Anio³ów, bo one maj± potencja³ duchowy i jak ju¿ widaæ rozbudowuj± swoje moce. Guru zatrudnia i tych którzy s± ,,normalnymi” lud¼mi. Guru potrzebuje przecie¿ szofera, ogrodnika, muzyka do orkiestry. Guru potrzebuje tak¿e do¶wiadczeñ seksualnych, a swoj± obecn± samotno¶æ i abstynencjê w tej dziedzinie niew±tpliwie kiedy¶ nadrobi. Dlaczego nie ze skrzydlatym Anio³em?

ZAKOÑCZENIE

Czy powa¿nie mo¿na potraktowaæ cz³owieka opisuj±cego darcie pierza z anielskich skrzyde³?
Tê ocenê podejmiesz czytelniku samodzielnie i sam te¿ urzeczywistnisz jej wszystkie skutki.
Autor nie twierdzi, ¿e posiad³ wszelak± wiedzê na temat Anielskich Skrzyde³. Zapewne znajd± siê czytelnicy przekonani, ¿e mocno pob³±dzi³em. Có¿ jednak Inkarnowany Aniele poczniesz, u¶wiadomiwszy sobie za jakie¶ sto lat, ¿e¶ kiedy¶ wiedzia³ i nic w tej sprawie nie zrobi³e¶.
Mo¿liwe jest to, ¿e pisz±c takie teksty jak ten, oraz zamieszczone obok ,,Jam Jest” i ,,Dzieci Beliala” pob³±dzi³em duchowo.
Mo¿liwe, ¿e postrzegasz odbudowê moich skrzyde³ i udostêpnienie wiedzy o nich, jako skandaliczne niedopatrzenie ze strony Wszechmog±cego Boga.
Mo¿liwe jest to, ¿e odbierasz moje pisanie jako bezsensowne, niespójne i nielogiczne. Je¶li tak to widzisz, to poszukaj odpowiedzi na pytanie: kto na to pozwoli³ i sk±d wziê³y siê moje ca³e skrzyd³a, skoro jeszcze w marcu mia³em tylko ich fragmenty ?
W jaki sposób dzia³aj±c konsekwentnie uzyska³em taki rezultat?

¯aden fragment modlitwy ,,Moc Anio³a” nie odnosi siê do skrzyde³, bo pisz±c nie pomy¶la³em, ¿e ja Inkarnowany bo¿y Anio³ mogê je mieæ.
Go³ym okiem nie widaæ, ale Anielskie Skrzyd³a posiadam. Skrzyd³a, ich czysto¶æ s± owocem mojej systematycznej pracy. Owocem takim jest pe³ne ich otwarcie, owocem mojej duchowej pracy jest równie¿ takie poddanie siê Bogu sile stwórczej, ¿e zechcia³ oczy¶ciæ te skrzyd³a. Odczuwam dzi¶ przep³yw energii w skrzyd³ach. Potrafiê je szeroko roz³o¿yæ, mogê nimi bezpiecznie poruszaæ...
Otwarcie skrzyde³ rozpoczê³o proces ich uzdrawiania a doprowadzenie do obecnego stanu zajê³o mi 2 lata. To wszystko co by³o mo¿liwe dla mnie, jest tak¿e mo¿liwe dla wszystkich innych istot.To jest pewnik i bezsporny dla mnie fakt. Taka jest moja rzeczywisto¶æ i tak± mo¿e byæ równie¿ dla Ciebie. Dzisiaj nie jest to ju¿ wa¿ne jak wielkie masz poczucie winy, jak ciê¿k± karmê, jak ugruntowan± pewno¶æ, ¿e skrzyde³ mieæ nie mo¿esz, ¿e piêkna Twojej niewinnej i czystej Duszy Twoimi skrzyd³ami wyraziæ nie mo¿esz. To nie jest Prawd± dla mnie, ¿e skrzyde³ mieæ nie mogê, ¿e ukrywaæ muszê boskie ¶wiat³o we mnie. Takie pogl±dy nie musz± te¿ wi±¿±c± Prawd± byæ dla Ciebie. Ka¿dy Inkarnowany skrzydlaty Anio³ mo¿e mieæ ju¿ teraz, kiedy ¿yje na planecie Ziemi oczyszczone i uzdrowione Mi³o¶ci± Boga si³ stwórczych swoje w³asne Skrzyd³a, jakie otrzyma³ na pocz±tku istnienia.
Inkarnowany Anio³ ¿yje równocze¶nie w ¶wiatach anielskich, ¶wiatach astralnych i tutaj na Ziemi, tej odleg³ej prowincji królestwa bo¿ego, gdzie wielu dosz³o do pogl±du, ¿e Boga nie ma, ¿e On nie interesuje siê nami, ¿e mo¿na czyniæ cuda na prywatny u¿ytek i przelewaæ skutki korzystania z boskich energii na w³asne konto.

Swoich w³asnych Anielskich skrzyde³ odbudowywaæ, uzdrawiaæ, oczyszczaæ nie musisz. Nie musisz robiæ nic w tej sprawie. Zapytaj tylko swoj± Duszê, zapytaj Boga i pozwól sobie zrozumieæ odpowied¼-ile czasu, ile wcieleñ mo¿e up³yn±æ, a¿ znowu w jakim¶ te¶cie przeczytasz, ¿e Twoje Anielskie Skrzyd³a kto¶ Ci zwi±za³, uszkodzi³, ¿e sam te¿ mog³e¶ je przehulaæ w ziemskiej atmosferze. ¯e mog³e¶ je kiedy¶ sprzedaæ, kupcz±c cia³em i swoj± w³asn± anielsk± dusz±.
Zapytaj swojej Duszy na co jeszcze czeka, co jest dla niej wa¿niejsze od odbudowania Twojej w³asnej Anielsko¶ci, Twoich wibracji bo¿ego Anio³a.

Kiedy min± emocje, jakie mog³y towarzyszyæ lekturze usi±d¼ sobie w ciszy, Inkarnowany Aniele.

Mo¿e za dzieñ, mo¿e za miesi±c, zastanów siê raz jeszcze póki mo¿esz.
Zastanów siê, czy mimo otrzymanych zapewnieñ, ¿e Skrzyd³a s± tylko ozdob±, ¿e Twoje Anielskie Skrzyd³a nie s± Ci do niczego potrzebne, nie chcesz ich TERAZ odzyskaæ.
Bóg daj±c je nam Wszystkim na pocz±tku, mia³ na pewno w tym cel. Nie znam jeszcze tego celu. Ty te¿ Aniele nie musisz tego celu rozpoznaæ dzisiaj. Powróæ zatem do testu z pocz±tku Almanachu. Pomedytuj nad odpowiedziami uzyskanymi od Twojej przecie¿ Duszy tego poza ¶wiadomego umys³u.

Pomedytuj nad odpowiedziami uzyskanymi od T
...Komentarze...
s_majda dnia listopad 16 2008 21:31:57
Pomedytuj nad odpowiedziami uzyskanymi od Twojej przecie¿ Duszy tego poza ¶wiadomego umys³u. Mo¿e ju¿ jutro, mo¿e za rok zrozumiesz i przypomnisz sobie, kto Ci da³ skrzyd³a i kto je Tobie odebra³.
¯yczymy Tobie, Inkarnowany Aniele, aby¶ w medytacji i poprzez serdeczn± modlitwê, pozna³ ca³± prawdê o sobie samym i ju¿ nigdy nie pozwoli³ siê ograbiæ ze swej anielsko¶ci, z nale¿nych Tobie praw ukochanego dziecka Boga si³ stwórczych Mi³o¶ci.

UNIESIENIE ÆWICZENIE

Stojê pewnie i swobodnie na dwóch wielkich d³oniach. Wiem, ¿e jest to jest bezpieczne.
D³onie podnosz± mnie do góry. Unoszenie trwa d³ugo i wysoko. Wiem, ¿e jest to jest bezpieczne i bezwinne. Kiedy trafiam na WYSOKO¦CI moje skrzyd³a s± ochuchane, odmuchane.
Z d³oni jestem podrzucony lekko w górê, abym sobie polata³.
Lecê swobodnie, macham z ³atwo¶ci± moimi w³asnymi skrzyd³ami, odczuwam pewno¶æ siebie. Wiem, ¿e umiem to robiæ bezpiecznie i wiem te¿ to, ¿e mam doskona³± wprawê w lataniu- ja Skrzydlaty bo¿y Anio³.

Dalekich Lotów Wszystkim.
SKRZYD£A SMOCZE U ANIO£ÓW

Dusze inkarnowanych anio³ów pojawiaj± siê niekiedy ze skrzyd³ami lub skrzyde³kami podobnymi do skrzyde³ bajkowych smoków (nietoperzy). B³oniaste na szkielecie kostnym. Smocze sztuczne skrzyd³a, mog± byæ samodzielnie przez Duszê podczepione jako dodatkowa para skrzyde³ obok anielskich lub jako jedyne skrzyd³a Anio³a. Dusze podczepiaj± je sobie same na plecach na szyi, pod pachami itp. Barwa zwykle jest cielista ( w kolorze cia³a), zaró¿owione na pogrubieniach skrzyde³. Wielko¶æ rozmaita i taka na jak± pozwala fantazja. Bywaj± te¿ skrzyd³a doczepiane przez inne obce Dusze nawet na biodrach. Pewna inkarnowana Dusza czyni to teraz innym seryjnie.
s_majda dnia listopad 26 2008 14:12:25
W sesji regresingu niektórzy przypomnieli sobie pewne do¶wiadczenia mylnie przyjmuj±c je jako w³asne. To Dusza pamiêta równoczesne do¶wiadczenia prze¿yte przez awatara i przez sam± siebie jako w³asne. Pojawia siê wspomnienie np. z³apania w astraln± sieæ i to, ¿e ludzie zostali kiedy¶ z³apani w astralu w sieci astralne. Z³apana by³a Dusza a w 99% jestem pewien, ¿e równocze¶nie i Dusza i jej ziemski cz³owiek (awatar- na jedno wcielenie)
Wiosn± 2008r umiejêtno¶ci ³apania ludzkich Dusz w budowane przez siebie energetyczne sieci wykaza³a pewna kobieta i jej Dusza. U¿y³a znanej sobie od dawna techniki. Pragnê tu zwróciæ uwagê na mechanizm rozdwojenia pamiêci ludzkiej Duszy. Czê¶æ jej do¶wiadczeñ i zdobytej wiedzy Dusza zbiera poprzez swojego ziemskiego awatara, którego na jedno wcielenie ,,otrzymujer1; od Boga. Awatar <kobieta lub mê¿czyzna> mo¿e byæ z³apany w sieæ stworzon± przez innych i Dusza to pamiêta. Prawdziwe ³apanie dotyka jej na poziomie energii, Wiele wspomnieñ publikowanych na CUD- dotyczy mistycznego czasy ,,KIEDY¦ TAM.... bo tak zapamiêta³a ³apanie sama Dusza. Z³apano j± np. na planie Dusz( w ¶wiecie Dusz). Regreser przypomina sobie czasami takie do¶wiadczenie. Tymczasem z³apany zosta³ na jaki¶ negatywny program karmiczny równie¿ jej ziemski awatar, czego Dusza ju¿ nie zdo³a³a zachowaæ.
s_majda dnia grudzie 01 2008 20:40:15
CZARNE ANIO£Y

Mo¿na spotkaæ Dusze inkarnowanych Anio³ów których energie s± ca³kowicie czarne. Maj± komplet anielskich atrybutów czyli skrzyd³a ale one ju¿ nie ¶wiec±. Czakra serca zamkniêta. Mog± mieæ tak¿e rogi -wzorce energii strzygowych i lucyferañskich. Utrata wewnêtrznej jasno¶ci nie musi byæ zwi±zana z procesem trwaj±cym tysi±ce lat. W 2008 widzia³em Anio³a który sta³ siê czarnym w zaledwie 6 miesiêcy od buntu jego Duszy, od pierwszego stwierdzenia, ¿e jest co¶ silniejszego i mocniejszego ni¿ Bóg. Tym czym¶ mia³a byæ podobno w³asna moc anielskiej Duszy.
s_majda dnia maj 09 2009 22:44:42
Skrzyd³a poz³acane to nie s± skrzyd³a z³ote. Poz³acane s± pewn± magiczn± iluzj± podtrzymywan± przez Dusze we w³asnych energiach. Taka wypasiona sztuczka dla patrz±cych. Pewna znajoma nam osoba o mocnym tzw ERD ma sporo z³ota w sercu a tylko kikuciki upalonych skrzyde³. Nosi teraz ¶mieszn± astraln± bajeranck± z³ot± szatê za kostki jako dowód rozwoju- którego to rozwoju w³asnymi skrzyd³ami ju¿ nie potwierdza.
Nie mo¿na mieæ jednak prawdziwie jasnych z³otych skrzyde³ bez otwartego z³otego serca.
s_majda dnia lipiec 24 2009 13:53:18
Kriszna wzmocni³ swoich najbli¿szych. Otworzy³ im serca, da³ z powrotem anielskie skrzyd³a ich duszom. Nie oczy¶ci³ im jednak intencji bo to mo¿na uczyniæ jedynie samodzielnie oddaj±c nie Krisznie i jego anielskiej duszy ale Bogu. Kiedy zmar³ -jak podaj± Wedy- wszyscy jego krewni zginêli w przeci±gu roku. <zabra³ ich ze sob± aby nie u¿ywali boskich mocy do destrukcji>.
s_majda dnia padziernik 10 2010 17:49:12
Ramiê mê¿czyzny wypoczywaj±cego obok mnie, wytatuowano 2 maskami podobnymi do afrykañskich, z zestawem ornamentów. Na pierwszy rzut oka widaæ by³o jednak anielskie skrzyd³a jego duszy omotane w pajêcze sieci. W przestrzeni skrzyde³ 7 pajêczaków astralnych znalaz³o dogodne warunki do bytowania. Przeszczep nast±pi³ podczas tatuowania cia³a.
Barbara Michalczuk dnia grudzie 13 2010 17:23:59
na otwarcie skrzyde³ dobrze uskrzydla ³adna muzyka, u mnie twieraja sie w³asnie przy muzyce. najlepiej jesli muzyka sprawia dla serca dziecieca radosc, u mnie dobrze dzia³a na zblizajaca sie gwiazdke Crezy frog -Last Christmas. na normalne dni Bryan Adams - Everything i do ( do it for you ). ja po prostu czuje ¿e sie otwiraja sie delikatnie i tanc¿a w rytm trakcie sie otwierania
s_majda dnia grudzie 13 2010 17:43:15
Przy muzyce to nie widzia³em jeszcze odbudowy. Rozpo¶cieranie posiadanych prêdzej. Ostatnio dusza znajomego po otwarciu serca, kiedy rozb³ys³o wielkim, z³otym krêgiem unios³a w afekcie posiadane wcze¶niej skrzyd³a pionowo ku górze.
Patrzy³em dzi¶ na piêkn± kobietê, na wielkiej urody smuk³e, zgrabne cia³o, a¿ jej dusza podesz³a i pokaza³a mi wielkie bia³e rozpostarte skrzyd³a. Zwróci³a uwagê na duchowo¶æ.
Barbara Michalczuk dnia grudzie 13 2010 19:02:39
Z t± muzyk± by³o tak przy domowych porz±dkach, to jecha³ teledysk z nowszego filmu robin hood, to poczu³am ¿e moja dusza nimi dla tañca porusza, znajoma -widz±ca to potwierdzi³a i jej siê nawet podoba³o. Przy chyba Selenie Domes lub Demi Lovato (pisze fonetycznie nazwiska bo w³a¶ciwie nie za bardzo wiem jak siê je pisze) nie wpad³y w ucho to siê z³o¿y³y.
s_majda dnia grudzie 19 2010 12:02:42
Jasnowidz gimnazjalista zapyta³, czy pan XXXXX ma duszê smoka bo jego skrzyd³a s± br±zowo czarne. Pan XXXXX ma jednak duszê anio³a tylko mocno siê broni aby tego nie uzdrowiæ, aby jej nie poddaæ Bogu do oceny postêpowania. Publikuje fotografie samej g³owy tak, ¿e nie widaæ serca, dolnych czakr i skrzyde³.
s_majda dnia grudzie 28 2010 22:06:58
Jak jest z t± wielko¶ci± skrzyde³ w alamachu. Jak ocenia siê d³ugo¶æ skrzyde³ jak s± wyprostowane czy jak s± z³o¿one ¿e na przyk³ad jak s± du¿e to siêgaj± piórami do ziemii? Mierzy ich d³ugo¶æ jak s± wyprostowane czy jak s± z³o¿one. Otrzymane pytanie
Nie ma ograniczeñ d³ugo¶ci rozci±ganych skrzyde³. Kiedy s± z³o¿one w spoczynku maj± w³a¶ciw± wielko¶æ, dla danego chóru. Jeden raz kiedy by³em u mistrza reiki bioterapeuty moja dusza przestraszy³a siê go i zmniejszy³a skrzyd³a do d³ugo¶ci 40 cm. Mistrz ma ogromn± otoczkê BA i pracuje energiami.
s_majda dnia lipiec 19 2011 21:41:03
Chcia³em w pok³onie uzdrowiæ relacjê ze znajom±. Zaprosi³em jej duszê. Usiad³a z wdziêkiem, pokazuj±c wielkie i piêkne skrzyd³a. By³em pod wra¿eniem, ich nag³ego pojawienia siê.
Kiedy sk³ada³em gratulacje zobaczy³em jej plecy. Mia³a na nich wielkiego or³a i on rozpo¶ciera³ swoje skrzyd³a. By³ to my¶lokszta³t ca³kowicie sterowany przez duszê i rozp³yn±³ siê, gdy zorientowa³a siê, ¿e ja ju¿ wiem.
Podobne techniki z or³ami, dawny znajomy u¿ywa³ w Helladzie.

*****************
Pok³on w sprawie zastêpczych skrzyde³, innych ni¿ anielskie, jakie pokazuje anielska dusza. Widzia³em ju¿ takie zastêpcze skrzyd³a b³oniaste oraz orle.
Bo¿e dawco mojego ¿ycia, wspólnie z dusz± prosimy o kasacjê naszych intencji, nawyków, potrzeb, misji dla których zamiast anielskich skrzyde³ mia³am skrzyd³a orle(b³oniaste).
¦wiat³o¶ci, oddajê Tobie wstyd mój oraz mojej duszy, zwi±zany z faktem noszenia przez moj± duszê zamiast skrzyde³ anielskich-zastêpczych skrzyde³ orlich(b³oniastych).
Przepraszam wszystkich którzy ucierpieli, kiedy ja sama, mojej dusza i jej osobowo¶ci u¿ywali¶my zastêpczych skrzyde³ orlich(b³oniastych) do niszczenia innych i do destrukcji. Dziêkujê za wybaczenie.
Mi³o¶ci, wspólnie z moj± dusz±, z pokor± w sercu, proszê aby¶ uczyni³a nas godnymi noszenia prawdziwych skrzyde³ anielskiej duszy.
Proszê aby przemiana mojej duszy i osobowo¶ci by³a bezpieczna, ³atwa i szybka.
Dla pe³nej obudowy dobrze jest popracowaæ d³u¿ej z tekstami nt skrzyde³.
Art o modlitwie w pok³onie przed stwórc± http://www.modlitwainnanizwszystkie.pl/readarticle.php?article_id=887
s_majda dnia marzec 05 2012 17:53:34
2 pary posiadanych skrzyde³ s± dowodem obci±¿enia. Je¶li przejrzymy mity ¶wiata, to prób powrotu do ¶wiat³o¶ci by³o nies³ychanie wiele. Dedal na Krecie, 4-skrzyd³e anio³y, poz³acane skrzyd³a, orze³ Zeusa na jego plecach to tylko zamienniki stosowane -zamiast anielskich wibracji.
Nic nie wiadomo o duszach 4-skrzyd³ych. Znajomy uzdrawiaj±c anielsko¶æ swej duszy, trafi³ na taki wzorzec obci±¿enia. Oczywi¶cie weryfikacja nast±pi³a w twórczej modlitwie, bo dodatkowa para pokaza³a siê byæ sztucznym dodatkiem,
Mamy tu wzorzec jasnowidza kombinatora, który potrafi³ kiedy¶ wizualizowaæ sobie, takie ,,ozdoby". Mechanizm ma swoj± cenê, poniewa¿ utrzymywanie tego my¶lokszta³tu poch³ania energiê oraz niepotrzebnie odci±ga uwagê duszy od spraw istotnych. Zatem mog± kuleæ np. relacje z bli¼nimi, zwi±zki itp. Zapewne mia³y te¿ miejsce w trakcie kodowania wzorca- jakie¶ wp³ywy istot astralnych.
s_majda dnia marzec 26 2012 21:42:42
4-skrzyd³e anio³y opisali ¿ydzi i w/g tamtej wiedzy s± to Cherubiny. Opis o podwójnej ilo¶ci by³ nieprawdziwy i niekoniecznie wynika³ z trze¼wego wgl±du.
s_majda dnia marzec 17 2013 09:19:35
Skrzyd³a duszy, anio³. Intencje.
1. naszego wyrywania skrzyde³ fizycznych i energetycznych innym istotom, duszom, zwierzêtom
2. naszego wyrywania w³asnych fizycznych i energetycznych skrzyde³ duszy, istoty
3. naszego posiadania fizycznych i energetycznych skrzyde³ duszy, istoty
4. naszego zarzucania sieci na skrzyd³a innych Dusz, istot, zwierz±t
5. naszego posiadania i przejawiania mocy anio³a boskiej ¶wiat³o¶ci
6. naszego posiadania dodatkowych, sztucznych par skrzyde³ anielskich oraz wszelkich innych nie pochodz±cych z matrycy mojej duszy
7. naszego posiadania, tworzenia sobie i innym ran, dziur ubytków w matrycowych skrzyd³ach duszy , istoty
8. naszego oczyszczania, uzdrawiania matrycowych skrzyde³ mojej duszy, naszej istoty w Boskim ¶wietle oraz poza Bogiem dawc± ¿ycia
9. naszego cieszenia siê anielsko¶ci± po¶ród innych anio³ów boskiego ¶wiat³a i w boskim ¶wietle
10. naszego ukrywania anielsko¶ci oraz skrzyde³ po¶ród innych anio³ów boskiego ¶wiat³a, po¶ród ludzi, dusz, istot oraz w boskim ¶wietle
11. naszego posiadania i ukrywania zabranych kiedy¶ od innych istot, dusz ca³ych lub fragmentarycznych ich matrycowych skrzyde³, lub ich sztucznych dodatkowych skrzyde³
12. naszego bycia ofiarami rozmaitych dusz, istot, ludzi jacy chcieli lub chc± zablokowaæ, zniszczyæ energetykê i piêkno naszych matrycowych skrzyde³
Slawomir Majda dnia kwiecie 12 2013 22:13:31
Imiê Duszy anielskiej

[10:03:49 PM] Monika Szpakowska: [9:48:30 PM] Krzysztof : a wiesz jak nazywa sie moja dusza anio³a
[9:49:43 PM] Monika Szpakowska: a to Dusze zmieniaj± imiona swoje z sekundy na sekundê
bo Dusza zw³aszcza jak pracuje siê z obci±¿eniami wpada w odreagowania i przejawiaæ siê mo¿e jako dziecko, jako kobieta, to jako mê¿czyzna
[9:51:45 PM] Monika Szpakowska: mo¿e Dusza powiedzieæ ¿e ma na imiê Franek a za chwilê powie ¿e Zosia
Dusza jaka ma przytomno¶æ przedstawia siê z imienia i nazwiska inkarnacji obecnej- czyli wtedy Dusza wspiera swoj± inkarnacje
[9:56:13 PM] Krzysztof : mia³em na my¶li imiê anio³a którym jest moja dusza
[9:57:23 PM] Monika Szpakowska: to jak powy¿ej odpowied¼
chyba ¿e chodzi o to czy to anio³, czy archanio³ czy co¶ jeszcze innego
[9:58:41 PM] Krzysztof : jako anio³ mia³ i chyba ma imiê choæ móg³ je utraciæ swoimi dzia³aniami
[9:58:51 PM] Monika Szpakowska: W Internecie s± wypisane imiona anio³ów
a tu najlepiej dopytywaæ Stwórcy bo mog± byæ uto¿samienia z nimi i ich 'mocami'
[9:59:32 PM] Krzysztof : jeste¶ jasnowidzem ja jeszcze nad tym pracuje a raczej zaczynam pracowaæ
[9:59:34 PM] Monika Szpakowska: obecnie Dusza przytomna powinna przedstawiaæ siê z imienia i nazwiska inkarnacji
[10:00:01 PM] Monika Szpakowska: tak jestem i wiem kiedy wkraczam w teren gdzie mogê nie do¿yæ jutra bo wchodzê w po¶rednika
[10:00:46 PM] Monika Szpakowska: bo jak Dusza bêdzie przedstawiaæ siê nawet z nadanego imienia w momencie jej kreacji to bêdzie oddzielona od obecnej inkarnacji, od ¿ycia tu i teraz
[10:01:30 PM] Krzysztof : logiczne, dziêkuje
[10:02:31 PM] Monika Szpakowska: proszê pytaæ i siê nie krêpowaæ
chodzi o tê przytomno¶æ Duszy. Bo s± takie jakie chodz± jako np. gladiatorzy- s± w transie i siê `zabijaj±` i nawet nie wiedz± ¿e maj± kolejn± na Ziemi inkarnacje, jaki jest wiek.
Slawomir Majda dnia maj 02 2013 14:33:04
[5/1/2013 11:58:41 PM] Marek : mam pytania, 1. kilka dni temu modl±c siê wed³ug w³asnych nap³ywaj±cych s³ów prosi³em Boga o ³askê dla miedzy innymi ca³ej w³asnej istoty i skrzyde³ i poczu³em jak wyrastaj± mi kolejne pary skrzyde³ od d³oni poprzez ramiona posiadane ju¿ na plecach ale dalej przez po¶ladki, uda, ³ydki a¿ do piêt. Para za para niezale¿ne i wzajemnie wspó³pracuj±ce ale i oddzielne?
[12:00:16 AM] Monika Szpakowska: ju¿ zrodzenie pytania ukazuje, ¿e co¶ nie tak
[12:02:09 AM] Marek : w³a¶nie siê zastanawiam czy to nie jaki¶ przekrêt duszy ale czu³em ¶wiat³o które przep³ywa³o przeze mnie w czasie procesu i nie czu³em jakiego¶ przekrêtu w ¶wietle BDZ (Boga Dawcy ¯ycia)
[12:03:22 AM] Marek : a dzi¶ zauwa¿y³em nad swoja g³ow± obracaj±cy sie wiatrak, a to juz nie wró¿y dobrze, taki jak na filmach pod lampami
[12:04:39 AM] Monika Szpakowska:
<<<w³a¶nie sie zastanawiam czy to nie jaki¶ przekrêt duszy ale czu³em ¶wiat³o które przep³ywa³o przeze mnie w czasie procesu i nie czu³em jakiego¶ przekrêtu w ¶wietle BDZ>>>
Pytanie sk±d podejrzenia o przekrêt siê zrodzi³y
jakby nie by³o (przekrêtu)- nie by³o by w±tpliwo¶ci czy to przekrêt czy nie na poziomie ani logiki ani uczuæ
[12:06:13 AM] Monika Szpakowska: a jak s± podejrzenia
czy w uczuciach czy na poziomie logiki
co¶ nie tak
[12:06:56 AM] Marek : nie spotka³em sie z czym¶ takim jak skrzyd³a od piet do d³oni, stad pytanie

Komentarz: Ka¿da istota jest indywidualna i ka¿dy matrycowy anio³ mo¿e mieæ rozmaite wariancje.
W Izraelu opisano kilka tzw chórów anielskich ró¿ni±cych siê matrycami duszy, skrzyd³ami, wielko¶ci i cechami.
Mimo to, kiedy rodz± siê podobne pytania wewnêtrznie sprzeczne tzn. kiedy pojawia siê najmniejszy odcieñ w±tpliwo¶ci typu 'a mo¿e to przekrêt' warto weryfikowaæ, dopytywaæ Stwórcy. Jak wszystko odbywa siê w modlitwie do Boga Dawcy ¯ycia w Jego ¶wietle i wed³ug Jego kryteriów nie pojawiaj± siê najmniejsze w±tpliwo¶ci, a cuda czy dziwy jakie nawet nie zosta³y opisane przez jasnowidzów nie s± czym¶ nadzwyczajnym- uznaje je siê za naturalne, prawid³owe dla istoty.
Równie dobrze, mo¿e siê okazaæ, ¿e Dusza nie ma matrycy anielskiej jak± siê z góry przyjê³o i st±d pojawiaj± siê w±tpliwo¶ci na poziomie uczuæ czy logiki jakie niepokoj±. Na pocz±tkowym etapie s± bardzo wa¿nym wyznacznikiem, tak samo jak rodz±ce siê pytania
'czy moja Dusza to na pewno anio³'
'czy moja Dusza nadal zarzuca sieci i liny na innych?'
'czy moja Dusza blokuje moje modlitwy?'
Warto przepracowaæ pewne zestawy intencji aby pewne kwestie siê przeja¶ni³y, a w±tpliwo¶ci znik³y.
Slawomir Majda dnia czerwiec 30 2013 22:18:00
[9:50:56 PM] Marek: a co my¶lisz, ¿e bêdziemy ¶piewaæ w chorach anielskich, cos robiæ trzeba,
[9:51:50 PM] Monika Szpakowska: to takie twoje wyobra¼nie
[9:51:57 PM] Marek: nie ¿art
nie ma nic wspólnego z wyobra¿eniem
[9:52:13 PM] Monika Szpakowska: ¿art z podtekstem hehe
[9:53:21 PM] Marek: a i ³atwiej mam robotê jak ja zrobiê to nastêpn± i juz inna perspektywa i wszystko jest prostsze i mniej uzale¿nia i wci±ga
[9:54:24 PM] Monika Szpakowska: w kontek¶cie?
[9:54:40 PM] Marek: chórów anielskich
[9:54:52 PM] Monika Szpakowska: je¶li istniej±
[9:55:18 PM] Marek: a nam sie nudzi³o my¶lisz to ¶piewanie, chyba nie do koñca
[9:55:36 PM] Monika Szpakowska: je¶li by³o ¶piewanie
[9:56:23 PM] Marek: nie mam wgl±du widaæ nie potrzeba sie rozpraszaæ
[9:57:06 PM] Monika Szpakowska: wiele wizji o anio³ach, archanio³ach, chórach- to kabali¶ci, '¶wiêci' pisali ale jak jest naprawdê?
[9:57:30 PM] Marek: a wiesz co próbowa³em tkn±æ tych ¶mieci to mnie odrzuca³o
po co nam to wiedzieæ dzisiaj
[9:58:27 PM] Monika Szpakowska: jak chce siê wiedzieæ to siê wie
[9:58:40 PM] Marek: tylko po co
takie czytanie ksi±¿ek zawsze jak±¶ rozrywka
[9:59:30 PM] Monika Szpakowska: chodzi o to jak wygl±da naprawdê
nie co pisz± w ksi±¿kach
[10:00:08 PM] Marek: a wiesz ja nigdy np. nie chcia³em znaæ kronik akashy, mamy juz taka osobê co nie
[10:00:43 PM] Monika Szpakowska: s± kroniki Akashy gdzie dostêp maj± sitwy astralne i zmieniaj± co chc±
[10:01:47 PM] Marek: tak jak jest prawo Bo¿e, i na ziemi nie ma nikogo kto je zna tak naprawdê
do koñca, inaczej, element zaskoczenia
oczywi¶cie z innego czasu
nie nudzê cie
a zauwa¿y³em ze czêsto to co pisze bierzesz dos³ownie takie czasy gdy ja ze S³awkiem przychodzili¶my na ¶wiat, wszystko mówi³o sie na zasadzie skojarzeñ, przeno¶ni, takie by³y czasy
np. nie mia³em na my¶li tego co ludzie pisz± w swoich ksi±¿kach, tylko ze pog³êbianie wiedzy o rzeczywisto¶ci BDZ jest jak czytanie ksi±¿ek
z podtekstem jak zauwa¿y³a¶
do dzi¶ s± ksi±¿ki ludzkie gdzie na 500 stron wa¿ne jest jedno dwa zdania sztuka by je znale¼æ smiley
[10:10:08 PM] Monika Szpakowska: biorê dos³ownie- bo widzê reakcje Duszy na to co jest napisane
gdyby nic nie by³o
nie zwróci³abym uwagi
[10:11:35 PM] Marek: o ty
taki przekrêt
to nie uczciwe
a moja jest nie przytomna to i tak ci nie pomo¿e
[10:13:07 PM] Monika Szpakowska: pomagaæ?
wiesz jak jaka¶ z inkarnacji np. zag³êbia³a siê w kaba³ê oraz ró¿ne przes³anki to odpamiêtuje i bierze rzeczy za pewnik
[10:14:16 PM] Marek: ja nie znam kaba³y, uff,
nie wiem jak moja dusza, pewnie zna
[10:14:45 PM] Monika Szpakowska: od podszewki
[10:15:06 PM] Marek: trudno nie znaæ czego¶ co sie stworzy³o co
[10:15:08 PM] Monika Szpakowska: i to jest to- czego¶ ty nie znasz a Dusza to wyznaje
+ poczucie misji
[10:15:54 PM] Marek: a to musze intencja na kabale przerobiæ koniecznie
a i misji powtórzyæ
[10:16:38 PM] Monika Szpakowska: In z prometeusza, zbawiciela
[10:17:22 PM] Marek: nie ma nie czuje juz misji zbawiciela a ze mam czasami wspomóc S³awka dobrym s³owem to ze wzajemno¶ci±
[10:20:52 PM] Monika Szpakowska: ty nie czujesz, a Dusza co innego
[10:21:14 PM] Marek: mowie ¿e nieprzytomna
...Dodaj komentarz...
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.

Copyright © 2007