MODLITWA INNA NI¯ WSZYSTKIE
Szukaj:
Witamy Ci Gociu na MODLITWA INNA NI¯ WSZYSTKIE. Zalogowanie si na stronie daje moliwos wpisywania komentarzy.
...Losowa Fotka...


Ilustracje do tekstów
...SKLEPIK...

SKLEPIK
ZAPRASZA
...Ostatnie Artykuy...
Bycie s?odkimi -inte...
Ch?opcy W Rajtuzach....
Mandale nie tylko od...
?ona kr?la to nie je...
Pszczo?y, mr?wki, tr...
Inkarnacje Dusz w zw...
Dobra wr??ka. ,,Ale ...
Zagrzybienie mieszka...
Synu? w haremie tatu...
Geje a duchowo?? i k...
,,Bogami jeste?cie&#...
Co mi da?a moja dusz...
Przys?owia, przypowi...
Rytua? Ozyrysa. Inte...
G?uchy Bóg. Rozwa?ania
Pustka, nico?? w umy...
Gniew- intencje.
Krzyczenie na innych...
Z?o?liwo?ci, komplem...
Kiedy syn zast?puje ...
Wypadek samochodowy...
Cuchn?ce ?ona niekt...
Ogolone na ?yso pros...
Zespó? Downa, a prz...
Psalm 19 ?wiczenie.
...Ostatnie komentarze...
s_majda
18/08/2014 21:20
Z uwagi na zachowania w seksie, geje mogliby po...

s_majda
16/08/2014 20:15
[19:30:24] Zofia: ?ycie Jezusa http://www.kazd...

s_majda
15/08/2014 18:10
Ona bardzo cierpi, prosi Boga ?eby "jutro nie...

s_majda
13/08/2014 21:51
Otwierania i odpowiednio zamykania naszego serc...

s_majda
13/08/2014 21:18
Na filmie pt. CESARZOWA I WOJOWNICY uzbrojeni ?...

...Logowanie...
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Zniewalaj±ce kobiety z karm± ,,Czarnej Pumy”.

Kobieta i mê¿czyzna we wzajemnych relacjach

Przed wielu laty mia³em sen w którym z towarzyszk± przechodzê przez autobusowy dworzec w pobliskiej miejscowo¶ci. Tr±cam i zrzucam nog± gazetê, le¿±c± obok chodnika. Zamaskowana pod ni± le¿a³a wielka Czarna Puma. Nie by³a mn± zainteresowana, i odczu³em, ¿e jestem bezpieczny. Po jakim¶ czasie powracamy w to miejsce i widzê obok hali odjazdowej, ¿e na wysokiej ¶cianie jest jaka¶ pó³ka. Le¿y na niej Czarna Puma i bawi siê zwisaj±cym spêtanym cz³owiekiem. Mê¿czyzna jest znacznie starszy ode mnie, jednak z podobn± postur±. Wisi na sznurze, z³apany za powi±zane rêce i nogi, skierowane razem ku górze. Obrazek przypomina³ nieco zabawy ma³p w ZOO, które odpychaj± niekiedy od siebie wielk± oponê wisz±c± na linie. Tu zamiast opony, zwisa³ spêtany mê¿czyzna, którego Puma uderzeniami ³apy oddala³a od siebie a on ruchami wahad³a wci±¿ i tak powraca³ ku niej.

W Indiach spotkaæ mo¿na melanistyczne odmiany lampartów o czarnym zabarwieniu. Sen przestrzega³ mnie w sposób wyra¼ny, przed kontaktem z kobiet± ukazan± pod postaci± Czarnej Pumy. To by³a wyra¼na aluzja do naszej wspólnej hinduskiej inkarnacji i zniewolenia w które tam popad³a moja dusza.

Aktorkê Demi Moor przezwano mianem Czarnej Pumy, kiedy pojawi³ siê przy niej m³odszy o wiele lat mê¿czyzna. Tak w USA okre¶lane s± podobne kobiety znajduj±ce dla siebie nieszablonowe rozwi±zania, dot relacji seksualno-partnerskich.
Poniewa¿ duszyczki sobie inkarnuj±, to we wcieleniach mêskich kim mo¿e byæ taka Czarna Puma czy kobieta Modliszka?. Pewnie panem ci±gle lubi±cym seks, nie licz±cym siê z kobietami- trochê sobie gdybam.
Inny sen dotycz±cy obecno¶ci czarnego wielkiego drapie¿nika toczy³ siê w budynku zamieszka³ym przez narkomanów, co po¶rednio ukazuje nieprzytomno¶æ jako podstawê pó¼niejszych zachowañ.
...Komentarze...
Brak komentarzy.
...Dodaj komentarz...
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.

Copyright © 2007