UPDATE command denied to user '14250471_modlitwa'@'localhost' for table 'fusion_settings' MODLITWA INNA NIŻ WSZYSTKIE
MODLITWA INNA NIŻ WSZYSTKIE
Szukaj:
Witamy Cię Gościu na MODLITWA INNA NIŻ WSZYSTKIE. Zalogowanie się na stronie daje możliwosć wpisywania komentarzy.
...Losowa Fotka...


Ilustracje do tekstów
...SKLEPIK...

SKLEPIK
ZAPRASZA
...Ostatnie Artykuy...
?wiat?o?? Boga. Modl...
Producenci s?odyczy,...
Martwice, gangrena, ...
Bycie s?odkimi, ciep...
Bycie gorzkimi, rozg...
Mszyce. Cukrzyca i p...
Jak pozbywano si? ki...
Ropuchy, ?aby, p?azy...
Dzi?s?a i paradontoz...
Poczucie winy i kara...
Bycie s?odkimi -inte...
Ch?opcy W Rajtuzach....
Mandale nie tylko od...
?ona kr?la to nie je...
Pszczo?y, mr?wki, tr...
Inkarnacje Dusz w zw...
Dobra wr??ka. ,,Ale ...
Zagrzybienie mieszka...
Synu? w haremie tatu...
Geje a duchowo?? i k...
,,Bogami jeste?cie&#...
Co mi da?a moja dusz...
Przys?owia, przypowi...
Rytua? Ozyrysa. Inte...
G?uchy Bóg. Rozwa?ania
...Ostatnie komentarze...
s_majda
30/08/2014 14:18
Afirmacje ze s?owem nie: ,,Nie musz? pi?, pali...

s_majda
18/08/2014 21:20
Z uwagi na zachowania w seksie, geje mogliby po...

s_majda
16/08/2014 20:15
[19:30:24] Zofia: ?ycie Jezusa http://www.kazd...

s_majda
15/08/2014 18:10
Ona bardzo cierpi, prosi Boga ?eby "jutro nie...

s_majda
13/08/2014 21:51
Otwierania i odpowiednio zamykania naszego serc...

...Logowanie...
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
INSERT command denied to user '14250471_modlitwa'@'localhost' for table 'fusion_stats'INSERT command denied to user '14250471_modlitwa'@'localhost' for table 'fusion_stats'
...Powitanie...
Przygotowuje wersje angielskie napisow do filmu opublikowanego na You Tube. Poszukuje osoby anglojezycznej Nativa mog?cego zweryfikowac jakosc tlumaczenia wykonannego juz na j. angielski.
************************************************************************************

Przez kilka dni jeszcze potrwac moze ponowne uruchomienie MINW. Baza informacyjna zachowana jest z wrzesnia 2013r.
Za dyskomfort przepraszam.Strona po?wi?cona jest pracy z w?asn? dusz?. Przedstawiam tu wiedz? praktyczn? oraz teoretyczn?. Zapraszam do pracy z 1400 tekstami, b?d?cymi w wi?kszo?ci zestawami afirmacji, modlitwami, lub dekretami afirmacyjnymi. ,,Informacje dla pocz?tkuj?cych -krok po kroku." Link

Pragn?c jak najlepiej pozna? ?wiat, do?wiadczy? go w pe?ni, nie zachwyca?em si? wy?szo?ci? cz?owieka nad wszelkim innym istnieniem, a nawet nad w?asn? ludzk? dusz?. Jako osoba wykszta?cona i oczytana, szuka?em wiedzy ogólnej o ?wiecie, nie trac?c ?ycia na zg??bianie jego wybranych poszczególnych fragmentów. Tylko w ten sposób dane mi by?o bowiem pozna?, a teraz dowodnie wykaza?, jak bardzo wszystko to, co Bóg stworzy?, jest ze sob? powi?zane i scala si? w jedno??. Zdobywanie tej wiedzy, nie ma tu na celu zmierzenie i podporz?dkowanie sobie ?wiata, ludzi, dusz, Boga, lecz wykazanie, ?e ?wiat nasz a w nim my wszyscy, zawsze i wsz?dzie podlegamy M?dro?ci Bo?ej.
Uczestniczy?em kiedy? w grupowych zaj?ciach, pog??biaj?cych moj? wiedz? o Duszy. Wyk?adowczyni ko?cz?c swoj? modlitw? powiedzia?a ,,Czekam na Wasze pi?kne modlitwy które sami napiszecie”. Z zaci?ni?tymi ustami popatrzy?em na twarze innych i pomy?la?em ,,acha, ja na pewno nigdy nie b?d? si? tak modli?”. Min??o kilka lat i czas przyniós? weryfikacj?. Modlitwy i teksty wyp?ywaj? z samej Duszy, któr? po wielu latach modlenia si? ponownie odnalaz?em. Pochodz? z wn?trza, i p?yn? te? z g??bi otwartego ju? serca.

Przedstawiam niektóre modlitwy w wersji nagranej na ?cie?k? d?wi?kow?. Nauczono mnie, ?e modlitwy aby spe?ni?y si? bodaj cz??ciowo, nale?y czyta? przez przynajmniej 90 kolejnych dni. Mo?na teksty modlitw samodzielnie napisa? i nagra? jak ja to uczyni?em.
Modlitwy kierowane s? wy??cznie do Boga -dawcy ?ycia. W moich modlitwach Bóg nie ma ?adnych boskich pomocników, wyr?czycieli, guru itp. Z bo?ego ?ród?a oczekuj? wsparcia i otrzymuj? je. Kiedy prosz? o prezent, to dostaj? zaskakuj?ce mnie dary.

Cz??? tekstów mo?na ods?ucha? np. ,,Uwspó?cze?niona wersja Psalmu nr 51. Napisana jest zgodnie ze znanymi obecnie zasadami sztuki afirmacyjnej. .''Link
Link. Przegl?danie strony proponuj? rozpocz?? od modlitwy pt ,,Wielbi dusza moja Boga" Link
oraz od art ,, B??dy w technice modlenia si?". Pozosta?e publikacje i modlitwy s? jedynie naprawianiem skutków ?le wykonanych wcze?niejszych modlitw.

Bardzo szybkie rezultaty pojawiaj? si? gdy pro?ba -zwyczajna, krótka i prosta modlitwa wyra?ana jest w pok?onie. Link

Na stronie znajdziecie Pa?stwo mi?dzy innymi:
 Modlitwy do jedynego Boga, troch? inne jak wszystkie.
 Modlitwy uzdrawiaj?ce w?asn? Dusz? i pozwalaj?ce nawi?za?, oraz utrzyma? najlepszy z ni? kontakt.
 Modlitwy dla kobiet jeszcze samotnych.
 Modlitwy nie tyle do Anio?ów, ile odkrywaj?ce w?asne anielskie moce tkwi?ce w nas samych.
 Modlitwy dla osób uwik?anych w prostytucj? czy rzemios?o ?o?nierskie.
 Wspomnienia z Tybetu, te? troch? inne.

Na mojej drodze skorzysta?em przej?ciowo z terapii regresywnej i ?wiadoma wiedza, o mojej dawnej przesz?o?ci, jak? pozyska?em zosta?a równie? cz??ciowo opisana.
Kiedy na pierwszej sesji po?wi?conej wspomnieniom karmicznym przypomnia?o mi si?, ?e jedna osoba by?a dla mnie wa?niejsza ni? Bóg, powsta? k?opot i pytanie kto lub co jest Bogiem i czy we w?a?ciwe miejsce kieruj? moje modlitwy. Dla Hindusa bogiem jest krowa, jest dla niego bogiem ma?pa Makak, bogami s? tak?e jacy? ludzie o których opowiadaj? dawne legendy Zeus, Asztare, Kybele. Czym jest Bóg? nie umia?em tego zdefiniowa? i samemu sobie opowiedzie?. Bóg Mi?o?ci te? ju? kiedy? chodzi? po ziemi jako Apollin, by?y boginie Mi?o?ci ( w znaczeniu Bognie seksu). W sukurs przyszed? zapis pozostawiony przez Edgara Caycego na pocz?tku XX wieku. Cayce nazywa? Boga zwyczajnie Bogiem, czasami u?ywa? innego z?o?onego terminu "God or Creative Force" czyli Bóg lub Moc Twórcza. Do?o?y?em s?owo Mi?o?? i mam pewno??, ?e nic z mojej przesz?o?ci czy b??dna nazwa nie jest w stanie sprowadzi? na manowce mnie lub kogokolwiek innego.
Po pewnym czasie do mnie oraz od innych osób zacz??y dociera? informacje o istotach jakie z astralu oddzia?uj? na nas ludzi i nasze Dusze. Istoty, dusze i energie jakich nie mo?na nazwa? Moc? Stwórcz?, lecz które si? za ni? podaj?, lub g?osz?, ?e nie przez ludzkie serce a tylko przez nich samych sp?ywa na ludzi bo?e ?wiat?o. To grupa tzw ,,astralnych bogów" dzia?aj?cych wy??cznie z poziomu astralnego. Cayce w sposób jednoznaczny rozró?nia? Moc Twórcz? i ?ród?a si?y destrukcji. Opisuj? na stronie te wa?ne i szerzej nie nag?a?niane sprawy.
Link do strony informuj?cej o Edgarze Cayce . W jednym ze swoich odczytów osobie poszukuj?cej powiedzia? on;.. Pami?taj, ?e nie ma drogi na skróty do ?wiadomo?ci boskiej si?y. Jest ona cz??ci? twej ?wiadomo?ci, ale nie mo?e by? urzeczywistniona tylko dzi?ki samym pragnieniom. Zbyt cz?sto powstaje tendencja do pragnienia i oczekiwania jej bez przyj?cia duchowej prawdy przy pomocy procesu mentalnego. A to jest jedyna droga prowadz?ca do celu. Nie ma drogi na skróty w metafizyce i nie ma znaczenia, co mówi? ci, którzy maj? widzenia, interpretuj? liczby lub czytaj? w gwiazdach." Temu te? s?u?? moje modlitwy. Zrozumieniu procesów w które uwik?a?y si? ludzkie dusze w przesz?o?ci, s? tak?e pro?b? o wskazanie poprawnej drogi.

Ubolewam nad tym, ?e w j?zyku polskim ?atwiej jest stworzy? tekst, który mówi ,, …we?, zrób, mo?esz to wykona? tak i tak”. Zwrot j?zykowy ,, prosz? Pani ( prosz? Pana) o to aby…” jako? si? tu nie sprawdza. Prosz? o wybaczenie mi zastosowanej formy w której zwracam si? do nieznanej mi osoby per ,,Ty”.
Czytaj?c proponowane tu modlitwy lub s?uchaj?c kilku z nich, mo?esz czytelniku poruszy? w?asn? Dusz?. Droga rozwoju duchowego to uwalnianie obci??e? w?asnej Duszy przy pomocy modlitwy i ró?ni si? znacz?co od r?cznego pisania afirmacji. Praca z afirmacjami, to jest zwyczajne proszenie i przekonywanie w?asnej Duszy, powszechnie nazywanej pod?wiadomo?ci?, ?eby po jednym kawa?eczku co? tam z w?asnych obci??e? i l?ków zechcia?a odpu?ci?. W przypadku proponowanych przeze mnie modlitw, oraz sposobów pracy z w?asn? Dusz?, adresat modlitwy szybko zostaje rozpoznany a na planie materialnym pojawiaj? si? bezpieczne dla nas boskie odpowiedzi.
Poniewa? Dusza czasami zagubiona, czasami szalej?ca dost?pnymi dla niej na ziemi mocami pope?nia?a b??dy i odst?pstwa od bo?ego planu, to my poprzez takie modlitwy zaczynamy rozpoznawa?, kto naprawd? pope?ni? b??d. Mamy potencjaln? mo?liwo?? zrozumienia, ?e poczucie winy cho? nas dotyka, jest w zasadzie odczuciem samej Duszy, a nie naszym ludzkim.
W zawartych na stronie tekstach proponuj?, jak mo?na w bezpieczny i ?atwy sposób nawi?za? kontakt z w?asn? Dusz?.

Praca z modlitwami jest prac? z w?asn? Dusz?. Samodzielne prze?ycie odbywaj?ce si? na poziomie zrozumia?ym i czytelnym dla wszystkich zainteresowanych, dla czytelnika, dla samej Duszy i kochaj?cego Boga, do którego odnosz? si? w ka?dej mojej modlitwie.
Wybra?em na mojej drodze rozwoju osobowo?ci i w?asnej Duszy, kompleksowe uwalnianie si? od przesz?o?ci, od wszystkich ogranicze?, niewiedzy oraz uroje?. Mog?em jak to zaleca wielu- pisa? sobie afirmacje, po 15 razy ka?de zdanie przez miesi?c. Uczyni?em inaczej. Napisa?em kilka afirmacji o podobnym charakterze, z których powsta?a d?u?sza modlitwa. Z czasem moich zapisanych modlitw zacz??o przybywa?. Razem z czytanymi tekstami przychodzi?y od Boga i mojej Duszy sprawy nierozwi?zane, sprawy o które by?em pytany, pojawia?y si? nowe niespodziewane w?tki. Czy to jest tak naprawd?, czy Ty S?awku tak to widzisz, tego w?a?nie pragniesz ? Tak pytano mnie o z?o?one ?lubowania Bodhisattwy, kiedy nie mia?em pieni?dzy na ?ycie. Tak pytano mnie kiedy zaharowywa?em si? dla innych celów.
Pokaza?y si? dawne stroje, znane mi kiedy? osoby, przywi?zania do dawnych krain, ?o?nierskie, tybeta?skie i nie tylko nawyki, do których Dusza moja by?a bardzo przywi?zana i nadal je we mnie przechowywa?a, buduj?c sobie karm?, a mnie szykuj?c kolejne utrapienia.

Nikt nie musi modli? si?, ani uzdrawia? swoich energii w sposób tu przedstawiony. Nikt nie musi Boga nazywa? Bogiem dawc? ?ycia - Bogiem Twórczej Si?y. Nie jest moj? wol? stawia? wymagania, narzuca? procedury oczyszczania, cia? aurycznych, uzdrawiania w?asnych intencji.
Kiedy czytelniku zrozumiesz prostot? modlitw z udzia?em w?asnej Duszy, kiedy do?wiadczysz ich skuteczno?ci, zadziwisz si? jak mog?e? do tej pory ,,tego nie wiedzie?”.
Modlitwy s? proste. Zwyczajne s? równie? przychodz?ce boskie odpowiedzi. Dzieje si? tak, kiedy postrzegamy siebie i ?wiat z poziomu nie?miertelnej Duszy a nie przez pryzmat nas zwyk?ych, ziemskich zjadaczy chleba.

Jestem wdzi?czny wszystkim, których praca przyczyni?a si? do powstania tego portalu. Dzi?kuj? te? pani Dorocie Kielan oraz wszystkim, którzy widz?c ludzkie dusze potrafi? podzieli? si? posiadan? wiedz?.

Informacja techniczna.
-Ka?dy opublikowany tekst by? przeze mnie wielokrotnie odczytywany, dla sprawdzenia na sobie jego skutków. Wprowadzanie zmian, lub literacka rozbudowa przez czytelnika dokonywane s? wy??cznie na w?asn? odpowiedzialno??. Zast?powanie s?owa Bóg innym w?asnym okre?leniem np: terminem ?ród?o, Guru, Sziwa jest równie? dokonywane na w?asne ?yczenie czytelnika. Wykorzystuj?c opublikowane tu teksty, zrzekasz si? czytelniku wszelkich roszcze? wobec ich autorów.
-Osoby potrafi?ce ocenia? energetyk? zach?cam do analizy, tego co wida? na mojej fotografii. Za wszelkie rzeczowe uwagi z góry dzi?kuj?. Link
-Teksty interesuj?cej nas modlitwy dobrze jest zale?nie od potrzeb, czyta? przynajmniej przez 14 dni w taki sposób, aby s?ysze? w?asny g?os.
-Kolor t?a jest z?oty, kolor czcionki indygo. Indywidualne ustawienia monitora mog? odmienia? te barwy na inne.
-Wszystkie wa?niejsze modlitwy dost?pne s? jako nagranie na CD.

******************************************************************************************
I'm looking for person who can translate several of my prayers (for example Asiatic languages, not necessarily English)

Dodane przez rit2 dnia grudzie 28 2007 23:57:20 Czytaj wicej ˇ 0 Komentarzy - 1332 Czyta - Drukuj

Copyright © 2007