Odprawianie dusz w?asnych nienarodzonych dzieci.
Dodane przez s_majda dnia Wrzesień 25 2010 08:39:45
Teoretycznie ka?dy z nas mo?e by? rodzicem i mie? znacz?c? ilo?? dzieci. M??czy?ni z haremowym intencjami nawet kilkudziesi?ciu potomków. Ludzka dusza schodz?c do kolejnego wcielenia ma ju? na samym pocz?tku okre?lon? w?asn? p?e?, rodziców a tak?e wie ile potencjalnych dzieci narodzi przez starania jego ziemskiej osobowo?ci.
Dusze nienarodzonych dzieci, trzymane s? w okolicach w?troby. Rozwijaj?c osobowo??, uzdrawiaj?c w?asn? dusz? za pomoc? modlitw mo?emy nieoczekiwanie natrafi? na te dzieciaczki i odprawi? je do ?wiat?o?ci. Kilkoro znajomych mia?o ju? podobne do?wiadczenia. Mnie opu?ci?a grupka male?kich duszyczek. Wygl?da?y cudacznie, jak homunkulusy. Najwi?kszy mia? ok 12 cm a najmniejszy ze 3 cm wzrostu. Z u?miechem pomacha?y mi na po?egnanie i równym krokiem odesz?y g?siego w praw? stron?. Poprosi?em znajomego o weryfikacj? wizji. Stwierdzi?, ?e pozosta?a jeszcze dwójka. Z jednym spotka?em si? wiosn? 2010 roku przy uzdrawianiu materialnego ju? dziecka. By?a przy nim obecna dusza nierodzonego syna, przez ca?e lata tkwi?ca w ukryciu i czekaj?ca na moment wcielenia w mojej rodzinie.
Poprosi?em Boga o odprawienie go, o uzdrowienie z nim relacji....
Dusza odesz?a spokojnie aby pojawi? si? nast?pnego dnia. Sta?a troch? zawstydzona, wi?c zapyta?em o co chodzi. Powiedzia?a, ?e poprzez inkarnacj? mog?a odzyska? swoje skrzyd?a. Po kolejnej modlitwie odesz?a zadowolona i zaspokojona.
Kiedy twoje naturalne rodzicielskie prawa zostan? ju? spe?nione, to pozwól odej?? wszystkim swoim jeszcze nierodzonym.

Odprawienia wymagaj? dusze wszystkich nienarodzonych dzieci. Aborcyjne, pocz?te ale poronione. A tak?e dzieci których dusze by?y ju? umówione, lecz wybrani rodzice poszli innymi drogami.
W g??bokim pok?onie.
Link

Bo?e, prosz? otwórz moje serce. Prosz? o ca?kowit? bosk? ochron? dla mnie i dla mojej duszy. Bo?e pokornie prosz? dla mnie i dla mojej duszy o uzdrowienie mojej relacji z dusz? nie narodzonego dziecka. Prosz? o wzajemn? kasacj? wszystkich naszych uwik?a? i z?ej karmy miedzy nami i naszymi duszami. Oddaj? Tobie ?wiat?o?ci moje niespe?nienie si? w roli matki (ojca)tego dziecka.
Bo?e dawco ?ycia, oddaj? Tobie wszystkie moje intencje, nawyki potrzeby jakie sprawi?y, ?e dusza ta wybra?a sobie do narodzin inn? matk? ni? ja.
Przebaczy?am sobie wszystkie powody dla których dusza ta wybra?a do narodzin i wychowania inn? matk? ni? ja.
Powierzam ?wiat?o?ci, dusz? nienarodzonego dziecka - zwracam jej wolno?? i swobod? wyborów.
Bo?e pokornie prosz? u?wiadom mi dlaczego dusza ta wybra?a sobie do narodzin inn? matk? ni? ja. Bo?e pokornie prosz? u?wiadom mi dlaczego utraci?am mo?liwo?? wychowania tego dziecka.
Cz 2 odr?bna -odprawianie duszy nienarodzonego dziecka.
Zobacz wizualizuj ?e dziecko siedzi na krze?le i pok?o? si? –ale bez czczenia.
Pozwalam tobie duszo mojego nienarodzonego dziecka, odej?? z mojego ?ycia na zawsze. - zwracam tobie wolno?? i swobod? wyborów. Przebaczam tobie wszystko. Dzi?kuj? za ca?e dobro jakie przysz?o do mnie od ciebie kiedykolwiek.
Szanuj? twoj? decyzj? zwi?zan? z odej?ciem do innej matki.