Odprawianie dusz w³asnych nienarodzonych dzieci.
Dodane przez s_majda dnia Wrzesie 25 2010 08:39:45
Teoretycznie ka¿dy z nas mo¿e byæ rodzicem i mieæ znacz±c± ilo¶æ dzieci. Mê¿czy¼ni z haremowym intencjami nawet kilkudziesiêciu potomków. Ludzka dusza schodz±c do kolejnego wcielenia ma ju¿ na samym pocz±tku okre¶lon± w³asn± p³eæ, rodziców a tak¿e wie ile potencjalnych dzieci narodzi przez starania jego ziemskiej osobowo¶ci.
Dusze nienarodzonych dzieci, trzymane s± w okolicach w±troby. Rozwijaj±c osobowo¶æ, uzdrawiaj±c w³asn± duszê za pomoc± modlitw mo¿emy nieoczekiwanie natrafiæ na te dzieciaczki i odprawiæ je do ¶wiat³o¶ci. Kilkoro znajomych mia³o ju¿ podobne do¶wiadczenia. Mnie opu¶ci³a grupka maleñkich duszyczek. Wygl±da³y cudacznie, jak homunkulusy. Najwiêkszy mia³ ok 12 cm a najmniejszy ze 3 cm wzrostu. Z u¶miechem pomacha³y mi na po¿egnanie i równym krokiem odesz³y gêsiego w praw± stronê. Poprosi³em znajomego o weryfikacjê wizji. Stwierdzi³, ¿e pozosta³a jeszcze dwójka. Z jednym spotka³em siê wiosn± 2010 roku przy uzdrawianiu materialnego ju¿ dziecka. By³a przy nim obecna dusza nierodzonego syna, przez ca³e lata tkwi±ca w ukryciu i czekaj±ca na moment wcielenia w mojej rodzinie.
Poprosi³em Boga o odprawienie go, o uzdrowienie z nim relacji....
Dusza odesz³a spokojnie aby pojawiæ siê nastêpnego dnia. Sta³a trochê zawstydzona, wiêc zapyta³em o co chodzi. Powiedzia³a, ¿e poprzez inkarnacjê mog³a odzyskaæ swoje skrzyd³a. Po kolejnej modlitwie odesz³a zadowolona i zaspokojona.
Kiedy twoje naturalne rodzicielskie prawa zostan± ju¿ spe³nione, to pozwól odej¶æ wszystkim swoim jeszcze nierodzonym.

Odprawienia wymagaj± dusze wszystkich nienarodzonych dzieci. Aborcyjne, poczête ale poronione. A tak¿e dzieci których dusze by³y ju¿ umówione, lecz wybrani rodzice poszli innymi drogami.
W g³êbokim pok³onie.
Link

Bo¿e, proszê otwórz moje serce. Proszê o ca³kowit± bosk± ochronê dla mnie i dla mojej duszy. Bo¿e pokornie proszê dla mnie i dla mojej duszy o uzdrowienie mojej relacji z dusz± nie narodzonego dziecka. Proszê o wzajemn± kasacjê wszystkich naszych uwik³añ i z³ej karmy miedzy nami i naszymi duszami. Oddajê Tobie ¶wiat³o¶ci moje niespe³nienie siê w roli matki (ojca)tego dziecka.
Bo¿e dawco ¿ycia, oddajê Tobie wszystkie moje intencje, nawyki potrzeby jakie sprawi³y, ¿e dusza ta wybra³a sobie do narodzin inn± matkê ni¿ ja.
Przebaczy³am sobie wszystkie powody dla których dusza ta wybra³a do narodzin i wychowania inn± matkê ni¿ ja.
Powierzam ¶wiat³o¶ci, duszê nienarodzonego dziecka - zwracam jej wolno¶æ i swobodê wyborów.
Bo¿e pokornie proszê u¶wiadom mi dlaczego dusza ta wybra³a sobie do narodzin inn± matkê ni¿ ja. Bo¿e pokornie proszê u¶wiadom mi dlaczego utraci³am mo¿liwo¶æ wychowania tego dziecka.
Cz 2 odrêbna -odprawianie duszy nienarodzonego dziecka.
Zobacz wizualizuj ¿e dziecko siedzi na krze¶le i pok³oñ siê –ale bez czczenia.
Pozwalam tobie duszo mojego nienarodzonego dziecka, odej¶æ z mojego ¿ycia na zawsze. - zwracam tobie wolno¶æ i swobodê wyborów. Przebaczam tobie wszystko. Dziêkujê za ca³e dobro jakie przysz³o do mnie od ciebie kiedykolwiek.
Szanujê twoj± decyzjê zwi±zan± z odej¶ciem do innej matki.