MODLITWA INNA NI? WSZYSTKIE
Szukaj:
Witamy Cię Gościu na MODLITWA INNA NI? WSZYSTKIE. Zalogowanie się na stronie daje możliwosć wpisywania komentarzy.
...Losowa Fotka...


Postacie, awatarowie. Ró?ne inkarnacje tej samej duszy
...SKLEPIK...

SKLEPIK
ZAPRASZA
...Ostatnie Artykuły...
M?? rozwijaj?cy si? ...
Nietypowe formy raka...
Karma brata (medytac...
Bycie wiernymi-Intencje
Egzorcyzm i op?tanie...
Rytua?y. Intencje.
Oponent Chrystusa A...
Schemat 1 zdaniowy d...
Król Dawid i inni sy...
Port. A minha alma e...
Port. Os Rinsos Rins
Port. Oração Ex...
Inkarnacje ludzi (lu...
Zdrady ma??e?skie i ...
Intencje– dot....
Dakini. Intencje.
Dakini. Intencje.
Wzorce odrzucania. I...
Garibaldi. Modlitwa ...
Opory wobec Stwórcy....
Ochudzanie siebie za...
Pycha, Duma. Modlitwa.
Dyletant. Modlitwa.
Brak i blokowanie mi...
Przywi?zania do mate...
...Ostatnie komentarze...
s_majda
26/09/2013 10:19
Wol? raczej przeczyta? tekst na g?os, ni? s?uch...

s_majda
26/09/2013 07:38
Mia?em nieco d?u?sz? przerw? od stosowania modl...

s_majda
25/09/2013 14:13
[b]``jak prosilem stworce o znalezienie poartne...

Slawomir Majda
25/09/2013 01:56
[2013-09-24 23:58:41] TC: wiesz ostatnio wlaczy...

Slawomir Majda
25/09/2013 01:40
TC: jeszce jedna sprawa ja sie na przyklad wzbr...

...Logowanie...
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
...Milion dolarów($) dla Bodhisattwy. Modlitwa...
Próbowa?em kiedy? ustali? czy jest co? takiego w ciele fizycznym co przyci?ga dostatek i pieni?dze. Patrzy?em na mijaj?cych mnie-Posiadaj?cych Prawdziwe Pieni?dze- grubych ludzi i na tych z wielkim brzuchem. Przecie? Chi?czycy wielce oty?? posta? przedstawiaj? jako szcz??liwego Budd?. Na moje szcz??cie przypomnia?em sobie, jak d?ugie lata w mojej miejscowo?ci, z ty?u na desancie ?mieciarki, by ?atwiej dochodzi? do kub?ów, je?dzi? t?gawy m??czyzna. To nie by?y wcale dobre wzorce ?ycia i dzia?ania. Drugi pan rzeczywi?cie gruby i bogaty, od posiadanych zbytków nabawi? si? marsko?ci w?troby i czerwonego nosa. Mo?e jednak ci chudzi s? pewniakami fortuny jak królowa Anglii, czy twórca Microsoftu?
Pierwsza moja sesja regresingu trwa?a kilka godziny i by?a niezwykle burzliwa. Po jej zako?czeniu w zasadzie mog?em porusza? si? bez wi?kszych przeszkód. G?os i zdolno?? mówienia te? odzyska?em szybko bo ju? 4-go dnia. Cierpliwy partner prowadz?cy moj? sesj? zapyta? pod koniec, czy mam jaki? problem z którym przyjecha?em na terapi?. Owszem by?y to pieni?dze i brak sta?ej pracy. Dziwnym zrz?dzeniem losu w czasie sesji ani jedna my?l, ani jedno s?owo nie dotyczy?o pieni?dzy i dostatku.
Problem sam siebie ponagla? ku szybkiemu rozwi?zaniu. W technice balonowej oczyszcza?em intencj? za intencj?. Czyta?em cudze i pisa?em w?asne dekrety afirmacyjne po?wi?cone pieni?dzom. Po pó?rocznej praktyce nie dokona?a si? ?adna zmiana. Prawda by?a dramatyczna. Normalne afirmacje i dekrety afirmacyjny dot. pieni?dzy w moim przypadku w ogóle nie dzia?aj?. Postanowi?em wówczas pisa? modlitwy i oczyszcza? intencje we wszystkich aspektach finansowych, nawet udziwnionych i oderwanych od rzeczywisto?ci. Nawet najdurniejszych. Ze szkolnej prozy Balzaka pami?ta?em paryskiego króla ?ebraków i jego kwater?. Opisa?em sobie przeto i t? kwesti?. „Przebaczam sobie to, ?e by?em kiedy? ?ebrakiem i królem ?ebraków”. Sk?d mia?em wiedzie?, ?e w Azji by?em przodownikiem ja?mu?ników na pa?stwowej posadzie. W ci?gu 5 lat napisa?em kilkaset stron nie afirmacji, lecz dekretów afirmacyjnych o pieni?dzach. Uwa?am r?czne pisanie afirmacji przy tak skomplikowanych przypadkach za niepowetowan? strat? czasu.
Co innego dekrety. Zdanie po zdaniu coraz bli?ej j?dra problemu.
Ka?dy dekret napisany czy nagrany na CD wydawa? mi si? ostatecznym rozwi?zaniem. Tylko go przeczytam ile? razy, tylko go wys?ucham… Nowe teksty zamiast przynie?? rozwi?zanie pokazywa?y coraz wi?cej drzew w bardzo i tak ju? zaciemnionym lesie. /Niektóre osoby b?d? mia?y ten sam problem w tworzeniu zwi?zków itp./
Pocz?tkowo dekrety finansowe opowiada?y o tym, ?e mam pieni?dze, nadmiar pieni?dzy, ?e ?atwo je kreuj? itp. Którego? dania pomy?la?em, ?e ludzie czasami cierpi? dla pieni?dzy. Zabijani s? ich stra?nicy. Zak?adnicy pieni?dzy haruj? na wspó?czesnych budowach Niemiec i Ameryki. Walcz?cy dzisiaj z azbestow? ?mierci? polscy niewolnicy ?atwej fortuny odgruzowali WCT. Mo?e i ja tak cierpia?em ? ,,Przebaczam sobie teraz to, ?e kiedy? cierpia?em dla pieni?dzy, za pieni?dze, przez pieni?dze”. Z ca?ego zdania zdo?a?em wpisa? do komputera liter? „P”. Si?a uwalnianych emocji, si?a odrzutu jak gazy powsta?e po wystrzeleniu rakiety zwali?a mnie na pod?og?. W pozycji embrionalnej sp?dzi?em 30min odreagowuj?c napi?cia schodz?ce z 3-go czakramu. Nast?pnego dnia czyta?em zapisany tekst i wszystko powtórzy?o si?- trwaj?c 25 min. Nast?pnego 20min itd. Po 2 tygodniach ju? bez emocji mog?em i nadal mog? powtórzy te wszystkie s?owa.
Mój pierwszy terapeuta pocieszy? mnie jeszcze mówi?c, ?e w ci?gu 2 lat wyprowadzi? z ruin swoj? firm?. Ma hurtowni? i prosperuj?cy sklep. Doda? mi wówczas wielkiej nadziei. Przez d?ugi czas wierzy?em, ?e to takie proste, ?e mnie si? tak szybko powiedzie.
Prawda o Tybecie zacz??a przychodzi? po 2 latach medytowania nad pieni?dzmi i dociera?a przez nast?pne 2 lata. Pragn?c drog? bodhisattwy, dosta? si? kiedy? do nieba na skróty, by?em na niej bardzo aktywny. Mobilizacja zablokowa?a mnie ca?kowicie i czakram dostatku równie?.
Oczyszczanie, uwalnianie si? od uroje? i ró?nych misji zaj??o wi?cej czasu i energii ni? koledze.
Dzisiaj jeszcze przez okno widz? Tybet kiedy rano i wieczorem bodhisattwa przeszukuje kube? na ?mieci pod moim domem. Widz? Tybet kiedy bodhisattwa wyci?ga r?k? po pieni?dze na piwo. Pos?u?? si? czytelnym chyba przyk?adem ?w. Franciszka. W Asy?u wyrzek? si? wszystkiego. Wcze?niej zrobi? to w Tybecie. Ile czasu podobnej w do?wiadczeniach istocie zajmie wzbudzenie w sobie prosperuj?cej, kreatywnej ?wiadomo?ci ?
Codzienne niedobory pieni?dzy, zablokowany ca?kowicie 3 czakram, mistrzowska liczba cierpienia 55 w horoskopie, zdaj? si? tkwi? w tybeta?skich korzeniach. Brak wiary we w?asn? kreatywno?? tak?e. Mo?e wsparcia udzieli Totolotek, mo?e jaki? cud. Dostaniemy dotacj? od ,,sponsora”, od mamusi, nawet w?asne dziecko mo?e nas finansowa? je?li ma d?ugi z przesz?o?ci. Bodhisattwa jako jednostka na pewno fortuny samodzielnie zgromadzi? i zachowa? nie zdo?a.
Ch?tnie ,,pomo?e” mu w tym komornik, a duchowo poczucie winy za przepych osi?gany kiedy? kosztem g?oduj?cych, okradanie Boga /bóstwa/ z jego pieni?dzy, profanacja ?wi?ty?, kradzie? wotów itp. Pojawia si? w?asna potrzeba autodestrukcji i to do?wiadczanej w taki sposób jak potrzeba, a raczej jak sobie zaplanowali?my.
Prawda jest te? taka, ?e nie wszystko da si? zwali? na Tybet. W r?cznie d?ubanej jaskini z przepask? na biodrach b?aga?em kiedy? Boga aby zabra? ode mnie wszystkie pieni?dze. W ogromnej masie biednych ludzi nie wszyscy ludzie byli bodhisattwami. Nie wszyscy lamowie gorliwie przyk?adali si? do praktyk uwa?anych wówczas za o?wiecaj?ce. Nie wszyscy te? inkarnowali w Tybecie, a nawet je?li, to mogli by? rolnikami, karczmarzami, lekarzami. I dzi? maj? jako?ciowo inne wspomnienia ni? jakikolwiek niedawny buddyjski mnich. Uzdrawiajmy sfer? dostatku, pieni?dzy pami?tajmy o oczyszczaniu intencji dot. wszystkich przejawów pracy zawodowej, obci??e? doros?ego dziecka alkoholika i rado?ci ?ycia. ?wiadomo?? dostatku (bogactwa) jest zawsze stanem umys?u.
Do??czam poni?ej modlitw? prosz?c? o milion dolarów. Typowe krótkie ?wiczenie fiansowo-afirmacyjne. Zale?nie od w?asnych planów na przysz?o?? i na tera?niejszo?? powinni?my j? sobie dowolnie przewalutowa?. Modlitwa spe?ni si? zale?nie od w?o?onej energii i si?y nacisku natychmiast, lub za kilka wciele?. Oczekujmy TEJ warto?ci pieni?dzy a nie kupki makulatury z nazw? waluty jak? mo?na sobie ?ciany tapetowa?.
Czytelnicy wzrokowcy mog? wydrukowa? tekst dekretu na ?ó?tym papierze- w kolorze czakry dostatku.

Jeden (1) milion dolarów $ S?awomir Majda
U?wiadamiam sobie teraz to, ?e jeden (1) milion dolarów $ – to jest (1) jeden milion papierowych banknotów o warto?ci, o nominale (1) jednego dolara.
Akceptuj? to, ?e jeden (1) milion dolarów $ – to jest (100 000) sto tysi?cy papierowych banknotów o warto?ci, o nominale (10) dziesi?ciu dolarów.
Jeden (1) milion dolarów $ – to jest (10 000) dziesi?? tysi?cy papierowych banknotów o warto?ci, o nominale (100) stu dolarów.
Jeden (1) milion dolarów $ – to jest (1 000) tysi?c papierowych banknotów o warto?ci, o nominale (1 000 ) jednego tysi?ca dolarów.
U?wiadamiam sobie teraz to, ?e(1) milion dolarów to wcale nie jest jakie? nies?ychanie wielkie bogactwo czy te? góra pieni?dzy. Jeden (1) milion dolarów $ – to jest jeden papierowy czek bankowy na którym widnieje zapisana liczba i kwota o warto?ci jednego miliona dolarów.
Jeden (1) milion dolarów $ -zapisany jako papierowy czek bankowy swobodnie mie?ci si? w kieszeni, czy portfelu.
Jeden (1) milion dolarów $ – to jest odpowiedniej warto?ci kwota pieni?dzy pochodz?cych z innych krajów a wyra?ona inna liczb? ni? Jeden (1) milion dolarów $.
Ja.. chc? mie? teraz na w?asno?? jeden (1) milion dolarów $, lub jego równowarto??, a nawet kwot? znacznie wi?ksz? ni? (1) milion dolarów $. Ja.. mog? mie? teraz na w?asno?? jeden (1) milion dolarów $, lub jego równowarto??, a nawet kwot? znacznie wi?ksz? ni? (1) milion dolarów $.
Ja.. chc? posiada? teraz na w?asno?? jeden (1) milion dolarów $, lub jego równowarto??, a nawet kwot? znacznie wi?ksz? ni? (1) milion dolarów $. Ja.. lubi? mie? i posiada? na w?asno?? jeden (1) milion dolarów $, lub jego równowarto??, a nawet kwot? znacznie wi?ksz? ni? (1) milion dolarów $. Ja.. ciesz? si? i raduje kiedy mam i posiadam na w?asno?? jeden (1) milion dolarów $, lub jego równowarto??, a nawet kwot? znacznie wi?ksz? ni? (1) milion dolarów $. Ja.. zawsze odnosz? wiele rozmaitych korzy?ci, po?ytków i dobrodziejstw kiedy mam i posiadam na w?asno?? jeden (1) milion dolarów $, lub jego równowarto??, a nawet kwot? znacznie wi?ksz? ni? (1) milion dolarów $. Ja.. mam odwag? bezpiecznie, rado?nie i szcz??liwie posiada? zawsze na w?asno?? jeden (1) milion dolarów $, lub jego równowarto??, a nawet kwot? znacznie wi?ksz? ni? (1) milion dolarów $. Mój w?asny jeden (1) milion dolarów $, lub jego równowarto??, a nawet kwota znacznie wi?ksza ni? (1) milion dolarów $ manifestuje si? w moim ?yciu zawsze lekko, ?atwo, swobodnie, bezpiecznie. Ja. .. zawsze lubi? kreowa? sobie w moim ?yciu bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki w formie i w postaci jednego (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto?ci, a nawet w kwocie znacznie wi?kszej ni? (1) milion dolarów $. Ja. .. lubi? kiedy w moim ?yciu przejawia si? bezpiecznie, lekko, ?atwo i swobodnie, bez najmniejszego mojego wysi?ku bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki w formie i w postaci jednego (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto?ci, a nawet w kwocie znacznie wi?kszej ni? (1) milion dolarów $. Zamiast m?czenia si? i napinania si?, stresowania si? zarabianiem, kreowaniem sobie (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto?ci, a nawet kwoty znacznie wi?kszej ni? (1) milion dolarów $, to wol? mie? i posiada? bezpiecznie te pieni?dze, to bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki bez wysi?ku, w rado?ci i szcz??liwo?ci. Ja .. bardziej lubi? mie? i posiada?( 1) milion dolarów $ ni? m?czy? si? przy jego zarabianiu i kreowaniu.
Ja … prosz? Boga o to aby lekko i ?atwo uwolni? mnie teraz od m?czenia si?, napinania si?, stresowania si? zarabianiem, kreowaniem sobie (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto?ci. Ja nie musz? ju? nigdy wi?cej m?czy? si?, napina? si?, stresowa? si? zarabianiem, kreowaniem sobie (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto?ci. Bezpieczne do?wiadczanie, urzeczywistnianie Bogactwa, dostatku, zysków, dochodów, zarobków zawartych w (1) milionie dolarów $ zawsze s?u?y najwy?szemu Dobru Mojemu i Innych Istot. Ja….. zawsze bezpiecznie, rado?nie, niewinnie do?wiadczam i urzeczywistniam Bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki zawarte w (1) milionie dolarów $. Dostrzegam zawsze wiele korzy?ci i zysków z posiadania na w?asno?? (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto?ci, a nawet w kwocie znacznie wi?kszej ni? (1) milion dolarów $. Ja.. lubi? gromadzi?, zbiera? na w?asno?? Bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki zawarte w (1) milionie dolarów $. Ja. lubi? zarabia?, lubi? kreowa? sobie, materializowa? sobie Bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki zawarte w (1) milionie dolarów. Doceniam zawsze ?atwo??, lekko?? i swobod? z jak? zarabiam, lubi? kreuj? sobie, materializuj? sobie Bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki zawarte w (1) milionie dolarów. Doceniam zawsze ?atwo??, lekko?? i swobod? z jak? gromadz?, zbieram Bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki zawarte w (1) milionie dolarów.
Ja… przebaczam teraz wszystkim którzy nie akceptowali mojego bogactwa i tego, ?e ja posiadam na w?asno?? bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki.
Ja … prosz? Boga o to aby uwolni? mnie teraz od ulegania presjom i naciskom tych którzy nie akceptowali mojego bogactwa i tego, ?e ja posiadam na w?asno?? bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki. Ja… rezygnuj? z ulegania presjom i naciskom tych którzy nie potrafi? i nie chc? akceptowa? mojego bogactwa i tego, ?e ja posiadam na w?asno?? bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki.
Pozwalam zawsze wszystkim istotom aby akceptowa?y to, ?e ja… mam i posiadam na w?asno?? Bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki zawarte w (1) milionie dolarów $, a nawet znacznie przewy?szaj?ce t? kwot?. Pozwalam wszystkim istotom aby akceptowa?y to, ?e ja… potrafi? lekko, ?atwo i swobodnie zarabia?, gromadzi? i kreowa? sobie Bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki zawarte w (1) milionie dolarów $, a nawet znacznie przewy?szaj?ce t? kwot?.
Ja… przebaczam sobie teraz wstydzenie si? bogactwa, dostatku, zysków, dochodów, zarobków zawartych w kwocie jednego (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto?ci, a nawet w kwocie znacznie wi?kszej ni? (1) milion dolarów $. Ja … prosz? Boga o to aby uwolni? mnie teraz od trudzenia si? w przyci?ganiu bogactwa, dostatku, zysków, dochodów, zarobków zawartych w kwocie jednego (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto?ci, a nawet w kwocie znacznie wi?kszej ni? (1) milion dolarów $. Ja… zawsze ch?tnie, ochoczo i z przyjemno?ci? przyci?gam do siebie bogactwo , dostatek, zyski, dochody, zarobki zawarte w kwocie jednego (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto?ci, a nawet w kwocie znacznie wi?kszej ni? (1) milion dolarów $. Ja… zawsze bezpiecznie, zawsze ?atwo, lekko i swobodnie przyci?gam do siebie zyski, dochody, zarobki, bogactwo, dostatek zawarty w kwocie jednego (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto?ci, a nawet w kwocie znacznie wi?kszej ni? (1) milion dolarów $. Ja… ka?dego dnia, ka?dego roku spokojnie, niewinnie, szcz??liwie przyci?gam do siebie pieni?dze, zyski, dochody, zarobki, bogactwo, dostatek zawarty w kwocie jednego (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto?ci, a nawet w kwocie znacznie wi?kszej ni? (1) milion dolarów $. Przyci?ganie, materializowanie i kreowanie pieni?dzy, zysków, dochodów, zarobków, bogactwa, dostatku zawartego w kwocie jednego (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto?ci , a nawet w kwocie znacznie wi?kszej ni? (1) milion dolarów $ jest dla mnie proste, bardzo ?atwe, zwyczajne, niewinne. Przyci?ganie, materializowanie i kreowanie pieni?dzy, zysków, dochodów, zarobków, bogactwa, dostatku zawartego w kwocie jednego (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto?ci, a nawet w kwocie znacznie wi?kszej ni? (1) milion dolarów $ jest dla mnie codzienno?ci?, typowym, zwyk?ym zjawiskiem w moim ?yciu. Jeden (1) milion dolarów $, jego równowarto??, a nawet znacznie przewy?szaj?ce t? kwot? Bogactwo, zyski, dochody, zarobki, dostatek s? jedynie niewielk?, drobn?, male?k? cz?steczk? tych pieni?dzy, tego bogactwa, dostatku jakie ma dla mnie Bóg. Jeden (1) milion dolarów $, jego równowarto??, a nawet znacznie przewy?szaj?ce t? kwot? Bogactwo, zyski, dochody, zarobki, dostatek s? jedynie, niewielk?, drobn? male?k? cz?steczk? tych pieni?dzy, tego bogactwa, dostatku jakie daje mi Bóg. Jeden (1) milion dolarów $, jego równowarto??, a nawet znacznie przewy?szaj?ce t? kwot? Bogactwo, zyski, dochody ,zarobki, dostatek s? jedynie, niewielk? , drobn? male?k? cz?steczk? tych pieni?dzy, tego bogactwa, obfito?ci, dostatku jakie otrzymuj? od Boga, jakie przyjmuj? z rado?ci? od Boga. Ja …..mog? i potrafi? mie? jeden (1) milion dolarów $, jego równowarto??, a nawet znacznie wi?ksz? kwot? pieni?dzy i mog? i potrafi? by? równocze?nie bezpiecznym, niewinnym, zdrowym, radosnym i szcz??liwym. Ja …..lubi? kiedy mam i kiedy posiadam na w?asno?? jeden (1) milion dolarów $, jego równowarto??, a nawet znacznie wi?ksz? kwot? pieni?dzy i równocze?nie jestem bezpiecznym, niewinnym, zdrowym, radosnym i szcz??liwym. Ja ….. zawsze ciesz? si? i raduj? kiedy mam i kiedy posiadam na w?asno?? jeden (1) milion dolarów $, jego równowarto??, a nawet znacznie wi?ksz? kwot? pieni?dzy i równocze?nie jestem bezpiecznym, niewinnym, zdrowym, radosnym i szcz??liwym. Ja ….. zawsze ciesz? si? i raduj? kiedy mam i kiedy posiadam na w?asno?? jeden (1) milion dolarów $, jego równowarto?? a nawet znacznie wi?ksz? kwot? pieni?dzy i równocze?nie rozwijam si? duchowo w sposób bezpieczny, radosny, szcz??liwy i niewinny. Ja ….. zawsze ciesz? si? i raduj? kiedy mam i kiedy posiadam na w?asno?? jeden (1)milion dolarów $, jego równowarto??, a nawet znacznie wi?ksz? kwot? pieni?dzy i kiedy to wszystko s?u?y Najwy?szemu dobru mojemu i innych.
Je?eli kto? po przepracowaniu modlitwy odczuje wyra?n? popraw? finansow? a b?dzie w pe?ni i bez emocji ?wiadomym, ?e zawdzi?cza to temu w?a?nie tekstowi, to ja S?awek polecam si? wdzi?cznej pami?ci.
...Komentarze...
Brak komentarzy.
...Dodaj komentarz...
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
...Oceny...
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.