MODLITWA INNA NI¯ WSZYSTKIE
Szukaj:
Witamy Ci Gociu na MODLITWA INNA NI¯ WSZYSTKIE. Zalogowanie si na stronie daje moliwos wpisywania komentarzy.
...Losowa Fotka...


Ilustracje do tekstów
...SKLEPIK...

SKLEPIK
ZAPRASZA
...Ostatnie Artykuy...
Jak pozbywano si? ki...
Ropuchy, ?aby, p?azy...
Dzi?s?a i paradontoz...
Poczucie winy i kara...
Bycie s?odkimi -inte...
Ch?opcy W Rajtuzach....
Mandale nie tylko od...
?ona kr?la to nie je...
Pszczo?y, mr?wki, tr...
Inkarnacje Dusz w zw...
Dobra wr??ka. ,,Ale ...
Zagrzybienie mieszka...
Synu? w haremie tatu...
Geje a duchowo?? i k...
,,Bogami jeste?cie&#...
Co mi da?a moja dusz...
Przys?owia, przypowi...
Rytua? Ozyrysa. Inte...
G?uchy Bóg. Rozwa?ania
Pustka, nico?? w umy...
Gniew- intencje.
Krzyczenie na innych...
Z?o?liwo?ci, komplem...
Kiedy syn zast?puje ...
Wypadek samochodowy...
...Ostatnie komentarze...
s_majda
30/08/2014 14:18
Afirmacje ze s?owem nie: ,,Nie musz? pi?, pali...

s_majda
18/08/2014 21:20
Z uwagi na zachowania w seksie, geje mogliby po...

s_majda
16/08/2014 20:15
[19:30:24] Zofia: ?ycie Jezusa http://www.kazd...

s_majda
15/08/2014 18:10
Ona bardzo cierpi, prosi Boga ?eby "jutro nie...

s_majda
13/08/2014 21:51
Otwierania i odpowiednio zamykania naszego serc...

...Logowanie...
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
...Milion dolarów($) dla Bodhisattwy. Modlitwa...
Próbowa³em kiedy¶ ustaliæ czy jest co¶ takiego w ciele fizycznym co przyci±ga dostatek i pieni±dze. Patrzy³em na mijaj±cych mnie-Posiadaj±cych Prawdziwe Pieni±dze- grubych ludzi i na tych z wielkim brzuchem. Przecie¿ Chiñczycy wielce oty³± postaæ przedstawiaj± jako szczê¶liwego Buddê. Na moje szczê¶cie przypomnia³em sobie, jak d³ugie lata w mojej miejscowo¶ci, z ty³u na desancie ¶mieciarki, by ³atwiej dochodziæ do kub³ów, je¼dzi³ têgawy mê¿czyzna. To nie by³y wcale dobre wzorce ¿ycia i dzia³ania. Drugi pan rzeczywi¶cie gruby i bogaty, od posiadanych zbytków nabawi³ siê marsko¶ci w±troby i czerwonego nosa. Mo¿e jednak ci chudzi s± pewniakami fortuny jak królowa Anglii, czy twórca Microsoftu?
Pierwsza moja sesja regresingu trwa³a kilka godziny i by³a niezwykle burzliwa. Po jej zakoñczeniu w zasadzie mog³em poruszaæ siê bez wiêkszych przeszkód. G³os i zdolno¶æ mówienia te¿ odzyska³em szybko bo ju¿ 4-go dnia. Cierpliwy partner prowadz±cy moj± sesjê zapyta³ pod koniec, czy mam jaki¶ problem z którym przyjecha³em na terapiê. Owszem by³y to pieni±dze i brak sta³ej pracy. Dziwnym zrz±dzeniem losu w czasie sesji ani jedna my¶l, ani jedno s³owo nie dotyczy³o pieniêdzy i dostatku.
Problem sam siebie ponagla³ ku szybkiemu rozwi±zaniu. W technice balonowej oczyszcza³em intencjê za intencj±. Czyta³em cudze i pisa³em w³asne dekrety afirmacyjne po¶wiêcone pieni±dzom. Po pó³rocznej praktyce nie dokona³a siê ¿adna zmiana. Prawda by³a dramatyczna. Normalne afirmacje i dekrety afirmacyjny dot. pieniêdzy w moim przypadku w ogóle nie dzia³aj±. Postanowi³em wówczas pisaæ modlitwy i oczyszczaæ intencje we wszystkich aspektach finansowych, nawet udziwnionych i oderwanych od rzeczywisto¶ci. Nawet najdurniejszych. Ze szkolnej prozy Balzaka pamiêta³em paryskiego króla ¿ebraków i jego kwaterê. Opisa³em sobie przeto i tê kwestiê. „Przebaczam sobie to, ¿e by³em kiedy¶ ¿ebrakiem i królem ¿ebraków”. Sk±d mia³em wiedzieæ, ¿e w Azji by³em przodownikiem ja³mu¿ników na pañstwowej posadzie. W ci±gu 5 lat napisa³em kilkaset stron nie afirmacji, lecz dekretów afirmacyjnych o pieni±dzach. Uwa¿am rêczne pisanie afirmacji przy tak skomplikowanych przypadkach za niepowetowan± stratê czasu.
Co innego dekrety. Zdanie po zdaniu coraz bli¿ej j±dra problemu.
Ka¿dy dekret napisany czy nagrany na CD wydawa³ mi siê ostatecznym rozwi±zaniem. Tylko go przeczytam ile¶ razy, tylko go wys³ucham… Nowe teksty zamiast przynie¶æ rozwi±zanie pokazywa³y coraz wiêcej drzew w bardzo i tak ju¿ zaciemnionym lesie. /Niektóre osoby bêd± mia³y ten sam problem w tworzeniu zwi±zków itp./
Pocz±tkowo dekrety finansowe opowiada³y o tym, ¿e mam pieni±dze, nadmiar pieniêdzy, ¿e ³atwo je kreujê itp. Którego¶ dania pomy¶la³em, ¿e ludzie czasami cierpi± dla pieniêdzy. Zabijani s± ich stra¿nicy. Zak³adnicy pieniêdzy haruj± na wspó³czesnych budowach Niemiec i Ameryki. Walcz±cy dzisiaj z azbestow± ¶mierci± polscy niewolnicy ³atwej fortuny odgruzowali WCT. Mo¿e i ja tak cierpia³em ? ,,Przebaczam sobie teraz to, ¿e kiedy¶ cierpia³em dla pieniêdzy, za pieni±dze, przez pieni±dze”. Z ca³ego zdania zdo³a³em wpisaæ do komputera literê „P”. Si³a uwalnianych emocji, si³a odrzutu jak gazy powsta³e po wystrzeleniu rakiety zwali³a mnie na pod³ogê. W pozycji embrionalnej spêdzi³em 30min odreagowuj±c napiêcia schodz±ce z 3-go czakramu. Nastêpnego dnia czyta³em zapisany tekst i wszystko powtórzy³o siê- trwaj±c 25 min. Nastêpnego 20min itd. Po 2 tygodniach ju¿ bez emocji mog³em i nadal mogê powtórzy te wszystkie s³owa.
Mój pierwszy terapeuta pocieszy³ mnie jeszcze mówi±c, ¿e w ci±gu 2 lat wyprowadzi³ z ruin swoj± firmê. Ma hurtowniê i prosperuj±cy sklep. Doda³ mi wówczas wielkiej nadziei. Przez d³ugi czas wierzy³em, ¿e to takie proste, ¿e mnie siê tak szybko powiedzie.
Prawda o Tybecie zaczê³a przychodziæ po 2 latach medytowania nad pieniêdzmi i dociera³a przez nastêpne 2 lata. Pragn±c drog± bodhisattwy, dostaæ siê kiedy¶ do nieba na skróty, by³em na niej bardzo aktywny. Mobilizacja zablokowa³a mnie ca³kowicie i czakram dostatku równie¿.
Oczyszczanie, uwalnianie siê od urojeñ i ró¿nych misji zajê³o wiêcej czasu i energii ni¿ koledze.
Dzisiaj jeszcze przez okno widzê Tybet kiedy rano i wieczorem bodhisattwa przeszukuje kube³ na ¶mieci pod moim domem. Widzê Tybet kiedy bodhisattwa wyci±ga rêkê po pieni±dze na piwo. Pos³u¿ê siê czytelnym chyba przyk³adem ¶w. Franciszka. W Asy¿u wyrzek³ siê wszystkiego. Wcze¶niej zrobi³ to w Tybecie. Ile czasu podobnej w do¶wiadczeniach istocie zajmie wzbudzenie w sobie prosperuj±cej, kreatywnej ¶wiadomo¶ci ?
Codzienne niedobory pieniêdzy, zablokowany ca³kowicie 3 czakram, mistrzowska liczba cierpienia 55 w horoskopie, zdaj± siê tkwiæ w tybetañskich korzeniach. Brak wiary we w³asn± kreatywno¶æ tak¿e. Mo¿e wsparcia udzieli Totolotek, mo¿e jaki¶ cud. Dostaniemy dotacjê od ,,sponsora”, od mamusi, nawet w³asne dziecko mo¿e nas finansowaæ je¶li ma d³ugi z przesz³o¶ci. Bodhisattwa jako jednostka na pewno fortuny samodzielnie zgromadziæ i zachowaæ nie zdo³a.
Chêtnie ,,pomo¿e” mu w tym komornik, a duchowo poczucie winy za przepych osi±gany kiedy¶ kosztem g³oduj±cych, okradanie Boga /bóstwa/ z jego pieniêdzy, profanacja ¶wi±tyñ, kradzie¿ wotów itp. Pojawia siê w³asna potrzeba autodestrukcji i to do¶wiadczanej w taki sposób jak potrzeba, a raczej jak sobie zaplanowali¶my.
Prawda jest te¿ taka, ¿e nie wszystko da siê zwaliæ na Tybet. W rêcznie d³ubanej jaskini z przepask± na biodrach b³aga³em kiedy¶ Boga aby zabra³ ode mnie wszystkie pieni±dze. W ogromnej masie biednych ludzi nie wszyscy ludzie byli bodhisattwami. Nie wszyscy lamowie gorliwie przyk³adali siê do praktyk uwa¿anych wówczas za o¶wiecaj±ce. Nie wszyscy te¿ inkarnowali w Tybecie, a nawet je¶li, to mogli byæ rolnikami, karczmarzami, lekarzami. I dzi¶ maj± jako¶ciowo inne wspomnienia ni¿ jakikolwiek niedawny buddyjski mnich. Uzdrawiajmy sferê dostatku, pieniêdzy pamiêtajmy o oczyszczaniu intencji dot. wszystkich przejawów pracy zawodowej, obci±¿eñ doros³ego dziecka alkoholika i rado¶ci ¿ycia. ¦wiadomo¶æ dostatku (bogactwa) jest zawsze stanem umys³u.
Do³±czam poni¿ej modlitwê prosz±c± o milion dolarów. Typowe krótkie æwiczenie fiansowo-afirmacyjne. Zale¿nie od w³asnych planów na przysz³o¶æ i na tera¼niejszo¶æ powinni¶my j± sobie dowolnie przewalutowaæ. Modlitwa spe³ni siê zale¿nie od w³o¿onej energii i si³y nacisku natychmiast, lub za kilka wcieleñ. Oczekujmy TEJ warto¶ci pieniêdzy a nie kupki makulatury z nazw± waluty jak± mo¿na sobie ¶ciany tapetowaæ.
Czytelnicy wzrokowcy mog± wydrukowaæ tekst dekretu na ¿ó³tym papierze- w kolorze czakry dostatku.

Jeden (1) milion dolarów $ S³awomir Majda
U¶wiadamiam sobie teraz to, ¿e jeden (1) milion dolarów $ – to jest (1) jeden milion papierowych banknotów o warto¶ci, o nominale (1) jednego dolara.
Akceptujê to, ¿e jeden (1) milion dolarów $ – to jest (100 000) sto tysiêcy papierowych banknotów o warto¶ci, o nominale (10) dziesiêciu dolarów.
Jeden (1) milion dolarów $ – to jest (10 000) dziesiêæ tysiêcy papierowych banknotów o warto¶ci, o nominale (100) stu dolarów.
Jeden (1) milion dolarów $ – to jest (1 000) tysi±c papierowych banknotów o warto¶ci, o nominale (1 000 ) jednego tysi±ca dolarów.
U¶wiadamiam sobie teraz to, ¿e(1) milion dolarów to wcale nie jest jakie¶ nies³ychanie wielkie bogactwo czy te¿ góra pieniêdzy. Jeden (1) milion dolarów $ – to jest jeden papierowy czek bankowy na którym widnieje zapisana liczba i kwota o warto¶ci jednego miliona dolarów.
Jeden (1) milion dolarów $ -zapisany jako papierowy czek bankowy swobodnie mie¶ci siê w kieszeni, czy portfelu.
Jeden (1) milion dolarów $ – to jest odpowiedniej warto¶ci kwota pieniêdzy pochodz±cych z innych krajów a wyra¿ona inna liczb± ni¿ Jeden (1) milion dolarów $.
Ja.. chcê mieæ teraz na w³asno¶æ jeden (1) milion dolarów $, lub jego równowarto¶æ, a nawet kwotê znacznie wiêksz± ni¿ (1) milion dolarów $. Ja.. mogê mieæ teraz na w³asno¶æ jeden (1) milion dolarów $, lub jego równowarto¶æ, a nawet kwotê znacznie wiêksz± ni¿ (1) milion dolarów $.
Ja.. chcê posiadaæ teraz na w³asno¶æ jeden (1) milion dolarów $, lub jego równowarto¶æ, a nawet kwotê znacznie wiêksz± ni¿ (1) milion dolarów $. Ja.. lubiê mieæ i posiadaæ na w³asno¶æ jeden (1) milion dolarów $, lub jego równowarto¶æ, a nawet kwotê znacznie wiêksz± ni¿ (1) milion dolarów $. Ja.. cieszê siê i raduje kiedy mam i posiadam na w³asno¶æ jeden (1) milion dolarów $, lub jego równowarto¶æ, a nawet kwotê znacznie wiêksz± ni¿ (1) milion dolarów $. Ja.. zawsze odnoszê wiele rozmaitych korzy¶ci, po¿ytków i dobrodziejstw kiedy mam i posiadam na w³asno¶æ jeden (1) milion dolarów $, lub jego równowarto¶æ, a nawet kwotê znacznie wiêksz± ni¿ (1) milion dolarów $. Ja.. mam odwagê bezpiecznie, rado¶nie i szczê¶liwie posiadaæ zawsze na w³asno¶æ jeden (1) milion dolarów $, lub jego równowarto¶æ, a nawet kwotê znacznie wiêksz± ni¿ (1) milion dolarów $. Mój w³asny jeden (1) milion dolarów $, lub jego równowarto¶æ, a nawet kwota znacznie wiêksza ni¿ (1) milion dolarów $ manifestuje siê w moim ¿yciu zawsze lekko, ³atwo, swobodnie, bezpiecznie. Ja. .. zawsze lubiê kreowaæ sobie w moim ¿yciu bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki w formie i w postaci jednego (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto¶ci, a nawet w kwocie znacznie wiêkszej ni¿ (1) milion dolarów $. Ja. .. lubiê kiedy w moim ¿yciu przejawia siê bezpiecznie, lekko, ³atwo i swobodnie, bez najmniejszego mojego wysi³ku bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki w formie i w postaci jednego (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto¶ci, a nawet w kwocie znacznie wiêkszej ni¿ (1) milion dolarów $. Zamiast mêczenia siê i napinania siê, stresowania siê zarabianiem, kreowaniem sobie (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto¶ci, a nawet kwoty znacznie wiêkszej ni¿ (1) milion dolarów $, to wolê mieæ i posiadaæ bezpiecznie te pieni±dze, to bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki bez wysi³ku, w rado¶ci i szczê¶liwo¶ci. Ja .. bardziej lubiê mieæ i posiadaæ( 1) milion dolarów $ ni¿ mêczyæ siê przy jego zarabianiu i kreowaniu.
Ja … proszê Boga o to aby lekko i ³atwo uwolni³ mnie teraz od mêczenia siê, napinania siê, stresowania siê zarabianiem, kreowaniem sobie (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto¶ci. Ja nie muszê ju¿ nigdy wiêcej mêczyæ siê, napinaæ siê, stresowaæ siê zarabianiem, kreowaniem sobie (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto¶ci. Bezpieczne do¶wiadczanie, urzeczywistnianie Bogactwa, dostatku, zysków, dochodów, zarobków zawartych w (1) milionie dolarów $ zawsze s³u¿y najwy¿szemu Dobru Mojemu i Innych Istot. Ja….. zawsze bezpiecznie, rado¶nie, niewinnie do¶wiadczam i urzeczywistniam Bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki zawarte w (1) milionie dolarów $. Dostrzegam zawsze wiele korzy¶ci i zysków z posiadania na w³asno¶æ (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto¶ci, a nawet w kwocie znacznie wiêkszej ni¿ (1) milion dolarów $. Ja.. lubiê gromadziæ, zbieraæ na w³asno¶æ Bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki zawarte w (1) milionie dolarów $. Ja. lubiê zarabiaæ, lubiê kreowaæ sobie, materializowaæ sobie Bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki zawarte w (1) milionie dolarów. Doceniam zawsze ³atwo¶æ, lekko¶æ i swobodê z jak± zarabiam, lubiê kreujê sobie, materializujê sobie Bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki zawarte w (1) milionie dolarów. Doceniam zawsze ³atwo¶æ, lekko¶æ i swobodê z jak± gromadzê, zbieram Bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki zawarte w (1) milionie dolarów.
Ja… przebaczam teraz wszystkim którzy nie akceptowali mojego bogactwa i tego, ¿e ja posiadam na w³asno¶æ bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki.
Ja … proszê Boga o to aby uwolni³ mnie teraz od ulegania presjom i naciskom tych którzy nie akceptowali mojego bogactwa i tego, ¿e ja posiadam na w³asno¶æ bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki. Ja… rezygnujê z ulegania presjom i naciskom tych którzy nie potrafi± i nie chc± akceptowaæ mojego bogactwa i tego, ¿e ja posiadam na w³asno¶æ bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki.
Pozwalam zawsze wszystkim istotom aby akceptowa³y to, ¿e ja… mam i posiadam na w³asno¶æ Bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki zawarte w (1) milionie dolarów $, a nawet znacznie przewy¿szaj±ce tê kwotê. Pozwalam wszystkim istotom aby akceptowa³y to, ¿e ja… potrafiê lekko, ³atwo i swobodnie zarabiaæ, gromadziæ i kreowaæ sobie Bogactwo, dostatek, zyski, dochody, zarobki zawarte w (1) milionie dolarów $, a nawet znacznie przewy¿szaj±ce tê kwotê.
Ja… przebaczam sobie teraz wstydzenie siê bogactwa, dostatku, zysków, dochodów, zarobków zawartych w kwocie jednego (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto¶ci, a nawet w kwocie znacznie wiêkszej ni¿ (1) milion dolarów $. Ja … proszê Boga o to aby uwolni³ mnie teraz od trudzenia siê w przyci±ganiu bogactwa, dostatku, zysków, dochodów, zarobków zawartych w kwocie jednego (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto¶ci, a nawet w kwocie znacznie wiêkszej ni¿ (1) milion dolarów $. Ja… zawsze chêtnie, ochoczo i z przyjemno¶ci± przyci±gam do siebie bogactwo , dostatek, zyski, dochody, zarobki zawarte w kwocie jednego (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto¶ci, a nawet w kwocie znacznie wiêkszej ni¿ (1) milion dolarów $. Ja… zawsze bezpiecznie, zawsze ³atwo, lekko i swobodnie przyci±gam do siebie zyski, dochody, zarobki, bogactwo, dostatek zawarty w kwocie jednego (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto¶ci, a nawet w kwocie znacznie wiêkszej ni¿ (1) milion dolarów $. Ja… ka¿dego dnia, ka¿dego roku spokojnie, niewinnie, szczê¶liwie przyci±gam do siebie pieni±dze, zyski, dochody, zarobki, bogactwo, dostatek zawarty w kwocie jednego (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto¶ci, a nawet w kwocie znacznie wiêkszej ni¿ (1) milion dolarów $. Przyci±ganie, materializowanie i kreowanie pieniêdzy, zysków, dochodów, zarobków, bogactwa, dostatku zawartego w kwocie jednego (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto¶ci , a nawet w kwocie znacznie wiêkszej ni¿ (1) milion dolarów $ jest dla mnie proste, bardzo ³atwe, zwyczajne, niewinne. Przyci±ganie, materializowanie i kreowanie pieniêdzy, zysków, dochodów, zarobków, bogactwa, dostatku zawartego w kwocie jednego (1) miliona dolarów $, lub jego równowarto¶ci, a nawet w kwocie znacznie wiêkszej ni¿ (1) milion dolarów $ jest dla mnie codzienno¶ci±, typowym, zwyk³ym zjawiskiem w moim ¿yciu. Jeden (1) milion dolarów $, jego równowarto¶æ, a nawet znacznie przewy¿szaj±ce tê kwotê Bogactwo, zyski, dochody, zarobki, dostatek s± jedynie niewielk±, drobn±, maleñk± cz±steczk± tych pieniêdzy, tego bogactwa, dostatku jakie ma dla mnie Bóg. Jeden (1) milion dolarów $, jego równowarto¶æ, a nawet znacznie przewy¿szaj±ce tê kwotê Bogactwo, zyski, dochody, zarobki, dostatek s± jedynie, niewielk±, drobn± maleñk± cz±steczk± tych pieniêdzy, tego bogactwa, dostatku jakie daje mi Bóg. Jeden (1) milion dolarów $, jego równowarto¶æ, a nawet znacznie przewy¿szaj±ce tê kwotê Bogactwo, zyski, dochody ,zarobki, dostatek s± jedynie, niewielk± , drobn± maleñk± cz±steczk± tych pieniêdzy, tego bogactwa, obfito¶ci, dostatku jakie otrzymujê od Boga, jakie przyjmujê z rado¶ci± od Boga. Ja …..mogê i potrafiê mieæ jeden (1) milion dolarów $, jego równowarto¶æ, a nawet znacznie wiêksz± kwotê pieniêdzy i mogê i potrafiê byæ równocze¶nie bezpiecznym, niewinnym, zdrowym, radosnym i szczê¶liwym. Ja …..lubiê kiedy mam i kiedy posiadam na w³asno¶æ jeden (1) milion dolarów $, jego równowarto¶æ, a nawet znacznie wiêksz± kwotê pieniêdzy i równocze¶nie jestem bezpiecznym, niewinnym, zdrowym, radosnym i szczê¶liwym. Ja ….. zawsze cieszê siê i radujê kiedy mam i kiedy posiadam na w³asno¶æ jeden (1) milion dolarów $, jego równowarto¶æ, a nawet znacznie wiêksz± kwotê pieniêdzy i równocze¶nie jestem bezpiecznym, niewinnym, zdrowym, radosnym i szczê¶liwym. Ja ….. zawsze cieszê siê i radujê kiedy mam i kiedy posiadam na w³asno¶æ jeden (1) milion dolarów $, jego równowarto¶æ a nawet znacznie wiêksz± kwotê pieniêdzy i równocze¶nie rozwijam siê duchowo w sposób bezpieczny, radosny, szczê¶liwy i niewinny. Ja ….. zawsze cieszê siê i radujê kiedy mam i kiedy posiadam na w³asno¶æ jeden (1)milion dolarów $, jego równowarto¶æ, a nawet znacznie wiêksz± kwotê pieniêdzy i kiedy to wszystko s³u¿y Najwy¿szemu dobru mojemu i innych.
Je¿eli kto¶ po przepracowaniu modlitwy odczuje wyra¼n± poprawê finansow± a bêdzie w pe³ni i bez emocji ¶wiadomym, ¿e zawdziêcza to temu w³a¶nie tekstowi, to ja S³awek polecam siê wdziêcznej pamiêci.
...Komentarze...
Brak komentarzy.
...Dodaj komentarz...
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
...Oceny...
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.